Treść artykułu

W poprzednim artykule cyklu poruszyliśmy temat dokonania przez podatnika korekty współzależnej, tj. korekty rozliczeń podatkowych w Polsce, która wynika z dokonania szacowania przez zagraniczne organy podatkowe w zakresie cen transferowych u powiązanego kontrahenta. Wskazaliśmy, że podatnik po zebraniu stosownej dokumentacji uzasadniającej korektę współzależną, winien skorygować deklarację CIT-8 za lata podatkowe, w których ceny zostały zakwestionowane. Co zatem, jeżeli w wyniku postępowania podatkowego polski urząd skarbowy uzna, iż podatnik nie może dokonać korekty lub też zakwestionuje jej wysokość?

Artykuł 25 MK OEDC zawiera tzw. procedurę wzajemnego porozumiewania się, która jest niezależna od procedur przewidywanych prawem krajowym. Procedura ta jest o tyle ważna dla podatników, że może być wszczynana niezależnie od postępowań wynikających z prawa krajowego. Na wstępie jednak zapoznajmy się z brzmieniem art. 25 MK OECD:

1. Jeżeli osoba uzna, że działania jednego lub obu umawiających się państw powodują lub spowodują jej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych państw, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi tego państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę lub (jeżeli w danej sprawie mają zastosowanie postanowienia artykułu 24 ustęp 1) właściwemu organowi tego umawiającego się państwa, którego jest obywatelem. Sprawa winna być przedłożona w ciągu trzech lat, licząc od dnia pierwszego urzędowego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji.

2. Właściwy organ, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i jeżeli nie może spowodować zadowalającego rozwiązania, podejmie starania, aby przypadek ten uregulować w drodze porozumienia polubownego z właściwym organem drugiego umawiającego się państwa, tak aby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą konwencją. Osiągnięte w ten sposób porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne umawiających się państw.

3. Właściwe organy umawiających się państw będą wspólnie czynić starania, aby w drodze porozumienia polubownego usuwać trudności lub wątpliwości, które mogą powstać przy interpretacji lub stosowaniu umowy. Mogą one również wspólnie uzgodnić, w jaki sposób można zapobiec podwójnemu opodatkowaniu w przypadkach, które nie są uregulowane w niniejszej konwencji.

4. Właściwe organy umawiających się państw mogą komunikować się bezpośrednio, jak również poprzez wspólną komisję składającą się z nich samych lub ich przedstawicieli, w celu osiągnięcia porozumienia w sprawach objętych postanowieniami poprzednich ustępów.

5. Jeżeli

a) na mocy ustępu 1 osoba przedłożyła sprawę właściwemu organowi jednego umawiającego się państwa w oparciu o fakt, że działania jednego lub obu umawiających się państw spowodowały dla tej osoby opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej konwencji, oraz że

b) właściwe organy nie mogą osiągnąć porozumienia rozstrzygającego w tej sprawie zgodnie z ustępem 2 w ciągu dwóch lat, licząc od dnia przedstawienia sprawy właściwemu organowi drugiego umawiającego się państwa,

to wszelkie nierozstrzygnięte kwestie powstałe w wyniku tej sprawy będą przedłożone do arbitrażu, jeżeli dana osoba tego zażąda. Jednakże te kwestie nierozstrzygnięte nie powinny być przedłożone do arbitrażu, jeżeli decyzja w tych kwestiach została już wydana przez sąd lub trybunał administracyjny jednego z umawiających się państw. Jeżeli osoba, której sprawa dotyczy bezpośrednio, nie zakwestionuje porozumienia polubownego, na mocy którego jest stosowane orzeczenie arbitrażowe, to dane orzeczenie wiąże oba umawiające się państwa i musi być stosowane bez względu na terminy przewidziane przez prawo wewnętrzne tych państw. Właściwe organy wewnętrzne umawiających się państw uregulują w drodze porozumienia polubownego z zastosowaniem niniejszego ustępu.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

 

Proszę zwrócić uwagę, że art. 25 zawiera kilka procedur:

 • Procedurę wzajemnego porozumiewania się na poziomie krajowym (ust. 1) oraz międzynarodowym (ust. 2),
 • Procedurę polubownego usuwania wątpliwości interpretacyjnych lub związanych ze stosowaniem umowy (ust. 3),
 • Procedurę arbitrażową (ust. 5).

W świetle art. 25 ust. 1 MK OECD procedura wzajemnego porozumiewania się może być wszczęta w przypadku spełnienia łącznie następujących elementów:

 • działanie lub zaniechanie administracji podatkowej (lub administracji podatkowych w dwóch krajach, stronach umowy) spowodowało lub może spowodować opodatkowanie niezgodne z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • podatnik przestawi sprawę właściwemu organowi umawiającego się Państwa w ciągu 3 lat od dnia otrzymania pierwszego urzędowego zawiadomienia o powstaniu podwójnego opodatkowania,
 • w ocenie podatnika dochodzi do naruszenia przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z Wytycznymi OECD procedura wzajemnego porozumiewania się jest procedurą szczególną, która pozostaje poza prawem wewnętrznym. Postępowanie jest wszczynane najczęściej w przypadku:

 • ekonomicznego podwójnego opodatkowania wynikającego z korekty cen transferowych,
 • zakwestionowania przypisania do zakładu kosztów ogólnych zarządu i administracyjnych poniesionych przez podmiot macierzysty,
 • opodatkowaniem odsetek lub należności licencyjnych u źródła w przypadku istnienia powiązań między płatnikiem i beneficjentem,
 • niezastosowania umowy lub błędnego zastosowania w przypadku braku informacji na temat rezydencji podatkowej osoby lub istnienia zakładu w danym państwie.

Umownie uznaje się, że procedura dzieli się na dwa etapy:

 • Etap postępowania krajowego – po przedstawieniu sprawy przez podatnika administracja podatkowa bada, czy sprawa jest zasadna. Wniosek o wszczęcie procedury może być już złożony w momencie, kiedy prawdopodobne jest że nastąpi opodatkowanie niezgodne z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładowo w toku postępowania podatkowego, można taką procedurę rozpocząć jeszcze przed doręczeniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z informacją na stronach OECD (http://www.oecd.org/ctp/dispute/polanddisputeresolutioncountryprofile.htm) w Polsce organem właściwym do przedstawienia sprawy jest Departament Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. Procedura ta jest bardzo rzadko inicjowana przez podatników. W 2012 roku trwało 28 postępowań w tym 5 zainicjowanych w trakcie 2012 roku (dla porównania w 2012 roku w Niemczech roku rozpoczęto 277 postępowań, 181 we Francji, 151 w Belgii, 83 w Holandii). Jest to również procedura długotrwała – twa około 23 miesięcy
 • Etap postępowania międzynarodowego – w przypadku jeżeli administracja podatkowa nie może samodzielnie doprowadzić do rozwiązania problemu, zwraca się do odpowiedniej administracji podatkowej drugiego umawiającego się państwa  z odpowiednim wnioskiem. Administracje podatkowe są zobligowane do załatwienia sprawy w sposób polubowny, w drodze negocjacji.

Należy oczekiwać, że polscy podatnicy będą z korzystali coraz częściej z procedury wzajemnego porozumiewania się jako skutecznego narzędzia eliminowania podwójnego opodatkowania. W kolejnym odcinku cyklu będziemy kontynuowali omawianie regulacji art. 25 MK OECD – przedstawimy tzw. postępowanie arbitrażowe, którego celem jest zwiększenie skuteczności procedury wzajemnego porozumiewania się w sprawach co do których administracje podatkowe nie potrafią wypracować wspólnego stanowiska.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane