Początek roku to dla podatników „ostatni dzwonek” do zapoznania się z istotnymi zmianami w regulacjach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 2018 r. Aby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy subiektywne zestawienie najważniejszych zmian w prawie podatkowym, które weszły w życie z Nowym Rokiem i powodują konieczność modyfikacji systemów księgowych i/lub zasad rozliczania z Fiskusem.

Zyski kapitałowe jako odrębne źródło przychodów

Od nowego roku przychody osiągane przez podatników trzeba będzie dzielić na przychody osiągnięte z zysków kapitałowych oraz z „innych źródeł przychodów”.

Art 7b ustawy CIT wprowadził katalog zysków kapitałowych. Zgodnie z nim, za przychody takie uważa się m.in.

  • Dywidendy, przychody z umorzenia udziałów,
  • Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów, papierów wartościowych
  • Przychody z praw majątkowych takich jak: znaki towarowe, licencje, know-how, w tym przychody z najmu, dzierżawy lub zbycia takich praw.

Warto pamiętać, że do przychodów z zysków kapitałowych nie zalicza się „klasycznych” odsetek od pożyczek (innych niż pożyczka partycypacyjna) udzielonych pracownikom lub innym podmiotom.

U podatników, u których mogą się pojawić zyski kapitałowe zmiana przepisów oznacza obowiązek odrębnej ewidencji takich przychodów, jak I kosztów bezpośrednio z nimi związanych.

Natomiast koszty, których nie da się przypisać do danego źródła powinny być sklasyfikowane jako koszty wspólne podlegające podziałowi według przychodowego klucza alokacji.

Dowiedz się więcej u DORADCY PODATKOWEGO

Limitowane koszty usług niematerialnych i opłat licencyjnych

Usługi niematerialne, m.in. takie jak usług doradcze, zarządzania, reklamowe oraz opłaty i należności licencyjne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych będą podlegały ograniczeniu.

Wydatki te będzie można zaliczać bez ograniczeń do kosztów uzyskania przychodów tylko do wysokości 3 mln zł rocznie. Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 5 % podatkowej EBITDA.

Ograniczenie nie będzie więc dotyczyć kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Nie będzie też dotyczyć kosztów usług, opłat i należności bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Od nowego roku duże znaczenie będzie w związku z tym miała właściwa identyfikacja kosztów (w tym dla celów rachunkowych) bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towarów.

Ograniczenia nie będą też dotyczyć podatników, którzy w tym zakresie pozyskają tzw. Uprzednie Porozumienie Cenowe.

Dowiedz się więcej u DORADCY PODATKOWEGO

Koszty finansowania zewnętrznego

Od nowego roku zmieniają się zasady zaliczania do kosztów wydatków na finansowanie zewnętrzne.

Jednakże, jeszcze w 2018 r., w stosunku do kwot faktycznie przekazanych do końca 2017 r., mają zastosowania “stare” przepisy. Oznacza to obowiązek prowadzenia w podwójnej księgowości (aby właściwie wyliczyć wysokość odsetek stanowiących koszty uzyskania przychodów, którymi rządzą różne reżimy prawne).

Warto też pamiętać, że nowe regulacje będą ograniczać możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów nie tylko odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych przez podmioty powiązane, ale także innych kosztów finansowania dłużnego (m.in. opłat, prowizji, premii, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) i to także w przypadku finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane.

Bez ograniczeń będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych koszty finansowania dłużnego w wysokości mieszczącej się w limicie do 3 mln zł rocznie tzw. nadwyżki finansowej (różnica pomiędzy kosztami finansowania dłużnego a przychodami odsetkowymi). Nadwyżka będzie limitowana do wysokości 30 %. podatkowej EBITDA.

