fbpx

Treść artykułu

Po zmianie przepisów z zakresu cen transferowych, podatnicy będą musieli zmierzyć się nowym formularzem do raportowania o cenach transferowych – TPR-C – dla osób prawnych i TPR-P – dla osób fizycznych (zwane dalej łącznie jako „formularz TPR”). Kto i do kiedy będzie zobligowany do złożenia TPR oraz z jakimi wyzwaniami się to wiąże? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym tekście

Kto składa formularz TPR?

Do złożenia TPR zobowiązane są podmioty, które:

 • obowiązane są do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy (w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem),

lub

 • realizują transakcje, które zwolnione zostały z obowiązku ich dokumentowania na podstawie art. 11n ustawy CIT / 23z ustawy PIT (są to np. transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami krajowymi – gdy żaden z tych podmiotów nie poniósł straty podatkowej za dany rok podatkowy oraz nie korzystał ze zwolnień związanych z działalnością w specjalnych strefach ekonomicznych, lub transakcje objęte uprzednim porozumieniem cenowym (tzw. APA).

[Czytaj więcej na temat zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych]

Ważny fragment

Można zatem przyjąć, że formularz TPR powinny wypełnić podmioty, które realizują z podmiotami powiązanymi transakcje towarowe lub finansowe przekraczające w ciągu roku limit 10 mln PLN netto oraz transakcje usługowe i pozostałe o wartości co najmniej 2 mln PLN w całym roku– bez względu na to, czy powstał obowiązek dokumentowania tych transakcji, czy też nie.

W przypadku spółek osobowych, formularz TPR składany jest przez wyznaczonego (jednego) wspólnika.

Do kiedy i gdzie należy złożyć TPR?

Formularz TPR należy przekazać Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej do końca 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – to znaczy, że dla większości podatników termin minie wraz z końcem września.

Co ważne, formularz można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Termin na złożenie TPR a koronawirus

Zgodnie ze specustawą w związku z COVID-19, dla podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. oraz zakończył przed dniem 31.12.2019 r. (a zatem dla „wyjątkowych” przypadków), wydłużono termin na złożenie TPR do dnia 30.09.2020 r.

Dodatkowo, projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0. przewiduje wydłużenie terminów na spełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych (w tym na złożenie deklaracji TPR) o 3 miesiące! Zatem u większości podatników termin ten zostanie przesunięty na 31.12.2020 r.

Sprawdź Ceny transferowe Grant Thornton

Z czym wiąże się wprowadzenie nowego formularza?

Formularz TPR jest następcą dotychczas składanych deklaracji CIT-TP/PIT-TP, lecz zakres wymaganych w nim informacji znacznie się różni od zakresu obowiązującego poprzednio, co wiąże się koniecznością większego zaangażowania podatników przy raportowaniu.

Poza podstawowymi danymi o podmiocie składającym TPR, formularz wymaga wskazania:

 • określonych wskaźników finansowych podatnika/podmiotu, którego dotyczy TPR;
 • wszystkich transakcji kontrolowanych, które przekroczyły ustawowe limity (2 mln lub 10 mln PLN rocznie);
 • metod, jakimi były badane ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach tych transakcji;
 • wyników analiz rynkowości cen transferowych dotyczących poszczególnych transakcji.

Ważny fragment

Warto zwrócić uwagę, że powyższe informacje dają Szefowi KAS możliwość wstępnej oceny, czy ceny/marże danego podmiotu w ramach poszczególnych transakcji kontrolowanych zbieżne są z wynikami analiz rynkowych.

Należy zwrócić uwagę, że do czasu złożenia formularza TPR, podatnik musi wykonać analizy benchmarkingowe dla każdej z raportowanych transakcji – w przeciwnym razie nie będzie możliwości poprawnego uzupełnienia formularza TPR.

Masz pytanie lub wątpliwości? Skontaktuj się z naszym ekspertem! Martyna Ciuksza, tel. +48 661 530 385, martyna.ciuksza@pl.gt.com

Podatniku – zaplanuj swoje rozliczenia wewnątrzgrupowe 

Mając na uwadze nową formułę raportowania o cenach transferowych, w szczególności pod kątem wymogu prezentacji wyników analiz porównawczych dla każdej transakcji osobno, jeszcze bardziej istotnym staje się, aby rozpoczynając dany rok podatkowy dysponować aktualnymi analizami porównawczymi, będącymi podstawą do ustalenia cen transferowych na ten okres. W przeciwnym razie, tj. przy wykonywaniu analiz ex post (które są niestety wciąż dość popularną praktyką), podatnik naraża się na ryzyko, iż stosowane przez niego ceny/marże bądź osiągnięty przez niego wynik w całym roku podatkowym były niezgodne z zasadą ceny rynkowej. Co gorsze, będzie trzeba tę rozbieżność pokazać w TPR, a to z kolei może zainteresować organy kontroli skarbowej.

Więcej o cenach transferowych za 2019 r.

 1. Dokumentacja cen transferowych od 2019 r. – podsumowanie zmian
 2. Analiza ceny porównawczej obowiązkowa od 2019 – skutki dla podatników
 3. Analiza zgodności – narzędzie obrony rynkowości warunków transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi
 4. TPR – nowy formularz do raportowania o cenach transferowych
 5. Benchmarking w cenach transferowych – 7 istotnych kwestii
 6. Oświadczenie cen transferowych za 2019 – terminy, zmiany
Zobacz prezentację

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Ceny transferowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane