Minister Rozwoju i Finansów podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy zapowiadał zmiany modelu wsparcia inwestycji ulgami podatkowymi. Zapewniał, że „cała Polska stanie się Specjalną Strefą Ekonomiczną”, a z niewątpliwej ulgi, jaką stanowi zwolnienie z opodatkowania podatkami dochodowymi, będzie mógł skorzystać szerszy krąg podmiotów. Projekt ustawy realizującej te zapowiedzi pozostawia wiele niewiadomych, które są kluczowe dla atrakcyjności nowej ulgi; niektóre sprawy jednak wyjaśnia.

Mowa tu o rządowym projekcie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (numer z wykazu na stronach Rządowego Centrum Legislacji UD 308); (dalej: Projekt). Podobnie jak obecna ustawa regulująca zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), w aspektach kluczowych odsyła do rozporządzeń, których projektów Minister właściwy do spraw finansów publicznych jeszcze nie opublikował. Warto jednak przyjrzeć się Projektowi oraz uzasadnieniu do niego – można z nich bowiem wyczytać, jakie inwestycje w nowym systemie mają szanse na korzystanie ze zwolnienia.

Faktycznie cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną

Trzeba przyznać, że w Projekcie spełniono najważniejszą zapowiedź z Krynicy – otrzymanie wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego nie będzie już uzależnione od posiadania tytułu prawnego do gruntu znajdującego się w granicach SSE. Projekt przewiduje, że „decyzja o wsparciu” (której otrzymanie będzie konieczne do skorzystania ze zwolnienia podatkowego), oprócz okresu jej obowiązywania, przedmiotu działalności i warunków, które przedsiębiorca obowiązany będzie spełnić aby korzystać ze zwolnienia, ma zawierać określenie terenu, na którym inwestycja zostanie zrealizowana.

Zlokalizowanie inwestycji na terenie obecnej SSE ma być jednak premiowane. Zgodnie z Projektem, decyzja ma być wydawana na czas oznaczony od 10 do 15 lat, przy czym dla inwestycji zlokalizowanych na terenie obecnych SSE – 15 lat. Zysk tym większy, że zasada ograniczenia czasowego prawa do skorzystania ze zwolnienia ma być bezwzględna. Projekt stanowi, że ewentualna zmiana decyzji o wsparciu nie może „skutkować zwiększeniem pomocy publicznej, w tym dotyczyć wydłużenia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu”.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

 

Zadecydują kryteria „Jakościowe”

Ze wsparcia skorzystają wyłącznie przedsiębiorcy którzy spełnią dwa kryteria; pierwsze to tzw. kryterium „ilościowe”. Należy przez to rozumieć wymóg poniesienia kosztów kwalifikowanych w wysokości określonej w rozporządzeniu wykonawczym. Na poznanie szczegółów będzie trzeba poczekać co najmniej do opublikowania jego propozycji; Projekt oraz uzasadnienie do niego na ten temat milczą.

Projekt przewiduje także wprowadzenie dodatkowej bariery – „kryterium jakościowego”, przez które należy rozumieć „warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475)”. Mowa tu o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.); (dalej: Strategia). Ten ponad czterystustronicowy dokument będzie podstawową lekturą ubiegającego się o zwolnienie z opodatkowania.

Strategia przewiduje preferencje w obszarach gałęzi gospodarki, zdaniem ustawodawcy, zasługujących na rozwój bardziej intensywny niż inne (przykładowo lotniczej, zbrojeniowej, stoczniowej, chemicznej, spożywczej, transportowej), ale także innych, np. warunkach zatrudnienia (zatrudnianie pracowników wysoko wykwalifikowanych, zapewnienie szkoleń, stworzenie dobrowolnych pracowniczych emerytalnych programów emerytalnych”).

Od zgodności ze Strategią ma zależeć podstawowy warunek skorzystania z ulgi podatkowej, jakim jest otrzymanie decyzji o wsparciu. Projekt przewiduje, że wnioski będą otrzymywać za zgodność ze Strategią do 10 punktów i do otrzymania decyzji, zależnie od intensywności pomocy w danym regionie (im niższa, tym więcej punktów wymaganych), konieczne będzie uzyskanie od 4 do 6. Wreszcie, ma mieć ona także wpływ na minimalną wysokość nakładów inwestycyjnych.

Odrębna ewidencja dla każdej inwestycji

Podatnik korzystający z pomocy publicznej będzie obowiązany do wydzielenia organizacyjnego i odpowiedniej alokacji przychodów i kosztów do działalności objętej decyzją o wsparciu oraz działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. W Projekcie zapisano, że sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń ma być określony rozporządzeniem.

Podatnik posiadający co najmniej dwie decyzje o wsparciu i w związku z działalnością określoną w których ustalane są wspólne koszty uzyskania przychodów, „dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów działalności przypisanej do każdej decyzji przepisy art. 15 ust. 2 lub 2a stosuje się odpowiednio”. Oznacza to obowiązek alokowania przychodów i kosztów do każdej decyzji o wsparciu odrębnie, a co za tym idzie – określenie osobnego limitu zwolnienia podatkowego dla każdej inwestycji.

Analizując Projekt i uzasadnienie do niego można dojść do wniosku, że z nowej ulgi będzie, teoretycznie, mógł skorzystać każdy. Może to się jednak de facto  okazać trudne. Pomimo iż inwestycję kwalifikująca się do wsparcia będzie można zlokalizować w dowolnym miejscu kraju, bez otrzymania decyzji o wsparciu podatnik nie skorzysta z ulgi. Większość szczegółów poznamy wraz z opublikowaniem projektu rozporządzenia wykonawczego; już dziś można jednak stwierdzić, że głównym „progiem” wejścia do systemu wsparcia będzie spełnienie „kryterium jakościowego”. Przedsiębiorca chcący skorzystać z programu wspierania inwestycji będzie musiał gruntownie przeanalizować jej założenia i krytycznie ocenić, czy inwestycja o danym kształcie kwalifikuje się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Specjalne Strefy Ekonomiczne odchodzą. Co dalej?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.