Już 1 stycznia 2018 r. w życie wejdą przepisy, które doprowadzą do kompleksowych i radykalnych zmian w prawie podatkowym, jakich nie doświadczyliśmy od wielu lat. Prezentujemy TOP 13 najistotniejszych zmian, do których warto przygotować się już dziś.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Wyodrębnienie źródła przychodów ”zyski kapitałowe”

W związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę odrębnego źródła przychodów jakimi są „zyski kapitałowe”, podatnicy będą zobowiązani do wyodrębnienia przychodów i kosztów dotyczących poszczególnych źródeł na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej (podział jest dychotomiczny na dochody z „zysków kapitałowych” oraz „pozostałe dochody”). Konieczna więc będzie zmiana zasad prowadzonej ewidencji księgowej, by możliwe było określenie dochodu/straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy dla dwóch odrębnych źródeł. Co istotne przychodów z działalności operacyjnej nie będzie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów ze źródła “zyski kapitałowe”. Ewidencja prowadzona przez podatnika powinna zapewniać możliwość przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednie (pośrednich) do właściwego źródła przychodów. W przypadku kosztów odnoszących się do obu źródeł, konieczne będzie zastosowanie odpowiedniego klucza alokacji.

Ograniczenie zaliczania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialnych

W ramach zaproponowanych zmian w Ustawie CIT znacząco zostanie ograniczona wysokość wydatków na usługi niematerialne, jakie podatnik będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodu, jeżeli usługi świadczone są na rzecz podatnika przez podmioty powiązane. Limit ten  wyniesie łącznie w roku podatkowym 3.000.000 PLN plus 5% „EBITDA, ustalonej w oparciu o wynik podatkowy.). Wydatki, które podlegać będą limitowaniu dotyczyć będą wynagrodzenia z tytułu usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych.

Ograniczenia w zakresie kosztów usług niematerialnych nie obejmą podatników, dla których wydana będzie  decyzja w sprawie uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powiązanymi – tzw. APA, w okresie, którego ta decyzja dotyczy.

Koszty finansowania dłużnego (“cienka kapitalizacja”)

Ograniczenia obejmą wszelkiego rodzaju finansowanie dłużne (w tym udzielone przez podmioty niepowiązane). Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego (różnica między kosztami uzyskania środków finansowych a przychodami o charakterze odsetkowym) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu tylko do 30% of EBITDA. Wskazany współczynnik 30% EBITDA znajdzie zastosowanie do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej w roku podatkowym kwotę 3 000 000 PLN (ok. 710 000 EUR). Powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania przez pierwszy rok ich obowiązywania w stosunku do kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota zostanie faktycznie przekazana podatnikowi przed dniem 1 stycznia 2018 r. Do takich sytuacji zastosowanie nadal będą miały przepisy sprzed nowelizacji jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Jeśli planują Państwo w najbliższym czasie wykorzystanie finansowania w formie pożyczki zaciąganej w instytucji bankowej, warto rozważyć, by podjąć działania zmierzające do uzyskania tego finansowania jeszcze do końca 2017 roku. Korzyścią jaką podatnik osiągnie zaciągając pożyczkę jeszcze w 2017 roku zamiast z początkiem 2018 roku, będzie możliwość ujęcia odsetek w całości w kosztach uzyskania przychodów w całym roku 2018. Przepisy przejściowe bowiem pozwalają na odroczenie limitowania odsetek od takich pożyczek do końca rok 2018.

Zwolnienie z podatku zysków kapitałowych

Od 1 stycznia 2018 roku ograniczona zostanie lista przychodów (dochodów) z tytułu udziału w spółce kapitałowej, które korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania. Nie będą opodatkowane wyłącznie dywidendy, kwoty zysków przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego oraz tzw. niepodzielone zyski w przypadku przekształcenia osoby prawnej w spółkę osobową. Z katalogu zwolnień usunięto m.in. dochody z umorzenia udziałów (automatycznego czy przymusowego) oraz dochody z likwidacji spółki kapitałowej.

Ważny fragment

Konieczna będzie zmiana zasad prowadzonej ewidencji księgowej, by możliwe było określenie dochodu/straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy dla dwóch odrębnych źródeł. Co istotne, przychodów z działalności operacyjnej nie będzie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów ze źródła “zyski kapitałowe”.

 

Wyłączenie z kosztów podatkowych korzyści z tytułu optymalizacji podatkowych

Podatnicy, którzy posiadają wartości niematerialne i prawne (np. znaki towarowe), od których dokonują odpisów amortyzacyjnych zaliczanych dla celów podatkowych, nie będą mogli zaliczyć od 1 stycznia 2018 roku tych odpisów do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli wartości te były przez podatnika przed ich ostatnim nabyciem lub wytworzeniem, zbyte w jakiejkolwiek formie. Wyłączeniu z kosztów podlegać będzie wartość odpisów (z uwzględnieniem odpisów już dokonanych, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu), przekraczająca wartość przychodu ze zbycia tych wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższa zasada – wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów – dotyczyć będzie także kosztów opłat licencyjnych, ponoszonych przez podatnika z tytułu korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli opłaty te dotyczyć będą tych wartości niematerialnych i prawnych, które przez podatnika ponoszącego wydatek, były wcześniej zbyte (był ich właścicielem). Wyłączeniu z kosztów podlegać będzie kwota opłat ponad wartość przychodu uzyskanego ze zbycia wartości niematerialnej i prawnej.

