Ustawa umożliwiająca przedsiębiorcom dokonanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości do 100 000 PLN zawiera też nie tak szeroko komentowane, a istotne unormowanie. Zgodnie z wprowadzanymi nią przepisami, nie pobiera się podatku u źródła od „przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera”.

Mowa o ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1448). Ogłoszony 28 lipca akt zakładał czternastodniowe vacatio legis, co przekłada się na jego wejście w życie z dniem 12 sierpnia 2017 r.

Koniec wątpliwości nabywców biletów lotniczych

Zmiana obejmuje art. 21 w ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT oraz odpowiadający mu art. 29 w ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT. Dotychczas przepisy te nakładały obowiązek poboru podatku u źródła w wysokości 10% od przychodów „uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej”.

Było to o tyle problematyczne, że pojawiały się interpretacje wyrażające stanowisko, zgodnie z którym nabywca biletu lotniczego jest płatnikiem podatku u źródła i musi wpłacić 10% podatek należny od przychodów osiąganych na terenie Polski przez przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej (tak np. interpretacje indywidualne Dyrektorów Izb Skarbowych w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-1233/14/BG, oraz w Warszawie, sygn. IPPB5/423-629/14-4/AJ).

Ustawodawca dostrzegł potrzebę zmiany. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu do projektu aktu prawnego, „ustawa rozwiązuje istniejący od lat problem dotyczący przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Proponowana w ustawie zmiana ma na celu zniesienie istniejącego w chwili obecnej obowiązku odprowadzania przez polskie podmioty gospodarcze 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych, z tego powodu, iż w praktyce wykonywanie tego obowiązku jest niemożliwe lub w znaczny sposób utrudnione […] wprowadzenie powyższych zmian ma na celu potwierdzenie, że podatek u źródła od przychodów z biletów lotniczych nie będzie pobierany. Brak jest bowiem praktycznych możliwości, aby polskie podmioty (a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa bądź osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) miały możliwość wyegzekwowania certyfikatów rezydencji od zagranicznych przewoźników, a tym bardziej miały możliwość poboru podatku”.

W konsekwencji zmiany, podatnicy nabywający bilety lotnicze będą mieć pewność – od 12 sierpnia 2017 r. nabywając taki bilet nie będą ryzykować odpowiedzialnością jako płatnik podatku u źródła.

 

Sądy w sprawach agentów rozstrzygały na korzyść

Podatnicy redukowali ryzyko poprzez nabywanie biletów za pośrednictwem podmiotów polskich, twierdząc, że sprzedają one bilety na własny rachunek (nie dochodzi do nabycia biletu od podatnika zagranicznego), więc nie może być mowy o podatku u źródła.

Prowadziło to do sporów z fiskusem, znajdujących finał przed sądami administracyjnymi. Te jednak, w ostatnim przynajmniej czasie, rozstrzygały na korzyść podatników. Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Go 414/16, stwierdzono, że spółka kupująca bilety lotnicze u pośrednika z siedzibą w Polsce, a nie bezpośrednio u zagranicznego przewoźnika, nie musi pobierać podatku u źródła.

Tak wynika także z najbardziej aktualnych rozstrzygnięć organów wydających urzędowe interpretacje prawa podatkowego. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 marca 2017 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.15.2017.2.AB. Uznano w niej prawidłowość stanowiska, zgodnie z którym „jeżeli płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych została dokonana na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, czyli w sytuacji, w której agent/biuro podróży jest przedstawicielem niezależnym (niespełniającym przesłanki z art. 4a pkt 11 lit. c) updop), to w takim przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 updop. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych należności.”.

Należy pochwalić ustawodawcę za, być może spóźnioną, ale właściwą reakcję na wątpliwości interpretacyjne. Zmiana przepisów zwiastuje koniec sporów o podatek u źródła od biletów lotniczych. Warto jednak bronić swoich interesów w sprawach dotyczących płatności sprzed nowelizacji. Spory sądowe mogą przynieść pozytywne rozstrzygnięcie.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Koniec podatku u źródła od biletów lotniczych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.