fbpx

Treść artykułu

Niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP.

W ramach tzw. Tarczy 3.0 (tj. w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) znalazły się między innymi rozwiązania dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Tak jak w przypadku pozostałych wersji Tarczy Antykryzysowej są one nakierowane na zapewnienie wsparcia pracodawcom w trudnym okresie pandemii, by mogli uniknąć likwidacji miejsc pracy zwłaszcza w przypadku najsłabszych uczestników rynku – osób niepełnosprawnych. Równocześnie, by pracodawcy mogli skorzystać z obniżonych kosztów pracy, w celu ratowania swoich firm w obliczu tzw. koronakryzysu.

Z czego zatem mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne?

Niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jedną z wdrożonych zmian jest obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością u tych pracodawców, u których działa zakładowy fundusz rehabilitacyjny. Art. 68gg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych mówi bowiem, że „za okresy od dnia 1 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia (….) wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych (…) wynosi, co najmniej 18%„. Zgodnie z przepisami opublikowanymi w Dzienniku Ustaw, artykuł ten wejdzie w życie od 1 lipca bieżącego roku. Wskaźnik, o którym mowa wynosił do tej pory 25%.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, okres pandemii a z związku z tym zwiększona zachorowalność wśród pracowników, powodowała problem z utrzymaniem dotychczasowego, wysokiego wskaźnika. Dlaczego jest on tak istotny? Ponieważ brak zachowania 25%-owego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie, skutkował koniecznością zwrotu posiadanych środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki nowelizacji tego przepisu, pracodawcy mogą zachować otrzymane środki i wydatkować je m.in. na pomoc dla niepełnosprawnych pracowników.

Katarzyna Romanowska

Menedżer Grant Thornton

Pandemia koronawirusa stanowi olbrzymie zagrożenie dla zdrowia osób dotkniętych niepełnosprawnością. Rozwiązania ułatwiające pracę zdalną, wprowadzone przez rząd już na początku narodowej kwarantanny, z pewnością ochroniły wiele osób przez zakażeniem. „Lockdown” i niejako przymusowe wdrożenie pracy zdalnej, które pozwoliło wielu przedsiębiorstwom zachować ciągłość działalności (i tym samym ochronił firmy przed kryzysem) zmienił podejście zarządów i menedżerów do tego sposobu świadczenia pracy. Po prostu musieliśmy nauczyć się zarządzać zdalnie. I właśnie dzięki temu rynek pracy otwiera się teraz na osoby dotknięte niepełnosprawnością. Jeszcze kilka miesięcy temu wielu pracodawców, jako powód, który stał u podstaw niezatrudniania OzN (osób z niepełnosprawnością) wymieniało bariery techniczne i organizacyjne, w tym niezwykle trudne do spełnienia wymogi w zakresie BHP i organizacji miejsca pracy. Praca zdalna te bariery w znacznej mierze niweluje i pozwala osobom niepełnosprawnym świadczyć pracę ze swojego, bezpiecznego miejsca zamieszkania. Już nie niepełnosprawność, ale kompetencje i umiejętności będą decydować o przewadze pracowników na rynku pracy. Dodatkowo, przychylne ustawodawstwo, wzmocni świadomość pracodawców i korzyści osiągane przez przedsiębiorstwa z finansowo-organizacyjnego punktu widzenia – mam tu na myśli wszelkiego rodzaju dofinansowania oraz zmniejszenie danin obowiązkowych, ale przede wszystkim pozyskanie nowych, wykwalifikowanych kadr.

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Poza obniżonym wskaźnikiem wynagrodzeń, przedsiębiorcy mogący wykazać, że z powodu pandemii zanotowali spadek obrotów gospodarczych, będą mogli ubiegać się ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o dofinansowanie wynagrodzeń swoich podwładnych objętych przestojem ekonomicznym, bądź u których zastosowano obniżenie wymiaru czasu pracy. Będą mogli również wystąpić z wnioskiem na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Świadczenia jakie przedsiębiorstwo otrzyma z FGŚP nie wykluczają możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ważny fragment

Pracodawca musi pamiętać, że miesięczne dofinansowanie do płacy pracownika z niepełnosprawnością, nie przysługuje do tej cześć wynagrodzenia, która jest finansowana ze środków publicznych.

W ramach pomocy publicznej przedsiębiorcy, którzy będę chcieli ubiegać się o środki publiczne, będą musieli wykazać w formularzu INF-O-PP w Sekcji B, że znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej COVID-19. Fundusz po otrzymaniu formularza, poinformuje wnioskodawcę o dokumentach, które zobowiązany będzie dostarczyć.

Szczegóły dotyczące wszystkich możliwości ulg i dofinasowań, z których pracodawcy osób niepełnosprawnych mogą skorzystać w ramach najnowszych przepisów tarczy antykryzysowej można znaleźć na stronie www.pfron.ogr.pl.

Warto skorzystać z każdej oferowanej pomocy jaką daje Państwo, aby móc uchronić miejsca pracy tak szczególnej grupy zawodowej jaką są osoby niepełnosprawne.

Autor: Sabina Włodarz-Jarzyna, Specjalista ds. kadr i płac

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing kadr i płac Zobacz wszystkie

Liderzy – skuteczni w dobie pandemii!

W dobie pandemii COVID-19 – zwłaszcza w odniesieniu do rynku pracy – po kwartale zmagań z koronakryzysem niestety wciąż przeważają informacje niezbyt optymistyczne. Pracownicy obawiają się o pracę, pracodawcy analizują swoje biznesy, dostosowując się do…

Najczęściej czytane