1 stycznia 2018 r. weszła w życie szeroko zakrojona nowelizacja Ustawy CIT, która przewiduje między innymi zerwanie z dotychczasowymi zasadami  wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pozyskaniem finansowania od podmiotów powiązanych.

Zmiany mają charakter fundamentalny. Ograniczenia związane z tzw. cienką kapitalizacją powinny być brane pod uwagę nie tylko przez spółki korzystające z pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane, ale każdy podmiot pozyskujący finansowanie, w tym w formie kredytu, czy też leasingu. Całkowicie zmieniają się również limity kosztów pozyskania finansowania mogące pomniejszać dochód do opodatkowania.

Zmiana zasad wyłączania z kosztów

Wprowadzone regulacje stanowią odejście od obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. rozwiązań, zgodnie z którymi wyłączanie odsetek z kosztów uzależnione było od „niedostatecznego dokapitalizowania” spółki rozumianego jako zbyt wysoki poziom zadłużenia wobec podmiotów powiązanych w stosunku do poziomu kapitałów.

Dotychczasowe regulacje dotyczące tej materii zostały przez ustawodawcę w całości uchylone. Wprowadzony został natomiast w nowym kształcie art. 15c Ustawy CIT. Kluczowego znaczenia nabiera pojęcie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, czyli kwoty o jaką koszty finansowania dłużnego, rozumiane jako wszelkie koszty związane z uzyskaniem środków finansowych przewyższają przychody o charakterze odsetkowym.

W uproszczeniu, tak ustalona nadwyżka kosztów finansowania dłużnego może stanowić koszt uzyskania przychodu wyłącznie do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 30% wskaźnika EBITDA ustalonego w oparciu o kryteria podatkowe.

Co istotne, do kosztów finansowania zalicza się nie tylko koszty odsetek, ale również między innymi opłaty, prowizje, kary za opóźnienie w zapłacie zobowiązań, koszty zabezpieczenia zobowiązań, czy nawet część odsetkowa raty. Pod uwagę powinny być brane przy tym nie tylko koszty pozyskania finansowania od podmiotów powiązanych, ale również od podmiotów niepowiązanych, w tym banków i innych instytucji finansowych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

 

Brak ograniczeń do kwoty 3 milionów złotych

Wskazanych wyżej ograniczeń nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która nie przekracza w roku podatkowym kwoty 3 milionów złotych.

Ważny fragment

W praktyce należy zatem przyjąć, że w sytuacji, gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekroczy limit 3 milionów złotych, regułom cienkiej kapitalizacji podlegać będzie wyłącznie kwota przekraczająca wskazany limit.

Rok 2018 okresem przejściowym

Z uwagi na przepisy przejściowe, w odniesieniu do umów kredytów (pożyczek) w przypadku których kwota finansowania została podatnikowi przekazana przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajdą przepisy Ustawy CIT w brzmieniu dotychczasowym. Należy mieć jednak na uwadze, że od 1 stycznia 2019 r. nowe regulacje będą już stosowane do wszystkich umów, niezależnie od daty przekazania środków. Tym samym, rozstrzygając w 2018 r. możliwość kwalifikacji wydatków związanych z pozyskaniem finansowania do kosztów uzyskania przychodu należy być szczególnie czujnym bowiem do poszczególnych pozycji mogą mieć zastosowanie odmienne regulacje.

Zmiana przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji ma charakter rewolucyjny, dlatego rekomendujemy możliwie wczesne podjęcie działań ukierunkowanych na ocenę wpływu  regulacji na dochód do opodatkowania Państwa spółki.

AUTOR: Szymon Konieczny, Konsultant, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.