Podatnicy zbliżają się do rozliczenia CIT za rok 2023. Oprócz obowiązku skalkulowania standardowego podatku dochodowego, staną przed wyzwaniem rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów (art. 24aa Ustawy CIT). Jest to podatek, który wprowadzono w celu opodatkowania płatności do podmiotów opodatkowanych preferencyjnie.

Podatek od przerzuconych dochodów w pewien sposób zastąpił obowiązujący do końca roku 2021 limit kosztów usług niematerialnych (art. 15e Ustawy CIT). Nowy podatek nie dotyczy jednak wyłącznie podatników, którzy do tej pory ograniczali koszty usług niematerialnych zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Zasady rozliczenia nowego podatku są bowiem inne.

Kto jest podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów?

Podatnikami podatku od przerzuconych dochodów są polscy podatnicy CIT ponoszący określone koszty. Podatek od przerzuconych dochodów dotyczy kosztów ponoszonych przede wszystkim na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych (w szczególności spółek holdingowych z Unii Europejskiej oraz spółek spoza Unii Europejskiej) i swoim zakresem wykracza poza dotychczasowe zasady dotyczące limitowania usług niematerialnych. Za przerzucone dochody podlegające opodatkowaniu i wykazywane w załączniku CIT/PD mogą zostać uznane przede wszystkim koszty poniesione na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego z tytułu:

  • usług niematerialnych (m.in. usługi doradcze, reklamowe, zarządzania, poręczenia i gwarancje),
  • należności licencyjnych (w tym licencje end-user),
  • kosztów finansowania dłużnego (odsetki),
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, funkcji, aktywów i ryzyk.

Podatek od przerzuconych dochodów może objąć także odpisy amortyzacyjne wynikające z dawnych transakcji mających miejsce przed wejściem w życie art. 24aa ustawy o CIT.

Opodatkowanie ww. kosztów podatkiem od przerzuconych dochodów nie wystąpi jednak w każdym przypadku. Obowiązek podatkowy powstanie, jeżeli zostaną spełnione wskazane w przepisach warunki.

Podatek od przerzuconych dochodów – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Warunkiem, który polscy podatnicy mogą zweryfikować po swojej stronie, jest udział ww. kosztów w kosztach uzyskania przychodu ogółem. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli suma ww. kosztów przekroczy 3% kosztów uzyskania przychodu ogółem. Obliczając sumę ww. kosztów, bierzemy pod uwagę koszty (usługi niematerialne, należności licencyjne, koszty finansowania dłużnego itd.) poniesione na rzecz podmiotów powiązanych zarówno zagranicznych jak i krajowych. W praktyce oznacza to, że warunek ten często jest spełniony i konieczna jest analiza, czy spełnione są inne warunki.

Pozostałe warunki uznania ww. kosztów za przerzucone dochody należy zweryfikować na bazie danych dotyczących odbiorcy należności.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Kłopotliwa weryfikacja warunków dotyczących zagranicznych odbiorców płatności

W przypadku gdy ww. próg 3% został przekroczony konieczna jest analiza, czy spełnione są inne warunki. Wymaga to weryfikacji m.in.:

  • stawki opodatkowania poszczególnych przychodów zagranicznego odbiorcy,
  • udziału przychodów z należności podlegających opodatkowaniu w przychodach ogółem zagranicznego odbiorcy płatności,
  • prowadzenia przez zagranicznego odbiorcę płatności istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej (w praktyce wiele płatności na rzecz spółek holdingowych może podlegać opodatkowaniu).

Konieczne może być też sprawdzenie, kto jest rzeczywistym właścicielem danej płatności.

Weryfikacja ww. warunków jest kłopotliwa. Przykładowo weryfikacja kwoty podatku, którą zapłacić musiałby zagraniczny odbiorca należności, wymaga uzyskania od niego danych podatkowych oraz dokonania obliczeń zgodnie z przepisami polskiej ustawy CIT.

Ustawodawca nowelizując przepisy na 2023 r. przerzucił na podatników ciężar dowodu, że nie został co najmniej jeden z warunków, który wyłącza polskich podatników z obowiązku obliczenia i zapłacenia podatku od przerzuconych dochodów.

Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów budzą wątpliwości

W takcie weryfikacji podatnicy mogą spotkają się także z wątpliwościami interpretacyjnymi. Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów obowiązują od 1 stycznia 2022, są często niejasne, a praktyka w tym zakresie jest ograniczona.

Opublikowany projekt objaśnień MF z 16 czerwca 2023 r. daje pewnego rodzaju wskazówki co do interpretacji przepisów. Niemniej jednak podatnicy nie mogą liczyć na płynącą z objaśnień moc ochronną, ze względu na fakt, że mamy do czynienia z projektem.

Ważny fragment

Ustawodawca nie przewidział przedłużenia terminu na złożenie CIT-8 za rok 2023 r. Oznacza to, że podatnikom pozostało niewiele czasu na weryfikację swoich obowiązków.

Doświadczenie pokazuje, że zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz danych od podmiotów zagranicznych i ich analiza jest czasochłonne. Dodatkowo dotychczas wydane interpretacje dotyczące limitowania usług niematerialnych na podstawie art. 15e (obowiązującego do końca 2021 r.) nie mają mocy ochronnej w zakresie podatku od przerzuconych dochodów.

Należy mieć na uwadze, że kwestie związane z podatkiem od przerzuconych dochodów są w praktyce problematyczne ze względu na niejasne przepisy. A czasu pozostaje coraz mniej.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.