Rozporządzeniem Rady 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, ustawodawca unijny znacznie rozszerzył wachlarz sankcji nałożonych na Rosję. Obejmują one m.in. zakaz świadczenia na rzecz Rosji usług księgowych, rachunkowych, audytowych, doradztwa podatkowego, a także doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania oraz usług public relations. Zakazem objęte są również wskazane usługi związane z obsługą trustów i podobnych porozumień prawnych.

Zakaz świadczenia wskazanych usług na rzecz Rosji

Artykuł 5n Rozporządzenia wykonawczego Rady 2022/876  z dnia 3 czerwca 2022 r. (dalej: Rozporządzenie), zakazuje świadczenia usług księgowych, rachunkowych, audytowych, doradztwa podatkowego, a także doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu Rosji oraz osób prawnych, podmiotów bądź organów z siedzibą w Rosji („the Government of Russia or legal persons, entities or bodies established in Russia)”.

Przepis wskazuje jednocześnie na szereg wyjątków, mówiąc, że powyższy zakaz nie ma zastosowania m.in. do świadczenia usług, które są:

"absolutnie niezbędne do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego” albo „przeznaczone do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego lub które są samodzielnie lub wspólnie kontrolowane przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ."

Przewidziana jest również możliwość odstępstwa od zakazu dzięki uzyskaniu zezwolenia właściwych organów na świadczenie usług objętych zakazem. Odbywać się to będzie jednak na warunkach, jakie organy te uznają za stosowne, po indywidualnym ustaleniu, że jest to konieczne. Wymienia się tu:

  • cele humanitarne, takie jak dostarczanie lub ułatwianie dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia,
  • cele medyczne i żywnościowe, oraz przewóz pracowników organizacji humanitarnych i związaną z tym pomoc,
  • cele ewakuacyjne
  • potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, bezpośrednio wspierające demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Sankcje dotyczące trustów i podobnych porozumień prawnych

Z kolei artykuł 5m ust. 1 Rozporządzenia wskazuje m.in. na zakaz rejestrowania, zapewniania adresu siedziby statutowej bądź adresu prowadzenia działalności, świadczenia usług zarządzania zarówno na rzecz trustów jak i podobnych porozumień prawnych, gdy ich ustanawiającymi bądź beneficjentami pozostają:

  1. a) „obywatele rosyjscy lub osoby fizyczne zamieszkałe w Rosji;
  2. b) osoby prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
  3. c) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w a) lub b);
  4. d) osoby prawne, podmioty lub organy kontrolowane przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w a), b) lub c);
  5. e) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).”

Warto również wskazać, że przepis ten w ust. 2 zaznacza również, że co do zasady od dnia 5 lipca 2022 r. zakazane będzie działanie w charakterze powiernika, osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz innej osoby, dyrektora, sekretarza lub pełnienia podobnej funkcji lub doprowadzenia do tego, aby inna osoba działała w takim charakterze, w odniesieniu do trustu lub podobnego porozumienia prawnego.

Lista sankcyjna – czy możesz na nią trafić? Sprawdź!

Nowy pakiet sankcji ma niebagatelne znaczenie dla branż zajmujących się księgowością, rachunkowością, audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i doradztwem w zakresie zarządzania oraz usług public relations, jak również dla podmiotów świadczących usługi związane z trustami i prawnymi porozumieniami do mnich podobnymi. Celem uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z wprowadzonych ograniczeń, podmioty zajmujące się wskazanymi działalnościami będą zmuszone podjąć niezbędne działania w zmierzające do ustalenia wymaganych informacji o podmiotach dla których świadczą usługi.

AUTOR: Magdalena Wołczek, Stażystka, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

JAK MOŻEMY POMÓC?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton zapewnia kompleksowe wsparcie w ocenie obowiązujących stosunków gospodarczych w kontekście możliwości objęcia ich sankcjami unijnymi, jak również we wdrożeniu procedur, mających na celu ograniczenie ryzyka prawnego związanego z naruszeniem sankcji unijnych.

Sankcje na Rosję i ich wpływ na firmy w Polsce – dowiedz się więcej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.