Pierwszy przekaz będzie dotyczył ewidencji za miesiąc lipiec 2016 r. Do dnia 25 sierpnia 2016 r. duże podmioty (w tym również podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce wyłącznie na potrzeby VAT) pierwszy raz przekazywać będą Ministrowi Finansów za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez wezwania – prowadzoną dla celów VAT ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 Ustawy VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (JPK).

Struktura logiczna postaci elektronicznej ewidencji VAT (pliki zgodne ze standardem XML) jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT. Oznacza to, że wykorzystywane przez te podmioty oprogramowanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych musi posiadać funkcje generowania plików z danymi w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).

Podkreślić należy, że zasady związane z wdrożeniem struktury nie są uregulowane przepisami ustawy lub rozporządzeń, jedyną wskazówką są informacje zawarte na stronie MF.

Pozostałe zasady dotyczące wdrożenia JPK

Duże podmioty

Od 1 lipca 2016 r. Jednolitym Plikiem Kontrolnym są objęte księgi podatkowe oraz dowody księgowe. W tym formacie duże podmioty są obowiązane przekazywać swoje księgi lub ich część, a także dowody księgowe na żądanie organów podatkowych. Żądanie to może nastąpić w trakcie:

  • postępowania podatkowego,
  • kontroli podatkowej,
  • postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS,
  •  w sytuacji, gdy duży podmiot jest kontrahentem i u niego prowadzone są czynności sprawdzające (kontrola krzyżowa).

Przekazanie danych z ksiąg można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Średnie i małe podmioty

Ewidencja VAT – te podmioty będą obowiązane do comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w postaci pliku JPK już od 1 stycznia 2017 r.

Księgi podatkowe -na przygotowanie się do przekazywania w postaci JPK ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych średni i mali podatnicy mają czas do 1 lipca 2018 r.

Mikroprzedsiębiorcy

Ci najmniejsi również będą zobowiązani do przystosowania swojej dokumentacji księgowej do przekazywania w formie JPK. Comiesięczne przekazywanie ewidencji VAT rozpoczną od 1 stycznia 2018 r., natomiast organy podatkowe będą mogły żądać przekazania ksiąg lub dowodów księgowych dopiero za okres od 1 lipca 2018 r.

Struktury logiczne w postaci elektronicznej dotyczą ksiąg rachunkowych, wyciągu bankowego, operacji magazynowych, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów.

Inne zmiany dotyczące wdrożenia JPK

Warto wskazać, że ustawodawca przewidział, iż:

  • od 1 stycznia 2017 r. w ewidencji VAT trzeba umieszczać numery VAT krajowych kontrahentów, jak i numery VAT UE kontrahentów z UE;
  • od 1 stycznia 2018 r. ewidencja dla celów podatku VAT będzie musiała obowiązkowo być prowadzona w formie elektronicznej.

Dla dużych podmiotów czasu na weryfikację, czy ewidencjonowane są dane wymagane przez JPK i dokonanie koniecznych zmian w obiegu dokumentów, polityce podatkowej i zasadach księgowania obowiązujących w firmie jest już mało. Zapraszamy do współpracy w zakresie wsparcia technicznego w celu wygenerowania JPK i zweryfikowania jego poprawności.

AUTOR: Dorota Borkowska-Chojnacka, Doradca, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Pierwsze przekazanie plików w formie JPK coraz bliżej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.