Osoby uprawnione i zobowiązane do prowadzenia spraw spółek, które stały się niewypłacalne, celem uniknięcia osobistej odpowiedzialności finansowej i karnej decydują się często na ogłoszenie ich upadłości. Powinni oni w takiej sytuacji pamiętać o podjęciu szeregu działań przygotowawczych, które umożliwią im skuteczne złożenie wniosku upadłościowego.

Czytaj raport: Ryzyko upadłości wśród polskich firm rośnie

Jak zainicjować postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe inicjowane jest przez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten powinien zostać złożony do sądu upadłościowego w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

W myśl Prawa upadłościowego obowiązek złożenia wniosku upadłościowego ciąży na osobach, które na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu mają prawo do prowadzenia spraw spółki i do jej reprezentowania. W przypadku spółek kapitałowych takimi osobami są członkowie zarządu spółki, a w przypadku spółek osobowych – wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw.

W przypadku spółek kapitałowych skuteczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zwalnia członków zarządu z osobistej odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki, w sytuacji, gdy prowadzona wobec niej egzekucja okaże się bezskuteczna.

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Zgodnie z regulacjami Prawa upadłościowego, wniosek o ogłoszenie upadłości podlega szeregowi wymogów formalnych. W przypadku spółek niezbędne jest podanie we wniosku m. in.:

 • danych umożliwiających identyfikację spółki, w tym firmy spółki, jej numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jej numeru NIP,
 • danych umożliwiających identyfikację reprezentantów spółki,
 • miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności spółki.

Ponadto, konieczne jest przede wszystkim wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek upadłościowy wraz z ich uprawdopodobnieniem. Oznacza to, że we wniosku należy uprawdopodobnić, że spółka stała się niewypłacalna, tj. że utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości?

W sytuacji, w której wniosek upadłościowy składany jest przez niewypłacalną spółkę, do wniosku dołączone powinny zostać następujące dokumenty:

 • aktualny wykaz majątku spółki z szacunkową wyceną jego składników,
 • bilans sporządzony przez spółkę dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku upadłościowego,
 • spis wierzycieli spółki wraz z ich adresami oraz z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, jak również listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku spółki wraz z datami ich ustanowienia,
 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • spis dłużników spółki wraz z adresami, określeniem wierzytelności, daty ich powstania oraz terminów zapłaty,
 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko spółce,
 • informacja o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku spółki hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, jak i przed sądami polubownymi dotyczących majątku spółki,
 • informacja o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub jej likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,
 • informacja, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spółka zatrudniała średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

W przypadku, gdy spółka nie jest w stanie dołączyć do wniosku wspomnianych dokumentów, powinna podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Jak przygotować się do ogłoszenia upadłości?

Mając na uwadze 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, liczony od dnia zaistnienia podstaw do ogłoszenia upadłości, a także fakt, że skompletowanie wszystkich potrzebnych do skutecznego złożenia wniosku załączników może być czasochłonne, członkowie zarządu lub wspólnicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw spółki powinni rozważyć zebranie wskazanych informacji i dokumentów już w momencie zaistnienia stanu zagrożenia niewypłacalnością spółki, a następnie jedynie ich aktualizowanie wraz z bieżącymi zmianami.

Ważny fragment

Należy pamiętać, że w przypadku spółek kapitałowych, złożenie niepoprawnego wniosku o ogłoszenie upadłości, który następnie zostanie oddalony, odrzucony albo zwrócony, nie wywoła skutku w postaci uwolnienia członków zarządu spółki od osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Zważywszy na krótki ustawowy termin na złożenie wniosku upadłościowego, a także zakres informacji i dokumentów, które należy zgromadzić celem skutecznego ogłoszenia upadłości, rozwiązaniem, które może pozwolić na obniżenie poziomu ryzyka prawnego, jest wdrożenie w spółce systemu monitorowania jej sytuacji finansowej, który pozwoli na zyskanie niezbędnego czasu i należyte przygotowanie się do momentu zaistnienia w spółce stanu niewypłacalności.

Okiem doradcy restrukturyzacyjnego

Hubert Zieliński – doradca z Filipiak Babicz Legal Sp.k

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga wyjątkowej staranności. Podanie w nim nieprawdziwych informacji bądź zatajenie składników majątku jest bowiem zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sporządzenie wymaganych przez prawo upadłościowe wykazów powinno zatem nastąpić przy ścisłej współpracy z księgowością oraz zarządem wnioskodawcy,

JAK MOŻEMY POMÓC?

Eksperci Grant Thornton zapewniają wsparcie prawno-finansowe, polegające na wdrożeniu mechanizmów pozwalających na zapewnienie przedsiębiorcom osobistego bezpieczeństwa w sytuacji zaistnienia stanu niewypłacalności, poprzez przygotowanie narzędzi umożliwiających bieżący monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorcy, a także kompleksowe wsparcie prawne w zakresie przygotowań do postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Upadłość / restrukturyzacja spółki – dowiedz się więcej

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.