Ustawodawca, wprowadzając szereg uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. skrócił okres, w którym podatnicy rozliczają VAT w związku z nieuregulowanymi fakturami ze 150 dni do 90. Nowy termin dotyczy także faktur, których termin zapłaty upływał jeszcze w 2018 r.

W związku ze zmianą, korekta kwoty podatku VAT od nieuregulowanej faktury będzie następowała w okresie, w którym przypada 90 dzień od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Oznacza to, że sprzedawca/wierzyciel może odzyskać rozliczony podatek należny od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty o 60 dni wcześniej, niż w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. Ta zasada niestety nie jest korzystna dla nabywcy/dłużnika, bowiem musi on skorygować swoje rozliczenie w zakresie podatku wcześniej odliczonego od faktur zakupu, których nie uregulował w okresie krótszym, tj. o 60 dni wcześniej, niż w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. Przypomnieć należy, że korekta podatku naliczonego przez nabywcę/dłużnika w przypadku nieuregulowania należności za fakturę jest obowiązkiem i nie ma w tym przypadku znaczenia, czy sprzedawca/wierzyciel skorzystał z ulgi czy też nie.

Co z fakturami nieuregulowanymi w 2018 r.?

Ustawodawca, dokonując zmiany w zakresie czasu, po którym rozlicza się nieuregulowane faktury, wskazał, iż nowe brzmienie stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r., czyli zasadniczo 90 dzień przypadnie już w nowym roku. Oznacza to, że bieg upływu 90 dni z dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczyna biec od dnia 3 października 2018 r., a więc nowe terminy będą miały zastosowanie do faktur, których termin płatności przypada na 3 października 2018 r.

Faktury, których termin płatności przypada przed dniem 3 października 2018 r. będą rozliczane na starych zasadach, czyli w rozliczeniu za okres, w którym przypada 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

Prawidłowa ocena stanu nieuregulowanych faktur wystawionych w 2018 r., a więc ustalenie, w jakim okresie wierzytelność zostanie uznana za nieściągalną, pozwoli:

  • po stronie sprzedawcy/wierzyciela na skorzystanie z ulgi poprzez rozliczenie ulgi we właściwym okresie;
  • po stronie nabywcy/dłużnika na realizację obowiązku skorygowania podatku naliczonego za właściwy okres, bez narażania się na czynności sprawdzające lub kontrolne ze strony organu, bowiem nadal funkcjonuje obowiązek po stronie wierzyciela informowania organu, kto jest jego dłużnikiem.

AUTOR: Dorota Borkowska-Chojnacka, Doradca, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nowy termin rozliczenia ulgi na złe długi

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.