Treść artykułu

W okresie ostatnich dwóch lat można zaobserwować wzrost zainteresowania rynkiem Catalyst zarówno ze strony emitentów, jak i inwestorów. Ten zorganizowany i transparentny rynek obligacji stał się atrakcyjnym źródłem pozyskiwania środków finansowych i jednocześnie miejscem, gdzie obligatariusze mogą oczekiwać satysfakcjonującego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Przyjrzyjmy się bliżej obecnej wielkości rynku i środkom, które powinny wrócić do inwestorów w 2014 roku.

Wzrost zainteresowania instrumentami finansowymi, jakimi są obligacje korporacyjne, potwierdza analiza wartości tego rodzaju instrumentów notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst. Poniższy wykres przedstawia, w jaki sposób kształtuje się wartość obligacji korporacyjnych od początku istnienia rynku Catalyst do chwili obecnej.

Wykres 1 Wartość obligacji korporacyjnych na koniec poszczególnych okresów, w mln zł

obligacje_korporacyjne

Źródło: Opracowanie na podstawie www.gpwcatalyst.pl

Tendencja wzrostowa, którą obrazuje wykres, pokazuje, że inwestorzy chętniej powierzają swoje środki przedsiębiorcom m.in z uwagi na to, że mogą liczyć na wyższą stopę zwrotu aniżeli ta, którą oferują lokaty bankowe. Jednocześnie emitenci ustalają takie warunki oferty, które są skłonne zachęcić inwestorów do nabycia obligacji. Są to m.in. dodatkowe prawa dla obligatariuszy w postaci kowenantów. Należy jednak pamiętać, że najważniejszym prawem obligatariusza z nabytych papierów wartościowych jest prawo do otrzymania świadczenia w postaci zwrotu pożyczonego kapitału w określonym terminie, czyli wykupu obligacji oraz zapłaty odsetek na podstawie z góry ustalonych zasad.

Łączna wartość obligacji notowanych na rynku Catalyst, bez uwzględnienia obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, jaka przypada do planowanego w 2014 roku wykupu wynosi ok. 1,72 mld złotych i jest to blisko 3,5 razy więcej niż w 2012 roku.

Wykres 2 Wartość obligacji korporacyjnych do wykupu w 2014 roku, w mln zł

wartosc_obligacji

Źródło: Opracowanie na podstawie www.gpwcatalyst.pl, www.obligacje.pl, www.cbonds.com

Z powyższego wykresu wynika, że w lipcu br. emitenci musieli wygospodarować 465,47 mln złotych na wykup wyemitowanych obligacji, natomiast od sierpnia do końca 2014 roku inwestorzy powinni otrzymać zwrot środków w wysokości 710,31 mln złotych. W tym miejscu powstaje jednak pytanie co w sytuacji, gdy emitent nie dokona wykupu?

Przypadki niewykupienia przez Emitenta obligacji w określonym terminie nie występują często, lecz mają miejsce również w stosunku do obligacji wprowadzonych do obrotu w ASO.

Sprawdź Emisja obligacji Catalyst Grant Thornton

 

Historyczne dane z rynku Catalyst wskazują, że stosunek liczby emisji obarczonych ryzykiem niewykupienia od inwestorów obligacji do łącznej liczby emisji obligacji wyemitowanych przez przedsiębiorstwa kształtuje się średnio na poziomie 5%. Do końca lipca 2014 roku, w analizowanej grupie, odnotowano 4 podmioty, które miały problem z uiszczeniem zobowiązań z tytułu wykupu obligacji. Problem wykupu obligacji w ostatnich miesiącach dotyczył kwoty na poziomie 20,6 mln złotych, co stanowiło 2% wszystkich obligacji wymagalnych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca br.

Niewykupienie przez emitenta obligacji w planowanym terminie oznacza, że emitent nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania wobec  wierzycieli, tj. właścicieli obligacji. Nie ma znaczenia z jakiego powodu podmiot nie dokonał wykupu obligacji – czy niewykupienie instrumentów nastąpiło z winy emitenta czy wynikało z czynników od niego niezależnych. W takiej sytuacji jest on zobowiązany nie tylko do wykupu obligacji, ale także, zgodnie z kodeksem cywilnym – jeżeli strony nie ustaliły inaczej – wypłaty wierzycielowi odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

Jednak zdecydowana większość, bo ponad 60% planowanych na bieżący rok transakcji wykupu o wartości przekraczającej 1 mld złotych, została już zrealizowana – należy do nich zaliczyć również 6 emisji obligacji, które zostały wykupione przed planowanym terminem wykupu.

Z jednej strony powyższa analiza potwierdza, że obligacje są jednym z najbezpieczniejszych papierów wartościowych, w które inwestorzy chętnie lokują swoje środki. Z drugiej natomiast przypomina, że inwestycje w obligacje również łączą się z ryzykiem, które inwestorzy powinni dywersyfikować budując swój portfel inwestycyjny w oparciu o gruntowną analizę oraz lokowanie środków finansowych w instrumenty finansowe różnych emitentów.

 

 Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane