Dyrektywa NIS została przyjęta 6 lipca 2016 r. Jest pierwszym europejskim prawem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie szereg obowiązków, obliguje je do powołania konkretnych instytucji oraz wprowadzenia mechanizmów współpracy. W Polsce jej zapisy realizuje ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku.

Rozporządzenie NIS2 stanowi rozwinięcie i uzupełnienie pierwotnego Rozporządzenia NIS, mając na uwadze rosnące wyzwania i zmieniający się krajobraz zagrożeń cybernetycznych.

Czym jest rozporządzenie NIS i NIS2?

Rozporządzenie NIS: Koncentruje się na krytycznej infrastrukturze informacyjnej i zabezpieczeniach sieci i systemów informatycznych. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu ochrony poprzez powołanie specjalnych instytucji oraz wprowadzenie mechanizmów współpracy.

Rozporządzenie NIS2: Rozszerza definicje krytycznej infrastruktury i obejmuje również obszary takie jak krytyczna infrastruktura oparta na danych oraz krytyczna infrastruktura sektorów. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu wzmocnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych w Europie, wprowadzając bardziej szczegółowe i zaktualizowane środki mające na celu zapobieganie atakom cybernetycznym oraz zwiększenie spójności działań na szczeblu UE.

Kogo dotyczy rozporządzenie NIS i NIS2?

Wszyscy operatorzy współpracują ze sobą w ramach Dyrektyw NIS i NIS2, aby zapewnić skuteczną ochronę sieci i systemów informacyjnych oraz reagować na zmieniające się zagrożenia cybernetyczne, mając na celu wzmocnienie ogólnego bezpieczeństwa cybernetycznego w Unii Europejskiej.

Czy moja firma podlega pod NIS-2? – Sprawdź w 2 minuty

Rozporządzenie NIS: Dotyczy przede wszystkim operatorów usług istotnych i dostawców usług cyfrowych.

Rozporządzenie NIS2: Dotyczy zarówno operatorów usług istotnych, jak i dostawców usług cyfrowych, a także operatorów krytycznej infrastruktury dodatkowych sektorów wymienionych w dyrektywie.

Czytaj więcej: Dyrektywa NIS2: czym jest i kogo dotyczy?

Zakres i obszar działania NIS i NIS2

Dyrektywa NIS i Rozporządzenie NIS2 stanowią dwa kluczowe dokumenty regulacyjne UE.
Rozporządzenie NIS: Skupia się na zabezpieczeniach sieci i systemów informatycznych w sektorach uznanych za kluczowe dla interesów państwa członkowskiego oraz Unii Europejskiej, takich jak energetyka, transport, finanse, opieka zdrowotna itp.

Rozporządzenie NIS2: Koncentruje się na wszechstronnej ochronie krytycznej infrastruktury, co oznacza rozszerzenie obszaru działania na dodatkowe sektory, nie tylko te uznane za kluczowe dla interesów państwa.

Wymogi bezpieczeństwa dotyczące NIS i NIS2

Rozporządzenie NIS: Koncentruje się na obowiązku zapewnienia odpowiednich środków zabezpieczeń i procedur zapobiegania incydentom bezpieczeństwa.

Rozporządzenie NIS2: Skupia się nie tylko na zapobieganiu, ale także na gotowości do reagowania na incydenty cybernetyczne oraz na minimalizacji ich skutków.

Te wymogi mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa europejskich sieci i systemów informacyjnych dotyczących zagrożeń cybernetycznych oraz zapewnienie skutecznego reagowania na incydenty.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT
Dowiedz się więcej

Rozporządzenie NIS i NIS2 – wymogi raportowania incydentów bezpieczeństwa

Rozporządzenie NIS: Wymaga od operatorów usług istotnych i dostawców usług cyfrowych raportowania poważnych incydentów bezpieczeństwa do właściwych władz.

Rozporządzenie NIS2: Wprowadza bardziej szczegółowe wymogi dotyczące raportowania, obejmujące także infrastrukturę krytyczną.

Raportowanie poważnych incydentów jest definiowany jako każde zdarzenie lub sytuacja, które prowadzi lub może prowadzić do zakłócenia dostępności, integralności, poufności lub autentyczności sieci i systemów informacyjnych operatora usługi istotnej dla społeczeństwa lub usług świadczonych za jego pośrednictwem.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Monitoring i egzekwowanie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa jako element Dyrektywy NIS i Rozporządzenia NIS2

Monitorowanie i Egzekwowanie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa jest kluczowym elementem zapewnienia skuteczności Dyrektywy NIS i Rozporządzenia NIS2. Skuteczne monitorowanie i egzekwowanie przyczyniają się do zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa.

Rozporządzenie NIS: Wymaga utworzenia mechanizmów monitoringu i współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz organami nadzoru.

Rozporządzenie NIS2: Rozszerza zakres monitorowania oraz wprowadza bardziej rozbudowane ramy współpracy i egzekwowania pomiędzy państwami członkowskimi.

Ochrona infrastruktury krytycznej

Rozporządzenie NIS: Koncentruje się na ochronie krytycznej infrastruktury informatycznej. Dyrektywa ta wymaga od państw członkowskich dostosowania swoich systemów prawnych i wyznaczenia podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie infrastruktury krytycznej oraz zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa.

Rozporządzenie NIS2: Rozszerza ochronę na różne rodzaje krytycznej infrastruktury, w tym opartej na danych. Dyrektywa NIS2 również nakłada na operatorów usług istotnych obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa swoich sieci i systemów informatycznych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Dyrektywa NIS i Rozporządzenie NIS2 stanowią zapewnienie bezpieczeństwa dotyczącego wzmocnienia odporności infrastruktury krytycznej. Poprzez ustanowienie standardów bezpieczeństwa oraz wspieranie współpracy między państwami UE. Jednak skuteczna ochrona infrastruktury krytycznej wymaga nieustannego dostosowywania się do dynamicznego środowiska cyberprzestępczości oraz szybkiego rozwoju technologicznego. Dlatego ważne jest, aby państwa członkowskie i podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę krytyczną stale monitorowały swoje systemy, aktualizowały procedury bezpieczeństwa oraz inwestowały w rozwój nowoczesnych narzędzi i technologii obronnych

Czytaj więcej: 5 najważniejszych informacji dotyczących NIS2

AUTORKA: Paulina Wójcik, Specjalistka ds. sprzedaży, Outsourcing IT

Zobacz wideo:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.