Dowiedz się więcej u DORADCY PODATKOWEGO

Zmiana polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji niskocennych środków trwałych

Od nowego roku z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wzrośnie wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych, których zakup będzie można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana przepisów podatkowych nie pociągnęła jednak za sobą zmiany w ustawie o Rachunkowości. Przepisy prawa bilansowego nie rozróżniają środków trwałych ze względu na ich wartość. Amortyzacja bilansowa zgodnie z przepisami bilansowymi powinna odzwierciedlać planowany okres użytkowania środka trwałego. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki w przyjętej polityce rachunkowości spółki.

Aby również w księgach rachunkowych możliwe było zaliczanie do kosztów wydatków na zakup środków trwałych w wysokości do 10 tys. zł, konieczna jest zmiana zasad amortyzacji w tym zakresie.

Jednak nie wszystkie podmioty mogą przyjąć dla celów rachunkowych wyższy limit jednorazowej amortyzacji.  Zależy to od tego czy wartość ujmowana bezpośrednio w kosztach jest istotna w skali działalności firmy. Chodzi o to, żeby poprzez jednorazowe zaliczanie do kosztów wydatków na zakup składników majątkowych nie zniekształcić wyniku finansowego.
Dowiedz się więcej u DORADCY PODATKOWEGO

Ewidencja czasu pracy pracowników B+R

Zwiększą się limity odliczeń dla podmiotów, które prowadzą działalność badawczo – rozwojową. Będą mogły odliczyć  dodatkowo do 100 % kosztów kwalifikowanych, którymi mogą być wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach polegających na tworzeniu i projektowaniu nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów lub usług.

Poza tym, ulga B+R obejmie nie tylko koszty pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, lecz także innych osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Z ulgi na B+R będą mogły skorzystać niektóre firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych.

Nowelizacja wprowadzi również zapisy, które będą  wskazywać wprost, że do kosztów kwalifikowanych  należy zaliczać jedynie tę część kosztów  pracowniczych, która przypada proporcjonalnie  na realizację prac badawczo-rozwojowych. Aby skorzystać z ulgi trzeba więc dokładnie ewidencjonować czas pracy pracowników.
Dowiedz się więcej u DORADCY PODATKOWEGO (ulga na działalność B+R)

Wyślij wcześniej JPK_VAT

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przesyłania JPK_VAT obejmie wszystkich podatników, co oznacza, że istotnie zwiększy się liczba podatników zobowiązanych do wysyłki ewidencji VAT, ze 110 tys. podatników do 1,6 mln podatników. Może to oznaczać trudności w uzyskaniu UPO po wysłaniu JPK_VAT, w szczególności za miesiąc styczeń. Jeśli więc istnieje taka możliwość – rekomendujemy wysłania JPK wcześniej niż 24 lub 25 lutego.

Przypominamy też, że od 1 stycznia 2018 r. wszystkie faktury wystawione przez polskich podatników powinny trafić do bazy w formie plików JPK, system więc „się zamknie”, a to oznacza, że każdy VAT naliczony  odliczony przez jednego podatnika powinien znaleźć swój odpowiednik w VAT należnym wystawionym przez innego podatnika.

Dowiedz się więcej u DORADCY PODATKOWEGO (JPK_VAT)

Nie trzeba wpłacać małej zaliczki na podatek

Nie trzeba będzie płacić zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, nie przekroczy 1 tys. zł. To ułatwienie dla małych podatników.

Dowiedz się więcej u DORADCY PODATKOWEGO

Zmian podatkowych w 2018 r. jest wyjątkowo dużo. Wiele z nich, chociażby w zakresie tzw. podzielonej płatności (split payment) czy STIR wejdą w życie w trakcie roku. Inne, takie jak „black list” i „white list” są jeszcze w planach. Zapowiada się więc wyjątkowo pracowity rok dla wszystkich zajmujących się podatkami w firmach.

Na ten Nowy Rok życzymy Państwu wytrwałości, cierpliwości w czytaniu zawiłych przepisów i samych pozytywnych interpretacji, a w razie potrzeby służymy wsparciem.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowy Rok – nowe zasady podatkowe, czyli o czym trzeba pamiętać w 2018 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.