Treść artykułu

Podmiot zagraniczny rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, najczęściej wybiera jedną z dwóch form jej prowadzenia – działanie poprzez spółkę córkę lub prowadzony na terytorium Polski oddział. Decydując się na prowadzenie działalności w formie oddziału spółki zagranicznej najlepiej poradzić się specjalisty z zakresu prawa gospodarczego, ponieważ wiele funkcjonujących zasad wywodzi się z praktyki obrotu gospodarczego.

Spółka córka a oddział

Podmiot zagraniczny, decydując się na prowadzenie działalności na terytorium Polski, posiada możliwość utworzenia spółki zależnej, czyli tzw. spółki córki. Spółka córka jest całkowicie odrębna i niezależna prawnie od spółki matki oraz może prowadzić zupełnie odrębną od niej działalność. Wyłącznie ona odpowiada za zobowiązania spółki. Inną formą prowadzenia działalności, na którą może się zdecydować zagraniczny przedsiębiorca jest działanie poprzez otworzony w Polsce oddział. W przeciwieństwie do spółki córki, jest on całkowicie zależny, a jego działalność powinna być taka sama jak zagranicznego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Utworzenie oddziału jest tańszym i mniej sformalizowanym rozwiązaniem, ponieważ nie musi mieć on kapitału zakładowego, a przy jego tworzeniu nie zawiera się umowy w formie aktu notarialnego. Jednak oddział jest tylko wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa zagranicznego, która nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma zdolności sądowej, za wszystkie zobowiązania oddziału odpowiada zagraniczny podmiot.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Nadanie NIP – Kto? Gdzie? Jak?

Zagraniczny przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terytorium Polski, poprzez oddział powinien wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Oddziałowi nie nadaje się go automatycznie podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formularz należy złożyć do tzw. dużego urzędu skarbowego odpowiedniego do miejsca zarejestrowania oddziału przedsiębiorcy (dla oddziału położonego w Warszawie jest to Pierwszy lub Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy). Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż należy wypełnić, nie formularz NIP-8 a NIP-2, który jest przypisany do podmiotów nie posiadających osobowości prawnej będących płatnikami lub podatnikami, które nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń.

Ważny fragment

Oddział spółki zagranicznej nie jest oddzielnym podatnikiem podatku od osób prawnych (CIT) i podatku od towaru i usług (VAT). Organy podatkowe uważają jednak, że oddział powinien posiadać odrębny NIP od NIP-u zagranicznej jednostki macierzystej.

Oddział zatrudniający pracowników, jest uznawany przez organy podatkowe za odrębnego od przedsiębiorstwa zagranicznego płatnika składek ZUS i PIT, dlatego, do ich rozliczeń, powinien wystąpić o nadanie nr NIP.

W konsekwencji jednak braku oddzielnej podmiotowości prawnej oddziału, to zagraniczny przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce jest podatnikiem CIT. Będzie on podlegał ograniczonemu obowiązku podatkowemu w Polsce, czyli od dochodów osiągniętych na jej terytorium.

Podatnikiem VAT także nie jest oddział a jego jednostka macierzysta działająca w Polsce w ramach położonego na jej terytorium oddziału. Oznacza to, że czynnym podatnikiem VAT, na którym spoczywa obowiązek złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R, jest również zagraniczny przedsiębiorca.

NIP nadany oddziałowi spółki zagranicznej na terytorium Polski jako płatnikowi składek powinien służyć wyłącznie do rozliczeń składek ZUS i PIT. Nie powinien być on wykazywany na fakturach, ponieważ w ewidencji księgowej oddziału, na potrzeby podatku CIT i VAT,  należy  stosować NIP zagranicznego przedsiębiorstwa. Dobrym rozwiązaniem, dla pewności obrotu, byłoby podawanie w KRS nr NIP spółki macierzystej.

Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terytorium Polski i zatrudniający pracowników jako pracodawca, będący płatnikiem składek powinien wystąpić o nadanie numeru NIP, służącego do rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, niezależnie od, wykorzystywanego do czynności podatkowych CIT i VAT, NIP-u nadanego macierzystej spółce zagranicznej.

AUTOR: Ilona Nowicka, Asystent administracyjny, Outsourcing 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Nowy CIT-8 i jego załączniki

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ma zostać wydane 28 lutego 2019 roku. W chwili obecnej trwają prace nad ostateczną wersją rozporządzenia,…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane