Od 1 stycznia 2017 w zakresie zastawu skarbowego obowiązywać będą nowe regulacje, przy czym ich nowością nie jest odmienne niż dotychczasowe uregulowanie lecz przeredagowanie z uwzględnieniem chronologii zdarzeń związanych z wpisywaniem i wykreślaniem zastawu skarbowego oraz potrzeba doregulowania dostępu osób i organów do danych zawartych w Rejestrze Zastawów Skarbowych.

Rejestr ten zastąpi dotychczasowy Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych i będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, podległy lub nadzorowany organ. Z pośrednictwem aplikacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej będzie możliwe wyszukiwanie informacji w zakresie obciążenia ruchomości czy zbywalnego prawa majątkowego zastawem. Uregulowano kolejność wpisów zastawu skarbowego, co ma zasadnicze znaczenie dla kolejności zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu – zastaw skarbowy wpisany wcześniej ma pierwszeństwo przed zastawem skarbowym wpisanym później.

Pełnomocnik w zakresie rejestracji

W związku z planowanymi zmianami w zakresie podatku VAT w odniesieniu do pełnomocników rejestrujących podatników i ich solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, pełnomocnik będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za zaległości (bez odsetek, czy kosztów postępowania egzekucyjnego), jeśli okaże się, że  pełnomocnik osiągnął korzyść majątkową.

Czynności sprawdzające

W ramach czynności sprawdzających również urzędy skarbowe, a nie tylko inspektorzy UKS, będą mogli weryfikować łańcuch dostawców i nabywców, przy czym weryfikacja dotyczyć może jedynie dokumentów związanych z dostawą towaru lub świadczeniem usług. Będzie to również dotyczyło sytuacji, gdy będą kontrolowane okresy sprzed 1 stycznia 2017 r.

Nowe organy podatkowe

Od 1 marca 2017 r., w związku z konsolidacją organów podatkowych, zmianie ulega struktura organizacyjna. W miejsce urzędów kontroli skarbowej i urzędów celnych powołane zostają urzędy celno-skarbowe, a organem odwoławczym będzie dyrektor izby administracji skarbowej. Interpretacje indywidualne wydawać będzie Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej. Szef Krajowej Administracji Podatkowej będzie realizował funkcje, które dotychczas są realizowane przez Szefa Służby Celnej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ponadto, co do zasady, przejmie obowiązki i uprawnienia dotychczas w Ordynacji podatkowej przypisane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Wszystko po to, aby zwiększyć skuteczność poboru należności podatkowych i celnych.

AUTOR: Dorota Borkowska – Chojnacka, Doradca, Departament doradztwa 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zastaw skarbowy - nowe regulacje

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.