Treść artykułu

Ministerstwo Finansów zmienia podejście do definicji pierwszego zasiedlenia w rozumieniu Ustawy VAT. Naczelny Sąd Administracyjny ponad rok temu orzekł, że zawężające rozumienie definicji z Ustawy VAT jest niezgodne z Dyrektywą 2006/112/WE. Ostatnio wydawane w imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne zdają się to uwzględniać.

NSA stanął po stronie podatnika

W przedmiocie definicji pierwszego zasiedlenia zawartej w art. 2 pkt 14 Ustawy VAT wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 382/14). Sąd orzekł, że zawężenie kręgu czynności powodujących, iż obiekty powinny być uważane za zasiedlone wyłącznie do czynności opodatkowanych, nie znajduje podstawy w Dyrektywie 2006/112/WE. Pisaliśmy o tym w artykule z dnia 15 czerwca 2015 r. „NSA: „pierwsze zasiedlenie” niezgodne z Dyrektywą VAT” (http://grantthornton.pl/publikacja/nsa-pierwsze-zasiedlenie-niezgodne-z-dyrektywa-vat/ ).

Jak wskazują niedawno wydane w imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne, organy podatkowe przyjęły linię zgodną z ww. wyrokiem NSA. Stwierdzają, że pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko, jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Nie jest konieczne, aby pierwszemu zasiedleniu towarzyszyła czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, np. dostawa lub zawarcie umowy najmu.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie podatków?

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Jednolite podejście

Przykładem takich rozstrzygnięć mogą być min. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 maja 2016 r., sygn. 1061-IPTPP3.4512.151.2016.2.ALN, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2016 r., sygn. ILPP1/4512-1-169/16-4/JK oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2016 r., sygn. ITPP3/4512-223/16/MZ.

Choć wydane w odmiennych stanach faktycznych, powyższe interpretacje prezentują jednolite stanowisko, z którego wynika, że pojęcie „pierwszego zasiedlenia” należy rozumieć szeroko i obejmuje ono nie tylko sytuację, gdy obiekt zostanie sprzedany, oddany w najem lub dzierżawę, ale również gdy wybudowany obiekt jest wykorzystywany przez podmiot do celów własnej działalności opodatkowanej.

Ujednolicenie stanowiska może z pewnością ułatwić życie podatnikom. Dotychczas bowiem organy podatkowe prezentowały różne podejście. Większość rozstrzygnięć wskazywała, że bez dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu o pierwszym zasiedleniu nie mogło być mowy.

Dostawa częściej zwolniona

Nowa linia interpretacyjna rozszerza zakres sytuacji, w których podatnicy dokonujący dostaw nieruchomości mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT. Powyższy przepis stanowi, że zwalnia się od opodatkowania dostawę nieruchomości z wyjątkiem sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, a także gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku zwolnienia dostawy nieruchomości na gruncie VAT, transakcja taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z tej perspektywy rozszerzenie pojęcia pierwszego zasiedlenia nie zawsze musi być korzystne. Dobrze więc pamiętać, że w niektórych przypadkach ze zwolnienia można zrezygnować.

Interpretacja definicji pierwszego zasiedlenia nastręczała podatnikom i urzędom niemałych trudności. Z tego względu jak najbardziej pozytywnie należy ocenić ujednolicanie linii interpretacyjnej. Dostawy nieruchomości zazwyczaj charakteryzuje wysoka wartość transakcji. W rezultacie pewność konsekwencji podatkowych takich transakcji jest szczególnie pożądana.

AUTOR: Jakub Makarewicz, Doradca podatkowy, Departament Doradztwa

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Czy wynajem samochodu za granicą podlega akcyzie?

Ostatni wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego w Warszawie z 20 lutego br. musiał zaniepokoić tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują w kraju samochody osobowe wynajęte w innym kraju członkowskim. Okazuje się bowiem, że powinni oni zapłacić z tego…

Najczęściej czytane