Po otwarciu likwidacji i dokonaniu odpowiednich zgłoszeń i publikacji możliwe jest przejście do drugiego etapu procesu, tj. realizacji przez likwidatorów właściwych czynności likwidacyjnych.

Celem tych działań jest doprowadzenie spółki do stanu, w którym możliwe będzie podjęcie uchwał w przedmiocie zakończenia likwidacji i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Czytaj więcej: Likwidacja spółki z o.o. – od czego zacząć?

Zakończenie bieżących interesów spółki postawionej w stan likwidacji

Celem likwidatorów powinno być przede wszystkim dążenie do zaprzestania prowadzenia działalności przez spółkę na każdym polu. Dlatego też, konieczne w tej sytuacji jest w szczególności rozwiązanie stosunków prawnych łączących spółkę z innymi podmiotami, między innymi w postaci umów zawartych przez nią z osobami trzecimi (np. umów o pracę z pracownikami spółki).

Na co wskazuje między innymi powyższy nakaz podjęcia kroków w celu zakończenia bieżących interesów przez podmiot, w trakcie likwidacji nie można podejmować nowych działalności. Jednakże co istotne, zakaz ten nie jest bezwzględny. W przypadku bowiem, gdy jest to konieczne do zakończenia spraw spółki, które są w toku, ustawodawca dopuszcza możliwość wszczęcia niezbędnych interesów.

Pozostałe czynności likwidacyjne przy procesie likwidacji spółki

Czynności likwidacyjne prowadzone przez likwidatora powinny zmierzać do:

  • ściągnięcia wierzytelności przysługujących spółce wobec osób trzecich,
  • wypełnienia zobowiązań spółki, spłaty długów bądź zabezpieczenia wierzycieli w inny sposób,
  • upłynnienia majątku spółki.

Ważny fragment

W związku z powyższym, w trakcie procesu likwidacji, likwidatorzy powinni podjąć takie czynności, aby spółka przestała być wierzycielem lub dłużnikiem jakiegokolwiek podmiotu. Jeżeli spółka nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań, konieczne może okazać się dokapitalizowanie spółki albo rozważenie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Upłynnienie majątku spółki może polegać m.in. na sprzedaży jej istotnych aktywów i pozyskaniu w zamian za to środków. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, na dodatkowe ograniczenia dotyczące zbywania nieruchomości przez spółkę postawioną w stan likwidacji. Nieruchomości takie mają być zbywane w drodze licytacji publicznej, z wolnej ręki zaś wyłącznie na mocy uchwały wspólników spółki oraz po cenie, która nie może być niższa od ceny uchwalonej przez tych wspólników.

Obowiązek dokonania wyższej wskazanych działań spoczywa na likwidatorach spółki.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Kancelaria Prawna
Dowiedz się więcej

Obowiązki sprawozdawcze spółka z o.o. postawionej w stan likwidacji

Spółka z o.o. postawiona w stan likwidacji w dalszym ciągu obowiązana jest do składania sprawozdania finansowego po upływie każdego roku obrotowego do Krajowego Rejestru Sądowego, tak jak normalnie funkcjonująca spółka. Obowiązek ten spoczywa konkretnie na likwidatorze spółki, który dodatkowo sporządza oraz składa do rejestru także sprawozdanie ze swojej działalności. Wskazane sprawozdania, likwidator przedkłada wpierw zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.

Z uwagi na powyższy obowiązek, należy pamiętać o jak najszybszym zakończeniu czynności likwidacyjnych. Brak sprawnego zakończenia procesu likwidacji będzie się bowiem wiązał z dodatkowymi kosztami po stronie spółki, powstałymi w związku z przygotowaniem kolejnych sprawozdań finansowych.

Po otwarciu likwidacji spółki z o.o. likwidatorzy mogą przystąpić do najważniejszego etapu procesu likwidacji, tj. czynności mających na celu realne zakończenie działalności spółki. Należy jednakże pamiętać, że na likwidatorach ciąży szereg obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki, takich jak składanie stosownych sprawozdań do rejestru. Z uwagi na złożoność oraz wielość zadań po stronie likwidatorów, wsparcie ekspertów może okazać się niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji spółki oraz jej wykreślenia z rejestru.

AUTORKA: Zuzanna Piątek, Junior Associate w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.