Wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, dokonane przez przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, może pozwolić na uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji prawnych. Wybór ścieżki restrukturyzacyjnej wymaga jednak wcześniejszego podjęcia szeregu działań, które pozwolą należycie przygotować się do niej.

Czytaj raport: Ryzyko upadłości wśród polskich firm rośnie

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego

Niezależnie od wybranego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, krokiem, od którego należy zacząć  działania przygotowawcze do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jest wybór zaufanego doradcy restrukturyzacyjnego, który wesprze przedsiębiorcę w trakcie trwania procesu restrukturyzacyjnego oraz który będzie mógł pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego albo zarządcy.

Należy pamiętać, że doradca restrukturyzacyjny musi posiadać stosowną licencję do prowadzenia działalności w tym zakresie. Listę uprawnionych doradców restrukturyzacyjnych odnaleźć można na Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Próba porozumienia się z wierzycielami

Przed złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego należy rozważyć podjęcie, chociażby próby porozumienia się z wierzycielami poza postępowaniem restrukturyzacyjnym, jeżeli takie porozumienie pozwoliłoby na uniknięcie powstania stanu niewypłacalności.

Takie rozwiązanie może bowiem okazać się korzystniejsze z perspektywy przedsiębiorcy. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, mimo oczywistych korzyści, wiąże się bowiem zawsze z kosztami natury finansowej, organizacyjnej oraz reputacyjnej.

Jakie dokumenty niezbędne będą w trakcie restrukturyzacji?

Zakres formalności, których należy dopełnić w celu skutecznego wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, a także zakres dokumentów, które należy zebrać i przygotować przed złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego, zależeć będzie w dużej mierze od wybranego rodzaju postępowania.

Niezależnie jednak od tego, czy przedsiębiorca zdecyduje się na wybór postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, czy też postępowania sanacyjnego, po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, konieczne będzie sporządzenie:

 • spisu wierzytelności,
 • planu restrukturyzacyjnego.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Kancelaria Prawna
Dowiedz się więcej

Czym jest spis wierzytelności i plan restrukturyzacyjny?

W dużym uproszczeniu, w spisie wierzytelności umieszcza się zestawienie wszystkich długów danego podmiotu wraz ze wskazaniem osoby wierzyciela, wysokości należności głównej, wysokości odsetek, a także tytułu, z którego wynika dana wierzytelność.

Przez plan restrukturyzacyjny rozumie się natomiast dokument zawierający co najmniej:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa,
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka,
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów,
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego,
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji,
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach,
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu oraz autorów planu restrukturyzacyjnego, a także datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Pomimo że za przygotowanie powyższych dokumentów odpowiedzialny będzie wybrany doradca restrukturyzacyjny (pełniący funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, bądź zarządcy), zważywszy na ich specyfikę, krótki czas na ich sporządzenie wynikający z przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, a także mając na uwadze osobisty interes przedsiębiorcy w jak najszybszym ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, konieczna będzie ścisła współpraca przedsiębiorcy w tej materii. Rozważyć należałoby zatem, aby wspomniane dokumenty albo chociażby dane niezbędne do ich sporządzenia zostały przygotowane jeszcze przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego.

Działania podjęte jeszcze przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, takie jak nawiązanie współpracy z zaufanym doradcą restrukturyzacyjnym, czy przygotowanie wymaganych przepisami prawa danych i dokumentów,  mogą zapewnić sprawniejszy przebieg restrukturyzacji, a co za tym idzie, znacząco obniżyć związane z nią koszty. Warto zatem rozważyć ustalenie scenariusza wymaganych działań jeszcze przed zaistnieniem u przedsiębiorcy stanu niewypłacalności.

Okiem doradcy restrukturyzacyjnego

Hubert Zieliński – doradca z Filipiak Babicz Legal Sp.k

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowy z punktu widzenia powodzenia późniejszego procesu restrukturyzacji. Doradca taki powinien pomóc przedsiębiorcy w wyborze właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, tak aby najlepiej odpowiadało ono potrzebom jego firmy. Wiele procesów naprawczych kończy się fiaskiem właśnie ze względu na wybór niewłaściwej ścieżki restrukturyzacji.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Eksperci Grant Thornton zapewniają wsparcie prawno-finansowe, polegające na wdrożeniu mechanizmów pozwalających na zapewnienie przedsiębiorcom osobistego bezpieczeństwa w sytuacji zaistnienia stanu niewypłacalności, poprzez przygotowanie narzędzi umożliwiających bieżący monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorcy, a także kompleksowe wsparcie prawne w zakresie przygotowań do postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Grant Thornton współpracuje również z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, mogącym pełnić w postępowaniu restrukturyzacyjnym funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, bądź zarządcy

Upadłość / restrukturyzacja spółki – dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.