Treść artykułu

Nowe technologie to zaawansowane rozwiązania techniczne i zastosowanie najnowszych odkryć naukowych w praktyce. „Najnowsze” oznacza że nie były stosowane w ostatnim pięcioleciu. Rozróżnia się dwa rodzaje technologii: hard i soft. Hard to maszyny, urządzenia oraz oprogramowanie natomiast soft to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub lepszych wyrobów lub usług.

Ulgi w podatku dochodowym na nowe technologie

Niewielu przedsiębiorców wykorzystuje fakt, że inwestycja w nowe technologie daje możliwość skorzystania z ulgi w podatku dochodowym na podstawie art. 18b updop oraz art. 26c updof. Ustawodawca chcąc zachęcić przedsiębiorców do wprowadzenia nowoczesnych technologii, począwszy od 2006 roku wprowadził pewnego rodzaju premię dla dokonujących takich inwestycji w postaci ulgi na nowe technologie.

W ramach ulgi podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania nawet 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, w drodze umowy o przeniesienie praw do tych technologii lub prawa do korzystania z nich. Zgodnie z ustawą za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną, która stanowi wartość niematerialną i prawną, umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Innowacyjność technologii musi też być potwierdzona opinią niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Taką opinię, na podstawie art. 2 pkt 9 powołanej ustawy, mogą wydać m.in.: podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Prawo do korzystania z programu komputerowego podlega uldze podatkowej

Wydatkami uprawniającymi do ulgi mogą być wydatki poniesione np. na nabycie prawa do korzystania z programu komputerowego. W sytuacji gdy Spółka poniosła wszystkie wydatki na zakup systemu, montaż oraz I etap wdrożenia w 2011, wówczas skorzysta z ulgi w wysokość 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej w części w jakiej została zapłacona w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, jeżeli nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to że Spółka może rozliczyć wydatki w 2011 roku, a jeżeli Spółka dokonała przedpłat na poczet wydatków w roku poprzedzającym, w którym wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tj. w 2010 roku, wówczas uznaje je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji tj. w 2011 roku.

Do wydatków objętych ulgą zalicza się nie tylko nakłady na zakup samej technologii, ale również wszystkie inne wydatki, które wiążą się z tym zakupem i wpływają na wartość początkową np. montaż, czy też koszty wdrożenie sytemu.

Może się zdarzyć, że Spółka poniesie jeszcze dodatkowe koszty związane z II etapem wdrożenia w latach następnych, np. w 2012 roku. Wówczas Spółka będzie mogła rozliczyć te wydatki w ramach nowej ulgi, jeżeli spełnione zostaną warunki jak w przypadku I etapu wdrożenia. W przeciwnym razie Spółka nie będzie miała prawa do skorzystania z ulgi.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowej technologii. W sytuacji gdy podatnik poniesie za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia w całej kwocie lub pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe, licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Warto wiedzieć, że prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Nowe technologie ulegają amortyzacji

Skorzystanie z ulgi nie ogranicza prawa podatnika do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytej technologii stanowiącą dla celów amortyzacji wartość niematerialną i prawną. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 updop i art. 23 ust. 1 pkt 45 updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Zasady te jednak nie dotyczą ulgi na nabycie nowych technologii zgodnie z art. 18b ust. 11 updop i art. 26c ust. 11 updof. W konsekwencji, możliwość zastosowania ulgi prowadzi do osiągnięcia korzyści podatkowej poprzez zaliczenie do kosztów podatkowych 50% poniesionych wydatków oraz odpisów amortyzacyjnych z tytułu zakupu nowych technologii.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane