Postępowanie mandatowe oraz dobrowolne poddanie się odpowiedzialności to postępowania, w których dochodzi do ukarania sprawcy w szczególny sposób, przy czym musi to nastąpić wyłącznie za jego zgodą.

Postępowanie mandatowe jest postępowaniem, w którym karę sugeruje organ prowadzący postępowanie, przy czym sprawca może się na nią zgodzić lub nie. W przypadku braku zgody na zaproponowaną wysokość kary organ wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia, a następnie sprawę przekazuje do sądu.

Należy pamiętać, że postępowanie uproszczone stosuje się jedynie w odniesieniu do wykroczeń skarbowych i z zasady powinno być stosowane po stwierdzeniu przez organ (na podstawie uzyskanych przy ujawnieniu czynu dowodów i spostrzeżeń własnych) zaistnienia wykroczenia, gdy okoliczności czynu i osoba sprawcy nie budzą wątpliwości, a jego waga wskazuje, że wystarczającą reakcją może być grzywna w rozmiarze dopuszczalnym w drodze mandatu.

Przy wykroczeniach skarbowych, których skutkiem było uszczuplenie/narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, grzywna w drodze mandatu będzie mogła zostać nałożona, jeżeli kwota uszczuplenia albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia (w 2014 r. to kwota 8.400 zł).

Z kolei kara, jaka maksymalnie może być nałożona, nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Natomiast minimum, to jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia (w 2014 r. to odpowiednio kwoty 3.360 zł i 168 zł). Wysokość grzywny, która zostanie nałożona, uzależniona będzie od stosunków majątkowych i rodzinnych sprawcy oraz jego dochodów i możliwości zarobkowych, jak też szkodliwości społecznej czynu.

Tryb mandatowy można zatem zastosować, gdy:

  • osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą żadnych wątpliwości,
  • nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej, niż grzywna w wysokości nie przekraczającej podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • przy wykroczeniach skarbowych polegających na narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej wymagalna należność publicznoprawna została w całości uiszczona,
  • sprawca wyrazi zgodę na przyjęcie mandatu. Zgodę tę odnotowuje się w protokole przesłuchania lub na dokumencie mandatu karnego.

Pamiętajmy, że postępowania mandatowego nie stosuje się, jeżeli:

  • zachodzi wątpliwość co do poczytalności sprawcy,
  • w związku z wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, chyba że do chwili przyjęcia mandatu karnego wymagalna należność została w całości uiszczona,
  • zachodzi zbieg przepisów określony w dwóch lub więcej przepisach kks a ten sam czyn sprawcy wykroczenia skarbowego wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego,
  • za wykroczenie skarbowe należałoby orzec przepadek przedmiotów,
  • sprawca nie wyraża zgody na przyjęcie mandatu.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Postępowanie mandatowe – postępowanie uproszczone

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.