fbpx

Treść artykułu

Wraz z 1 maja br. weszły w życie ważne zmiany karno-skarbowe czy akcyzowe. Przypominamy kluczowe informacje. Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno komunikat uczulający podatników na istotne zmiany w przepisach prawnych, które zaczęły obowiązywać 1 maja br. Dotyczą one m.in. modyfikacji w kodeksie karnym skarbowym oraz prawie akcyzowym. Co warto na ten temat wiedzieć?

Nowe regulacje w kodeksie karnym skarbowym mają na celu m.in. przyspieszenie oraz ułatwienie załatwiania części spraw o wykroczenia skarbowe, które będą mogły być szybko i sprawnie rozstrzygane w trybie postępowania mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego. Więcej spraw o wykroczenia skarbowe będzie mogło być rozstrzygniętych w drodze postępowania mandatowego i będzie mogło odbyć się w ramach pojedynczego kontaktu sprawcy wykroczenia z organami państwa. Rozwiązania te mają uprościć procedury i wyeliminować konieczność kierowania do sądu aktu oskarżenia w sytuacji, kiedy kara grzywny, jaką obciążono sprawcę, przekracza maksymalną wysokość kary grzywny, jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego.

Karę grzywny w formie mandatu karnego będzie można nałożyć jedynie wtedy, gdy sprawca oraz okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości. Dodatkowym warunkiem będzie wyrażenie zgody na przyjęcie mandatu przez sprawcę wykroczenia. W sytuacji, gdy jednak sprawca odmówi przyjęcia mandatu, to jego sprawa będzie rozstrzygana na drodze postępowania sądowego.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Wyższe kary w kks

Zmiana art. 48 § 2 Kodeksu karnego skarbowego (Kks) spowodowała wzrost górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe, jaka może być nałożona w drodze mandatu karnego. Od 1 maja 2021 r. minimalna kara grzywny jaką będzie można obciążyć sprawcę w drodze mandatu karnego wynosi 280 zł, a maksymalna 14 tys. zł (pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia). Zmiana wysokości górnej granicy kary grzywny nie ma jednak wpływu na wysokość mandatów za drobne wykroczenia skarbowe, np. w przypadku złożenia deklaracji po terminie. Wyższe mandaty mogą zostać nałożone na przemytników, handlarzy nielegalnymi wyrobami akcyzowymi czy przemytników gotówki przez granicę Unii Europejskiej, którzy nie zgłaszają przewozu kwot przekraczających równowartość 10 tys. euro.

W przypadku popełnienia wykroczenia skarbowego warto skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu. Jest to zawiadomienie odpowiedniego organu ścigania o popełnieniu czynu zabronionego, np. w sytuacji naruszenia przepisów podatkowych (choćby takich, jak wspomniane już niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej). Takie postępowanie pozwoli uniknąć konsekwencji karnych skarbowych, a czynny żal będzie skuteczny, jeśli:

  • sprawca przyzna się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zanim właściwy organ samodzielnie udokumentuje ten fakt;
  • sprawca przyzna się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia.

Zmiany w Pakiecie akcyzowym

Od 1 maja 2021 roku zaczęły obowiązywać niektóre przepisy tzw. Pakietu akcyzowego. Do najważniejszych z nich należą:

  • większa kontrola podczas wydawania zezwoleń akcyzowych – działania te podejmowane są w celu wykluczenia sytuacji, w której osobą kierującą działalnością gospodarczą mogłyby być np. osoby, które nie gwarantują wywiązania się z obligatoryjnego rozliczania podatków;
  • wprowadzenie modyfikacji w zakresie działalności instytucji Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), które mają na celu zwiększenie nadzoru merytorycznego nad wydawanymi decyzjami, sprawowanie skutecznej kontroli przy stosowaniu WIA oraz sprecyzowanie sytuacji, które dają podstawę do zmiany decyzji WIA funkcjonujących w obrocie prawnym – są to m. in. określenie ważności WIA, która ma trwać przez okres 5 lat od dnia jej wydania oraz możliwości przedłużenia tego okresu na wniosek podmiotu posiadającego WIA;
  • zmniejszenie rejestru danych osobowych podawanych przez sprzedawcę wyrobów węglowych na liście ostatecznych nabywców węglowych, którzy są uprawnieni do odbioru deputatu węglowego (rezygnacja z wymogu podania w dokumentach numeru dowodu osobistego, w sytuacji gdy nabywcy wyrobów węglowych został nadany numer PESEL);
  • wykluczenie z obowiązku prowadzenia rejestru osób fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW;
  • podniesienie górnej granicy kary grzywny, dotyczącej postępowania mandatowego za popełnione wykroczenia skarbowe, co ma na celu lepsze zabezpieczenie interesów finansowych budżetu państwa.

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Konieczna legalizacja wyrobów nowatorskich i płynu do papierosów elektronicznych

Od 1 maja br. wszelkie wyroby nowatorskie, a także płyny do papierosów elektronicznych, przeznaczone do sprzedaży, obowiązkowo muszą być oznaczone legalizacyjnym znakiem akcyzy.

Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 kwietnia 2021 roku skończył się okres zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Jest to istotne dla firm produkujących te towary, ponieważ będą oni chronieni przed fałszywą konkurencją. To również bardzo ważne dla konsumentów, ponieważ z łatwością będą w stanie rozpoznać, które wyroby są oryginalne i mają przejrzysty skład, a które pochodzą z nielegalnych źródeł. Banderole, którymi będą oznaczane wyroby nowatorskie, będą dawały pewność, że kupowany produkt nie pochodzi z szarej strefy.

Cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych

Również 1 maja 2021 r. weszła w życie modyfikacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, dla których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. Nowe regulacje pozwolą urzędom gminy nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Podatnicy, których identyfikatorem jest numer PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się numerem NIP, mają obowiązek w ciągu 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Więcej na temat numeru PESEL dla obcokrajowców >> Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą ubiegać się o nr PESEL do celów podatkowych

WSPÓŁAUTOR: Aleksandra Wawrzkowicz, Menedżer, Outsourcing finansowo-księgowy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane