Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z 11 września 2020 roku Nr DD3.8201.1.2020 w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, w końcu (po prawie 5-ciu latach obowiązywania przepisów) przyznało, że w wartości ryczałtu za użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych mieszczą się koszty paliwa.

Od 1 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy PIT wartość nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi 400 lub 250 zł (w zależności od pojemności silnika).

Ryczałt został wprowadzony w celu uproszczenia sposobu obliczania wartości tego nieodpłatnego (bądź częściowo odpłatnego) świadczenia. Przed 2015 r. kwestie te były całkowicie nieuregulowane i wzbudzały jeszcze więcej kontrowersji.

Jednak nowe przepisy nie zakończyły sporów. Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach indywidualnych zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu, obejmują koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, nie obejmują jednak paliwa, którego wartość „zużytą” przez pracownika należy wyliczyć osobno.

Pogląd ten budził jednakże wątpliwości podatników i płatników i był przedmiotem skarg wnoszonych do sądów administracyjnych, w wyniku czego ukształtowana została linia orzecznicza NSA – sprzeczna ze stanowiskiem Fiskusa a korzysta dla podatników, zgodnie z którą w kwocie ryczałtu mieszą się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.

Rozbieżność pomiędzy praktyką interpretacyjną KIS a orzecznictwem sądów administracyjnych skłoniła Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Ministerstwo Finansów: paliwo jest w ryczałcie

Minister, w ślad za argumentacją przywoływaną w orzeczeniach sądów, przyznał, że:

 

Ważny fragment

podstawowym kosztem, który wiąże się z użyciem pojazdu, jest zakup paliwa, bez którego korzystanie z niego do celów prywatnych w ramach podstawowej funkcji nie będzie możliwe.

Jeżeli zatem ustawodawca określa przychód z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ryczałtowo, bez rozbicia na poszczególne koszty, które przy zwykłym użyciu pojazdu musiałby ponieść pracownik i nie wyłącza z tej kwoty wydatków na paliwo, to należy przyjąć, że określona ryczałtowo wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wszystkie wydatki związane z normalną eksploatacją samochodu, w tym także na paliwo.

Świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu, ale także zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, co oznacza także ponoszenie przez pracodawcę wszelkich kosztów eksploatacji. W zróżnicowaniu wielkości ryczałtu ze względu na pojemność silnika samochodu można zresztą upatrywać dążenia do uwzględnienia rzeczywistej wielkości kosztów eksploatacyjnych, gdyż samochód z silnikiem o większej pojemności z reguły zużywa więcej paliwa, niż samochód z silnikiem o pojemności mniejszej.

Odmienne rozwiązanie, wskazujące na wyłączenie paliwa z wydatków związanych z użytkowaniem samochodu służbowego, tj. wskazujące na jego odrębność w konsekwencji stanowiłoby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbędnych ewidencji. To z kolei niweczyłoby ideę ryczałtu i założonego nią celu.

Które świadczenia są objęte kwotą ryczałtu?

A zatem, ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak:

  • paliwo,
  • ubezpieczenie,
  • wymiana opon,
  • bieżące naprawy,
  • okresowe przeglądy,

które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Natomiast:

  • opłaty parkingowe, czy
  • opłaty za przejazdy autostradą,

nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą ryczałtu.

Takie podejście z pewnością ucieszy wielu podatników i będzie powodem do wprowadzenia zmian w politykach samochodowych firm i sposobie rozliczeń z pracownikami, używającymi samochodów również do celów prywatnych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.