Koniec września to czas, w którym Ministerstwo Finansów publikuje dane kluczowych podatników. Publikacja danych wynika z przepisów Ustawy CIT i dotyczy z jednej strony największych podatników (tj. tych, których przychody przekraczają 50 mln EUR), z drugiej strony dotyczy też spółek nieruchomościowych.

Lista spółek nieruchomościowych opublikowana przez Ministerstwo Finansów wydłużyła się o ponad 400 pozycji w porównaniu z listą poprzednio opublikowaną.

Czyje dane są publikowane?

Zgodnie z przepisami Ustawy CIT Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości corocznie, w terminie do dnia 30 września, indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu CIT-8 złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości (aktualnie opublikowane dane dotyczą zatem informacji wykazanych w CIT-8 złożonym za 2022 r.).

Minister Finansów opublikował dane spółek, które w 2022 r. miały statut spółki nieruchomościowej. Wykaz ten obejmuje:

 1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika;
 2. wskazanie roku podatkowego;
 3. informacje o wysokości:
  •  osiągniętego przychodu,
  •  poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
  • osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
  • podstawy opodatkowania,
  • kwoty należnego podatku.

Jakie warunki musza zostać spełnione, aby uznać podatnika za spółkę nieruchomościową?

Dany podatnik, aby trafić na listę Ministerstwa Finansów, jako spółka nieruchomościowa powinien spełnić określone warunki. Co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, powinna stanowić wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości. Co więcej, aby danego podatnika uznać za spółkę nieruchomościową, wartość bilansowa posiadanych przez niego nieruchomości musi przekraczać 10 000 000 zł. Kolejnym warunkiem jest to, aby w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

Jeżeli podatnik spełni ww. przesłanki – uzyskuje wówczas status spółki nieruchomościowej i jest zobowiązany powiadomić o tym urząd skarbowy – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w deklaracji CIT-8. Na spółce nieruchomościowej ciążą również w określonych przypadkach obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży udziałów w takiej spółce.

Skorzystaj z naszych usług z zkaresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Obowiązki sprawozdawcze spółki nieruchomościowej i jej wspólników

Spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy mają również obowiązki sprawozdawcze – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółka nieruchomościowa, jest zobowiązana poinformować fiskusa o ilości udziałów/akcji/praw posiadanych w tej spółce przez poszczególnych wspólników. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek ten dotyczy także wspólników, którzy pośrednio, tj. za pomocą innych podmiotów, posiadają udziały w spółce nieruchomościowej, co więcej obowiązek ten dotyczy także podmiotów (wspólników) posiadających siedzibę za granicą. Potwierdza to m.in. interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów (nr interpretacji: DD5.8203.7.2022). Szerzej o tej interpretacji pisaliśmy w artykule dostępnym tutaj: Interpretacja ogólna ws. spółek nieruchomościowych – szerokie obowiązki sprawozdawcze

Symetryczny obowiązek w zakresie sprawozdawczym posiadają wspólnicy (pośredni i bezpośredni) spółki nieruchomościowej – de facto zatem organ podatkowy dostaje z dwóch różnych źródeł (od spółki nieruchomościowej i od jej wspólników) tę samą informację.

Obowiązki sprawozdawcze realizowane są aktualnie poprzez dedykowane formularze (CIT-N1/CIT-N2 oraz PIT-N1/PIT-N2), które mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Jak widać z powyższego – obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych są bardzo rozbudowane, z praktyki wiemy, że sprawiają podatnikom – w szczególności tym zagranicznym – sporo problemów. Dlatego w tym zakresie warto skontaktować się z doradcą podatkowym, który będzie w stanie podatnika w tym procesie wesprzeć.

Informacje opublikowanie przez Ministra Finansów wskazują, na wzrost liczby podmiotów spełniających definicję spółki nieruchomościowej, co oznacza że te podmioty miały i mają obowiązek złożenia stosownych deklaracji.

Czytaj więcej: Termin na składanie przez spółki nieruchomościowe informacji o ich strukturze – bez zmian

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.