W terminie 15 dni od zatwierdzenia, do Krajowego Rejestru Sądowego należy przekazać:

– roczne sprawozdanie finansowe obejmujące wszystkie jego elementy obowiązujące daną jednostkę;

– sprawozdanie z działalności jednostki;

– opinię biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu);

– odpis uchwały lub postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w KRS będzie automatycznie przekazywana do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tym samym kierownik jednostki nie ma dodatkowego obowiązku ogłaszania sprawozdania finansowego.

W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania należy złożyć w Urzędzie Skarbowym:

– roczne sprawozdanie finansowe obejmujące wszystkie jego elementy obowiązujące daną jednostkę;

– opinię biegłego rewidenta i raport (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu);

– odpis uchwały walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.