Podatkowi od przerzuconych dochodów podlegają co do zasady polskie podmioty wypłacające należności z wybranych tytułów podmiotom powiązanym z siedzibami w państwach o niższym poziomie opodatkowania.

Od 1 stycznia 2023 r. istotnym zmianom uległy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy o podatku od przerzuconych dochodów. Nasz nowy cykl artykułów wyjaśnia, kto może podlegać podatkowi od przerzuconych dochodów, jakie konsekwencje się z tym wiążą i jak uchronić się przed dodatkowym obciążeniem podatkowym.

Czy podlegasz podatkowi od przerzuconych dochodów?

Podatek od przerzuconych dochodów jest skomplikowany. Podstawową trudność podatnicy mają już na etapie próby uzyskania odpowiedzi na kluczowe pytanie – czy podlegam podatkowi od przerzuconych dochodów? Niżej prezentujemy omówienie tego zagadnienia w postaci listy pytań, odpowiedzi na które mogą pomóc ustalić, czy podlegamy opodatkowaniu od przerzuconych dochodów.

1. Czy jesteś polskim podatnikiem CIT i suma podlegających opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów kosztów poniesionych przez Ciebie na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, stanowi co najmniej 3% sumy Twoich kosztów uzyskania przychodów za ten rok?

Jeżeli odpowiedź na to pytanie jednoznacznie i na pewno brzmi „nie” – podatnik może zakończyć weryfikację z wynikiem stwierdzającym niepodleganie podatkowi od przerzuconych dochodów. Aby bowiem być opodatkowanym tą daniną polski podatnik musi ponosić odpowiednio duże wydatki z tytułów podlegających opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów na rzecz podmiotów powiązanych. Jeżeli takie wydatki jednak ponosimy – potencjalnie możemy podlegać opodatkowaniu. Należy pamiętać, że nie chodzi tu o wszystkie koszty ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych – a tylko te, które podlegają przepisom o podatku od przerzuconych dochodów (wymienione w art. 24aa ust. 3 Ustawy CIT).

2. Czy podmiot, na rzecz którego ponosisz opłaty podlegające opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów, uzyskuje od Ciebie lub innych spółek powiązanych z Tobą w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 (również ponoszących na jego rzecz opłaty podlegające opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów) co najmniej 50% ogółu swoich przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub przepisami o rachunkowości?

Znowu, jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi „nie” – nie powinniśmy podlegać podatkowi. Aby polskiemu płatnikowi groził podatek od przerzuconych dochodów, również zagraniczny odbiorca należności musi spełniać określone kryteria, których istotną częścią jest uzyskiwanie przychodów głównie od podmiotów powiązanych. Jeżeli spełnia to kryterium, opodatkowanie jest możliwe.

3. Czy podmiot, na rzecz którego ponosisz opłaty podlegające opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów, przekazuje, w jakiejkolwiek formie, co najmniej 10% przychodów z tytułów podlegających opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów, na rzecz innego podmiotu: a) zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te lub przychody odliczając od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku w jakiejkolwiek formie, lub b) jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, wypłacając je w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych?

Znów, jeżeli odpowiedź na to pytanie jest przecząca – podatek od przerzuconych dochodów nie powinien być należny. Jeżeli jednak ustaliliśmy, że zagraniczny odbiorca „transferuje” odpowiednią część dochodów „dalej”, możliwe jest opodatkowanie podatkiem od przerzuconych dochodów.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

4. Czy według przepisów prawa podatkowego obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu, na rzecz którego ponosisz opłaty podlegające opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów, dochód (przychód) tego podmiotu uzyskany z jednego z tytułów podlegających opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów, podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25% lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem?

Podleganie opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów jest uzależnione od poziomu rzeczywistego opodatkowania zagranicznego podmiotu powiązanego otrzymującego należności. Jeżeli taki podmiot podlega opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego co najmniej 14,25% – co do zasady nie podlegamy podatkowi od przerzuconych dochodów. Jeżeli to opodatkowanie jest niższe – „domiar” może być należny.

5. Czy podmiot, na rzecz którego ponosisz opłaty podlegające opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów, podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów (np. z uwagi na posiadanie tam siedziby) w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W przypadku płatności na rzecz podmiotów spoza państw Unii Europejskiej lub należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego weryfikacja może zakończyć się na etapie pytania poprzedzającego. Jednak w przypadku jednostek z siedzibą w UE/EOG, jeżeli nawet na gruncie odpowiedzi na wcześniejsze pytania podlegamy podatkowi, możliwe jest jeszcze wykluczenie tego. Aby nie narazić się na zarzut naruszenia regulacji unijnych polski ustawodawca wyłączył  podleganie podatkowi od przerzuconych dochodów dla niektórych podmiotów zagranicznych będących rezydentami podatkowymi UE lub EOG. Których? Na to pytanie ostatecznie pozwala odpowiedzieć poniższe – ostatnie pytanie.

6. Czy podmiot, na rzecz którego ponosisz opłaty podlegające opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów, prowadzi w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, istotną rzeczywistą działalność gospodarczą?

Jeżeli odpowiedź zarówno na to pytanie, jak i pytanie poprzedzające, jest twierdząca – a my jako polski podatnik możemy to udowodnić – podatek od przerzuconych dochodów nie jest należny. Jeżeli natomiast kwalifikacja na poziomie pytań 1-4 przemawia za opodatkowaniem, a odpowiedzi na pytanie 5-6 nie są jednoznaczne, ryzyko podlegania podatkowi pozostaje. W kontekście niejednoznacznych kryteriów oceny, czy podmiot powiązany prowadzi „istotną rzeczywistą działalność gospodarczą”, weryfikacja, czy podatek od przerzuconych dochodów jest należny, w praktyce jest więc wyzwaniem.

Podatek od przerzuconych dochodów ma w zamyśle ustawodawcy zniechęcać do transferu dochodu do jurysdykcji, w których podatek dochodowy jest atrakcyjniejszy niż polski CIT. Niestety, jak zawsze w takich przypadkach, chcąc przeciwdziałać unikaniu opodatkowania ustawodawca obciążył także niestosujące agresywnej optymalizacji podatkowej podmioty uciążliwymi obowiązkami administracyjnymi. Niniejsza publikacja ma za zadanie usystematyzować wiedzę o nowym obowiązku i pomóc podatnikom zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Autor: Łukasz Kempa

Weryfikator podatku od przerzuconych dochodów:¹Do kosztów podlegających opodatkowaniu podatkiem od przerzuconych dochodów zalicza się koszty:
1) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze;
2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 Ustawy CIT;
3) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze;
4) finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych;
5) opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

²Stawkę podatku dochodowego ustala się poprzez odpowiednie pomniejszenie nominalnej stawki podatku dochodowego, obowiązującej w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia odbiorcy należności, o związane z przychodem odliczenia od podstawy opodatkowania lub podatku lub zwroty podatku, z wyjątkiem kosztów związanych z danym przychodem. Jeżeli odbiorca należności podlega częściowemu zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, stawkę ustala się pomniejszając nominalną stawkę podatku dochodowego o procentową wartość przysługującego zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania.

³Przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego wykonuje on faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
2) podmiot posiada możliwość samodzielnego decydowania o przeznaczeniu otrzymanej należności;
3) podmiot ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą danej należności.
Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jego przychodów ogółem.
Powyższe kryteria są nieostre. Ich spełnienie powinno być przedmiotem każdorazowej, indywidualnej oceny. W razie wątpliwości zalecana jest konsultacja z Doradcą Podatkowym.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.