Nowa interpretacja KIMSF 22 określa, jaki kurs przeliczenia powinien być stosowany do transakcji w walutach obcych, które wiążą się z otrzymaniem bądź wydatkowaniem zaliczkowej zapłaty księgowanej przed ujęciem odpowiedniego składnika aktywów, kosztu lub przychodu wynikającego z tej transakcji.

Interpretacja nie ma zastosowania, jeżeli początkowe ujęcie odpowiedniego składnika aktywów, kosztu lub przychodu następuje według wartości godziwej. Nalezy przy tym pamiętać, że zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 21 zaliczka jest pozycją niepieniężną i nie jest przeceniana na dzień bilansowy.

Zgodnie z nową interpretacją w celu ustalenia kursu wymiany datą transakcji jest data początkowego ujęcia zaliczki jako składnika aktywów lub zobowiązania. Jeżeli istnieje wiele płatności lub wpływów zaliczkowych, ustala się datę transakcji w odniesieniu do każdej płatności lub wpływu.

Dla lepszego zrozumienia powyższego zapisu przedstawiamy dwa przykłady:

Przykład 1: sprzedaż towaru za 100 EUR

 • otrzymanie zaliczki 40 EUR 1 sierpnia
 • ujęcie przychodu 1 września
 • zapłata 60 EUR 1 października

(Przy założeniu kursów wymiany: 1 sierpnia 4,00; 1 września 4,50; 1 października 5,00)

Księgowania:

1 sierpnia: ujęcie zaliczki: 40 x 4,00 = 160 zł
1 września: ujęcie przychodu: 160 zł + (60 x 4,50) = 430 zł
1 października: spłata należności: 60 x 5,00 = 300 zł
1 października: ujęcie różnicy kursowej  30 zł

 

Sprawdź Audyt Grant Thornton

 

Przykład 2: usługa otrzymywana w okresie lipiec – grudzień

 • cena usługi łącznie 600 EUR (100 EUR/miesiąc
 • płatności:
  • zaliczka 15 czerwca: 200 EUR
  • 31 grudnia: 400 EUR

(Przy założeniu kursów wymiany: 15 czerwca 4,00; średni kurs za lipiec 4,50; średni kurs za sierpień 5,00; średni kurs za wrzesień 5,50; średni kurs za październik 6,00; średni kurs za listopad 6,50; średni kurs za grudzień 7,00; 31 grudnia 7,50)

Ujęcie kosztów:

lipiec 100 x 4,00 = 400
sierpień 100 x 4,00 = 400
wrzesień 100 x 5,50 = 550
październik 100 x 6,00 = 600
listopad 100 x 6,50 = 650
grudzień 100 x 7,00 = 700

 

 • ujęcie płatności 31 grudnia: 400 x 7,50 = 3 000 zł
 • ujęcie różnicy kursowej 31 grudnia: 500 zł

Interpretacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku, choć jej wcześniejsze zastosowanie jest dopuszczalne. Zwracamy jednak uwagę na to, że przyjęcie jej do stosowania w Unii Europejskiej jest przewidywane dopiero w pierwszym kwartale 2018 roku.

Zapewne trudno obecnie oszacować wpływ tej interpretacji na sprawozdania finansowe. Wydaje się, że dla większości podmiotów będzie to nieistotne, jednak jednostki dokonujące albo otrzymujące znaczne kwoty płatności zaliczkowych powinny zwrócić na nią uwagę.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Elżbieta Grześkowiak

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.