Rok 2017 przyniósł podatnikom wiele zmian, które wzbudziły żywe emocje na etapie ich wprowadzania. Dziś po roku obowiązywania wciąż część z nich wywołuje niepewność co do ich stosowania. Tymczasem rok 2018 zapowiada się nie mniej emocjonująco i już teraz zaproponowane zmiany w ustawach podatkowych budzą obawy co do właściwego zinterpretowania norm prawnych. Poniżej komentarz do wybranych zagadnień, na które już teraz warto zwrócić uwagę.

Odwrotne obciążenie w branży budowlanej

Choć przepisy obowiązują od roku i wydawać by się mogło, że to wystarczająco dużo, by rozwiać wszelkie wątpliwości, to w praktyce okazało się, że zastrzeżeń co do jakości tych przepisów nie ubywa.

Przepisy stanowią, że odwrotne obciążenie w VAT ma zastosowanie wówczas, gdy usługi dotyczą robót budowlanych z załącznika nr 14 do Ustawy VAT i są świadczone przez podwykonawcę. Jednakże niedookreślony zakres robót budowlanych – z powołaniem na klasyfikację PKWiU – spowodował ogromny chaos interpretacyjny. Praktyka pokazała, że organy podatkowe również nie były przygotowane na weryfikowanie rozliczeń w tym zakresie i w trakcie kontroli żądały dokumentów, których posiadanie nie jest wymagane przepisami prawa. Sami wykonawcy również z ostrożności żądają przedłożenia przez podwykonawców interpretacji GUS albo sami o takie występują, te jednak nie są wiążące dla organów. Mimo tego trzeba ufać, że z interpretacją GUS zyska się ochronę i organom trudniej będzie podważać dokonaną kwalifikację.

Odwrotne obciążenie w branży budowlanej objaśnione

Jednorazowa amortyzacja

W 2017 roku podatnicy uzyskali możliwość  skorzystania z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 100.000 zł rocznie. Z przywilejów mogą korzystać przedsiębiorcy, kupujący fabrycznie nowe środki trwałe (z grupy3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych), które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Dopuszczono również możliwość ujęcia jako koszt podatkowy zapłaconych zaliczek na poczet nabywanych środków trwałych, od których podatnik dokona jednorazowego odpisu. Zmianę tą należy ocenić pozytywnie, co istotnie rozwiązanie to nie zostało objęte trybem pomocy de minimis, nie ma więc ograniczeń dla podatników, którzy w ostatnich latach skorzystali z dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

Przepisy stanowią, że podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Oznacza to, że nawet podatnicy, którzy jeszcze ze wspomnianej ulgi nie skorzystali a planują nabyć środki trwałe o znaczącej wartości, wciąż mają szansę na obniżenie dochodu za rok 2017, pod warunkiem, że dokonają nabycia środków trwałych jeszcze w grudniu 2017 i w tym samym miesiącu wprowadzą je do ewidencji środków trwałych.

Amortyzacja po zmianach. Kto skorzysta?

Odliczenie z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej

Możliwość skorzystania z ulgi na badania i rozwój dostępna jest dla podatników począwszy od 2016 roku. Ulga ma premiować podatników, poprzez obniżenie wysokości podatku dochodowego, których aktywność koncentruje się również na działalności badawczo-rozwojowej. Jak informowało Ministerstwo w 2016 z ulgi skorzystało 260 podatników na łączną kwotę odliczenia 202mln zł.  Z roku na rok chętnych do skorzystania z ulgi powinno być coraz więcej, limity odliczeń bowiem wzrastają.

Mając na uwadze, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, wciąż jest szansa, by za rok 2017 zmniejszyć podstawę opodatkowania m.in. o 50% poniesionych kosztów pracowniczych, a także 50% pozostałych wydatków w przypadku sektora MŚP i 30% dla dużych przedsiębiorstw (ustawy zawierają zamknięty katalog wydatków o statusie kosztów kwalifikowanych). Istotne jest wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej (w tym kosztów pracowniczych) w prowadzonych księgach podatkowych (rachunkowych). Z ulgi można skorzystać, odliczając w zeznaniu za rok podatkowy od podstawy opodatkowania, koszty kwalifikowane tj., poniesione w danym roku podatkowym koszty(zaliczone do kosztów uzyskania przychodu). Jeśli za 2017 rok podatnik poniesie stratę lub wielkość podstawy opodatkowania podatnika będzie  niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, wówczas o nieodliczoną kwotę wydatków będzie można pomniejszyć podstawę opodatkowania  jeszcze za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych. Pamiętajmy więc, by przed złożeniem zeznania rocznego rozważyć, czy możliwe jest skorzystanie z ulgi na badanie i rozwój, wysokość kosztów kwalifikowanych wykazuje się w załączniku do zeznania CIT-BR lub PIT-BR.

Ulga stanie się jeszcze atrakcyjniejsza począwszy od 2018 roku. Limity odliczeń wzrastają do 100%, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych nawet do 150%. Rozszerzony również zostaje katalog kosztów kwalifikowanych.

Ulga B+R: opłacalne centrum badawczo-rozwojowe

Cienka kapitalizacja

Dokonując rozliczenia rocznego należy pamiętać o ograniczeniach w zakresie możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów odsetek. Dotychczas ograniczenia dotyczyło wyłącznie  odsetek od pożyczek i w dodatku zaciąganych od podmiotów kwalifikowanych, czyli określonych podmiotów powiązanych (o ile podatnik nie wybrał alternatywnej metody zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów). Rok 2018 przynosi znaczące zmiany w tym zakresie. Nowy mechanizm limitowania kosztów finansowania dłużnego  obejmie wszelkiego rodzaju finansowanie dłużne (w tym udzielone przez podmioty niepowiązane). Zgodnie z nowymi regulacjami nadwyżka kosztów finansowania dłużnego (różnica między kosztami uzyskania środków finansowych a przychodami o charakterze odsetkowym) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu tylko do wysokości 30% EBITDA. Wskazany współczynnik 30% EBITDA znajdzie zastosowanie do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej w roku podatkowym kwotę 3 000 000 PLN. Wyłączone w danym roku z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego, można zaliczyć do kosztów w kolejnych pięciu latach podatkowych.

Przepisy przejściowe umożliwiają stosowanie w roku 2018 reżimu zaliczania odsetek w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2017 pod warunkiem, że finansowanie zostało pozyskane przez podatnika do końca tego roku. Ustawodawca odroczył więc stosowanie nowych regulacji do „starego” zadłużenia, ale wprowadził tym wiele zamieszania. Przepisy przejściowe bowiem nie precyzują mechanizmu kalkulacji w kosztach uzyskania przychodów wydatków na finansowanie dłużne w sytuacji, gdy podatnik posiada w 2018 roku zarówno pożyczki „stare” jak i „nowe” uzyskane począwszy od 2018 roku. Przepisy Ustawy CIT w nowym brzmieniu nie przewidują wyłączenia, przy ustalaniu limitów, kosztów finansowania dłużnego od pożyczek udzielonych przed końcem 2017 roku  Pozostaje wiec niepewności czy odsetki od tzw. starych pożyczek powinny być uwzględnione w limicie 3.000.000 zł + 30% EBITDA.

Przypominamy również dla tych podatników, którzy rozważają wykorzystanie finansowania w formie pożyczki od instytucji bankowej, że jeśli finansowanie to uda się uzyskać jeszcze do końca 2017 roku, wówczas przez cały rok 2018 r. koszty odsetek będą w całości stanowić koszty uzyskania przychodów bez jakichkolwiek limitów. Przepisy przejściowe bowiem pozwalają na odroczenie limitowania odsetek od takich pożyczek do końca rok 2018.

Jak wejście w życie nowych przepisów o cienkiej kapitalizacji może wpłynąć na obciążenia podatkowe Państwa spółki?

Kalkulator cienkiej kapitalizacji

Nowe obowiązki w Cenach Transferowych

Co prawda zmienione przepisy w zakresie cen transferowych obowiązują od początku 2017 roku, jednak to rok 2018 będzie tym, w którym podatnicy zmierzą się po raz pierwszy z nowym zeznaniem rocznym CIT-8. Co do zasady im większe przychody lub koszty podatnika, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, tym więcej stoi przed nim obowiązków.

W CIT-8 podatnicy zeznają, że są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz ją posiadają. W CIT-8 należy też określić, jakie moduły dokumentacji podatkowej powinien przygotować podatnik. Podatnicy, których przychody lub koszty w poprzednim roku przekroczyły 10 mln euro, przygotowują dokumentację podatkową obejmującą analizę danych porównawczych. Przekroczenie progu 20 mln euro zobowiązuje do zamieszczenia posiadania informacji o grupie podmiotów powiązanych (master file).

Elementem CIT-8 jest załącznik CIT/TP, który dotyczy tych podatników, których przychody lub koszty przekroczą w roku podatkowym 10 mln euro.

Podatnicy, którzy są częścią dużych grup kapitałowych (skonsolidowane przychody przekraczające 750 mln euro), do końca roku podatkowego powinni zgłosić to do administracji podatkowej.

CBC-P

Na koniec przypominamy wszystkim podatnikom wchodzącym w skład grupy podmiotów, w przypadku gdy ich wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy przekraczają 750 mln EUR rocznie, o obowiązku złożenia do 31 grudnia 2017 r. powiadomienia CBC-P za rok 2017 wskazującego na jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie złożony CBC-R.

Masz pytania bądź wątpliwości? Skontaktuj się z nami! 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podsumowanie roku 2017 w podatkach

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.