fbpx

Treść artykułu

Wszystkie spółki prawa handlowego wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (za wyjątkiem spółek publicznych oraz partnerskich) zobowiązane są do ujawnienia danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Zgłaszanie danych beneficjenta rzeczywistego – kogo dotyczą zmiany?

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustanawiające obowiązek zgłaszania danych beneficjenta rzeczywistego wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (za wyjątkiem spółek publicznych i partnerskich).  Zgłoszenia należy dokonać w specjalnie do tego ustanowionym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Ciężar realizacji obowiązku spoczywa na osobach uprawnionych do reprezentacji. Obowiązek zgłoszenia danych beneficjenta nie dotyczy natomiast w szczególności osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, spółek cywilnych i oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zawiera definicję beneficjenta rzeczywistego, przez którą rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad daną spółką, w szczególności poprzez posiadanie odpowiedniej ilości głosów w organie decyzyjnym lub udziałów w jej majątku. Definicja jest bardzo rozbudowana, ale jednocześnie nieprecyzyjna. Nie reguluje wprost zasad ustalania beneficjenta w przypadku spółek osobowych (m.in., jawnej i komandytowej) oraz pomija specyficzną sytuację małżonków wspólników spółek, których jednostki uczestnictwa w spółce wchodzą do majątku wspólnego, objętego ustawową wspólnością małżonków. W związku z tym, ustalenie osoby bądź kręgu osób może okazać się w wielu przypadkach ogromnym wyzwaniem. Sprawy nie ułatwia udostępniony formularz elektroniczny zgłoszenia, który zobowiązuje do wskazania określonych parametrów i okoliczności, nie zawsze przystających do wyniku weryfikacji danych beneficjenta. Jest to o tyle problematyczne, że zgłoszenie dokonywane jest przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jak jest termin na realizację obowiązku?

Ważny fragment

Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. muszą wywiązać się z tego obowiązku do 13 kwietnia 2020 r., natomiast te zarejestrowane od 13 października 2019 – w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS.

Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. muszą wywiązać się z tego obowiązku do 13 kwietnia 2020 r., natomiast te zarejestrowane od 13 października 2019 – w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane