W ostatnich dniach, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidujący zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych. Zmiany, choć nie tak rewolucyjne jak w ostatnich latach, wprowadzają dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi i rajami podatkowymi, ale również przewidują uproszczenia części obowiązków w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Transakcje z rajami podatkowymi

Projekt przepisów przewiduje, iż poczynając od 2021 r., podatnicy będą mieli obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla wszystkich transakcji przekraczających próg 100.000 PLN netto zawieranych z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Powyższy przepis będzie miał również zastosowanie do podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, dokonujących transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Dokumentacja cen transferowych sporządzana dla transakcji z rajami podatkowymi będzie obejmowała dodatkowo uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w tym szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych. W praktyce, ustawodawca planuje wprowadzić do porządku prawnego obowiązek przeprowadzenia tzw. „benefit testów” (testów korzyści), których celem będzie wykazanie, że zawierane transakcje miały uzasadnienie biznesowe/ekonomiczne.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Marcin Żmuda jest do Twojej dyspozycji.

Publikacja strategii podatkowej

Projekt ustawy wprowadza dla wybranej grupy podatników (w tym podmiotów funkcjonujących w strukturach podatkowych grup kapitałowych, podatników o obrotach przekraczających 50 mln EUR) obowiązek publikowania założeń strategii podatkowej.

Zgodnie z projektem, obowiązek obejmie stosunkowo szeroki zakres informacyjny w obszarze cen transferowych, w tym w szczególności informacje o:

  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatnika lub podmiotów powiązanych,
  • dokonywanych rozliczeń podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Podatnicy objęci dodatkowym obowiązkiem sprawozdawczym będą publikowali założenia strategii podatkowej w języku polskim na swojej stronie internetowej.

Oświadczenie o opracowaniu dokumentacji cen transferowych

Projekt ustawy przewiduje, że oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (obejmujące również oświadczenie o stosowaniu cen rynkowych) składane za rok podatkowy (obrotowy) lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, będzie mogło zostać podpisane przez:

  1. osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  2. osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. osobę uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych

– przy czym nie będzie dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ceny transferowe
Dowiedz się więcej

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego

Projektowane zmiany przewidują ponadto, że do zwolnienia z obowiązku dokumentowania transakcji z krajowymi podmiotami powiązanymi nie będzie konieczne spełnienie warunku poniesienia straty podatkowej, jeżeli w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r., w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, podmiot powiązanym uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

Korekty cen transferowych

Podatnicy dokonujący korekty cen transferowych będą zwolnieni z obowiązku posiadania oświadczenia o przeprowadzeniu korekty przez drugą stronę transakcji, jeżeli ta korekta jest dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19.

Aktualnie projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych, przez co ostateczny kształt powyższych przepisów może jeszcze ulec zmianie.

Dowiedz się więcej o aktualnych wymogach dotyczących cen transferowych:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.