Podatek od przerzuconych dochodów to nowy podatek, który wprowadzono w celu opodatkowania płatności do podmiotów opodatkowanych preferencyjnie. Podatnicy zbliżają się do rozliczenia CIT za rok 2022 i oprócz obowiązku skalkulowania standardowego podatku dochodowego, podatnicy staną przed wyzwaniem rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów (art. 24aa Ustawy CIT).

Podatek od przerzuconych dochodów w pewien sposób zastąpił obowiązujący do końca roku 2021 limit kosztów usług niematerialnych (art. 15e Ustawy CIT). Nowy podatek nie dotyczy jednak wyłącznie podatników, którzy do tej pory ograniczali koszty usług niematerialnych zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Zasady rozliczenia nowego podatku są bowiem inne.

Kto jest podatnikiem podatku od przerzuconych dochodów?

Podatnikami podatku od przerzuconych dochodów są polscy podatnicy CIT ponoszący określone koszty. Podatek od przerzuconych dochodów dotyczy kosztów ponoszonych przede wszystkim na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych (w szczególności spółek holdingowych z Unii Europejskiej oraz spółek spoza Unii Europejskiej) i swoim zakresem wykracza poza dotychczasowe zasady dotyczące limitowania usług niematerialnych. Za przerzucone dochody podlegające opodatkowaniu i wykazywane w załączniku CIT/PD mogą zostać uznane przede wszystkim koszty poniesione na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego z tytułu:

  • usług niematerialnych (m.in. usługi doradcze, reklamowe, zarządzania, poręczenia i gwarancje),
  • należności licencyjnych (w tym licencje end-user),
  • kosztów finansowania dłużnego (odsetki),
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, funkcji, aktywów i ryzyk.

Podatek od przerzuconych dochodów może objąć także odpisy amortyzacyjne wynikające z dawnych transakcji mających miejsce przed wejściem w życie art. 24aa ustawy o CIT. Podatek ten może pojawić także w przypadku płatności na rzecz polskich podmiotów.

Opodatkowanie ww. kosztów podatkiem od przerzuconych dochodów nie wystąpi jednak w każdym przypadku. Obowiązek podatkowy powstanie, jeżeli zostaną spełnione wskazane w przepisach warunki.

Podatek od przerzuconych dochodów – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Warunkiem, który polscy podatnicy mogą zweryfikować po swojej stronie, jest udział ww. kosztów w kosztach uzyskania przychodu ogółem. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli suma ww. kosztów przekroczy 3% kosztów uzyskania przychodu ogółem. Obliczając sumę ww. kosztów, bierzemy pod uwagę koszty (usługi niematerialne, należności licencyjne, koszty finansowania dłużnego itd.) poniesione zarówno na rzecz podmiotów powiązanych, jak i na rzecz niepowiązanych (w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2023 warunek ten został zmodyfikowany – niniejszy artykuł dotyczy jednak jedynie rozliczenia podatku za 2022 r.). W praktyce oznacza to, że warunek ten często jest spełniony i konieczna jest analiza, czy spełnione są inne warunki.

Pozostałe warunki uznania ww. kosztów za przerzucone dochody należy zweryfikować na bazie danych dotyczących odbiorcy należności.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Kłopotliwa weryfikacja warunków dotyczących zagranicznych odbiorców płatności

W przypadku gdy ww. próg 3% został przekroczony konieczna jest analiza, czy spełnione są inne warunki. Wymaga to weryfikacji m.in.:

  • kwoty hipotetycznego podatku, którą zagraniczny odbiorca płatności musiałby zapłacić w Polsce,
  • udziału przychodów z należności podlegających opodatkowaniu w przychodach ogółem zagranicznego odbiorcy płatności,
  • prowadzenia przez zagranicznego odbiorcę płatności istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej (w praktyce wiele płatności na rzecz spółek holdingowych może podlegać opodatkowaniu).

Konieczne może być też sprawdzenie, kto jest rzeczywistym właścicielem danej płatności.

Weryfikacja ww. warunków jest kłopotliwa. Przykładowo weryfikacja kwoty podatku, którą zapłacić musiałby zagraniczny odbiorca należności, wymaga uzyskania od niego danych podatkowych oraz dokonania obliczeń zgodnie z przepisami polskiej ustawy CIT.

Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów budzą wątpliwości

W takcie weryfikacji podatnicy mogą spotkają się także z wątpliwościami interpretacyjnymi. Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów obowiązują od 1 stycznia 2022, są często niejasne, a praktyka w tym zakresie jest ograniczona.

Ważny fragment

Na szczęście planowane przedłużenie terminu na złożenie zeznania CIT-8 (stan na 9 marca 2023 r.) sprawia, że podatnicy mają więcej czasu na weryfikację swoich obowiązków.

Niemniej doświadczenie pokazuje, że zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz danych od podmiotów zagranicznych i ich analiza jest czasochłonne. Dodatkowo dotychczas wydane interpretacje dotyczące limitowania usług niematerialnych nie mają mocy ochronnej w zakresie podatku od przerzuconych dochodów.

Należy mieć na uwadze, że kwestie związane z podatkiem od przerzuconych dochodów są w praktyce problematyczne ze względu na niejasne przepisy. A czasu pozostaje coraz mniej.

AUTOR: Robert Konwiński, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Podatek od przerzuconych dochodów – dowiedz się więcej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.