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)

Znowelizowane przepisy przewidują złagodzenie wymogów w zakresie wysokości przeciętnego kapitału zakładowego koniecznego dla utworzenie PGK (500 000 PLN zamiast obecnego 1 000 000 PLN), ale również wyłączenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów darowizn dokonywanych pomiędzy uczestnikami PGK. Dodatkowo wprowadzano obowiązek dokonania przez każdy podmiot odrębnie wstecznej korekty rozliczeń w razie utraty statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej.

 

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)

Zmienione regulacje przewidują zniesienie minimalnej kwoty przychodów (250 000 EUR), której nieosiągnięcie skutkowało niestosowaniem przepisów o CFC, oraz obniżenie minimalnego udziału przychodów ze źródeł pasywnych, poniżej którego przepisy Ustawy CIT (19% podatek dochodowy) znajdują zastosowanie. Doprecyzowano również, że dla określenia, czy CFC prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą (i w konsekwencji nie jest opodatkowana jako CFC), kluczowe znaczenie ma udział przychodów z rzeczywistej działalności gospodarczej w całości przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych

Zaproponowano wprowadzenie minimalnego podatku, którym objęte zostaną nieruchomości komercyjne (np. budynki biurowe, centra handlowe). Podatek w wysokości 0,035% za każdy miesiąc  kalkulowany będzie od nadwyżki wartości początkowej nieruchomości, o ile będzie ona przekraczać 10 milionów PLN (ok. 2 360 000 EUR). Podatek od nieruchomości komercyjnych podlega jednakże odliczeniu od podatku dochodowego.

Wzrost odpisów z tytułu ulgi na badania i rozwój

Ustawodawca zaproponował korzystne zmiany dotyczące odliczenia kosztów kwalifikowanych. W obecnym stanie prawnym podatnicy kwalifikujący się do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, uprawnieni są do odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych (w przypadku dużych przedsiębiorców wartość ta wynosi w zależności od kategorii kosztów –  50% dla wydatków pracowniczych oraz 30% dla innych wydatków). Od 1 stycznia 2018, wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu wyniesie 100%. W konsekwencji, każda złotówka zainwestowana w badania i rozwój obniży o złotówkę podstawę opodatkowania, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy. Podmioty posiadające specjalny status Centrum Badawczo-Rozwojowego odliczą do 150% wydatków kwalifikowanych.

Cała Polska będzie wielką Specjalną Strefą Ekonomiczną (wsparcie nowych inwestycji)

Planowane regulacje przewidują przyznanie pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych dla dokonywania nowych inwestycji w całej Polsce – nie tylko na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych, jak to miało miejsce dotychczas. Projekt spełniający ustalone wymagania może uzyskać wsparcie sięgające nawet 50% kosztu nowej inwestycji.

Masz pytania? Masz wątpliwości? ZADZWOŃ: Dariusz Gałązka, Partner,  +48 61 625 1317  lub  +48 605 828 912

 

Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT)

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment)

Zaproponowane regulacje przewidują wprowadzenie mechanizmu rozliczeń, w którym VAT należny będzie automatycznie przekazywany na odrębny rachunek bankowy sprzedawcy, wykorzystywany wyłącznie do rozliczeń podatku od towarów i usług z organami podatkowymi i innymi podatnikami. Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji między przedsiębiorcami. Jego wykorzystanie będzie dobrowolne, a decyzja w tym względzie należeć będzie do nabywcy, który skorzysta na zastosowaniu mechanizmu (np. unikając solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe). Zmiana ma wejść w życie od kwietnia 2018 r.

„Biała lista” i „Czarna lista”. Sankcje w VAT za płatność na konto niezgłoszone do urzędu skarbowego

Przewiduje się wprowadzenie rejestru podatników wykreślonych z rejestru VAT (określanego jako „Czarna lista”). Dokonanie płatności na rzecz takiego podatnika wiązać się będzie z wyższym ryzykiem zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT. Druga, „Biała lista”, obejmie zgłoszone do urzędu skarbowego numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Płatności powyżej 15 000 PLN (ok. 3500 EUR) dokonane na rachunek, który nie został zgłoszony do urzędu, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, a ponadto podatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za rozliczenie VAT.

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej); system blokujący rachunki podatników

W razie rozpoznania ryzyka użycia rachunku bankowego podatnika do wyłudzania podatku, planuje się, że organy podatkowe będą mogły nakazać bankom zablokowanie rachunku podatnika na okres do 72 godzin, a w określonych przypadkach – nawet do 3 miesięcy. Wskaźniki ryzyka będą ustalane na podstawie algorytmów opracowanych z uwzględnieniem doświadczeń sektora bankowego w przeciwdziałaniu wykorzystania usług do przestępstw karnych i karnoskarbowych.

Masz pytania? Masz wątpliwości? ZADZWOŃ: Dariusz Gałązka, Partner,  +48 61 625 1317  lub  +48 605 828 912

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie TOP 13 zmian w podatkach na 2018 rok

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.