Zarówno regulamin pracy jak i wynagradzania są źródłami prawa wewnątrzzakładowego, a konieczność ich tworzenia regulują art. 77² oraz art. 104 Kodeksu pracy.W 2017 roku ustawodawca znowelizował zapisy, dzięki którym pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników, są zobowiązani do ich tworzenia. Przypomnijmy podstawowe informacje i wymagania dotyczące regulaminów.

Regulamin pracy

Na podstawie art. 104 Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników obowiązany jest do stworzenia Regulaminu Pracy. Od tej zasady mamy jednak dwa wyjątki:

  • gdy u pracodawcy obowiązują postanowienia układu zbiorowego – nie ma konieczności tworzenia Regulaminu,
  • gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale nie więcej niż 50 pracowników, a działająca u niego organizacja związkowa zawnioskuje o wprowadzenie regulaminu pracy – jest konieczność tworzenia Regulaminu.

W Regulaminie Pracy obligatoryjnie muszą się znaleźć:

  • zapisy dotyczące praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników związanych z porządkiem w zakładzie pracy – czyli informacje dotyczące organizacji pracy, w tym warunki przebywania na terenie zakładu pracy, informacje o sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy, jak również sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy, informacje
    o przysługujących środkach ochrony osobistej jeśli proces pracy tego wymaga, systemie i rozkładzie czasu pracy, informację o okresie rozliczeniowym, porze nocnej, terminie i miejscu wypłaty wynagrodzenia, wykazie prac wzbronionych młodocianym, wykazie stanowisk i rodzajów prac przewidzianych dla pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, wykaz prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, obowiązki związane  BHP i ochroną PPOŻ, nie pomijając przy tym informacji o ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach pracy,
  • informacja dotycząca kar porządkowych, jakie przewiduje pracodawca w nawiązaniu do art. 108 Kodeksu pracy (odpowiedzialność porządkowa pracowników).

Pamiętajmy o konieczności uzgodnienia stworzonego Regulaminu z organizacją związkową, która ma 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzanego/zmienianego aktu wewnątrzzakładowego.

Uzgodniony Regulamin Pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

Sprawdź Outsourcing kadr i płac Grant Thornton

Regulamin wynagradzania

Na podstawie art. 77² Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników obowiązany jest do stworzenia Regulaminu Wynagradzania, i podobnie jak w przypadku regulaminu pracy mamy dwa wyjątki:

  • gdy u pracodawcy obowiązują postanowienia układu zbiorowego – nie ma konieczności tworzenia Regulaminu,
  • gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale nie więcej niż 50 pracowników, a działająca u niego organizacja związkowa zawnioskuje o wprowadzenie regulaminu wynagradzania – jest konieczność tworzenia Regulaminu.

Zakres Regulaminu Wynagradzania obejmuje wszystkie świadczenia związane z pracą, te uregulowane w kodeksie (stawki wynagrodzeń zasadniczych, wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, wysokość dodatku nocnego) jak również składniki dodatkowe (premie uznaniowe, regulaminowe, dodatki za staż pracy, nagrody jubileuszowe, czy świadczenia rzeczowe np. opieka medyczna).

W przypadku Regulaminu Wynagradzania istnieje również konieczność uzgodnienia jej treści z organizacją związkową, jednak w przypadku braku zajęcia stanowiska w ciągu 30 dni pracodawca może samodzielnie wprowadzić Regulamin w życie.

Analogicznie uzgodniony Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracownikom.

Zarówno w przypadku Regulaminu Pracy jak i Wynagradzania pracodawca musi pamiętać, iż postanowienia w nich zawarte nie mogą być mniej korzystne niż te wynikające z przepisów prawa.

Regulamin ZFŚS

Na podstawie art. 16, art. 94 pkt 8 ma obowiązek zaspokajania socjalnych i bytowych potrzeb pracowników, a zgodnie z art. 3. 1.³ – fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający wg stanu na dzień pierwszego stycznia co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W tym przypadku ustawodawca również przewidział wyjątek – dla pracodawców zatrudniających powyżej 20, ale mniej niż 50 pracowników na wniosek zakładowej organizacji związkowej pracodawca będzie tworzyć Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Podczas ustalania sposobu podziału środków z Funduszu Socjalnego należy pamiętać o kryterium socjalnym, które jest bezwzględnym warunkiem podziału i przyznawania świadczeń socjalnych na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, pomocy materialnej czy finansowej, bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

W przypadku, gdy pracodawca podejmie decyzję o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych informacja ta winna się znaleźć w Regulaminie Wynagradzania.

Rok 2017 przyniósł zmianę dotyczącą konieczności tworzenia Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Świadczeń Socjalnych zwiększając wymaganą liczbę pracowników zatrudnionych z 20 na 50. Przewidział również wyjątki dla tych zakładów pracy, gdzie funkcjonują związki zawodowe, a liczba pracowników wynosi co najmniej 20, ale nie przekracza 50 pracowników.

Masz pytania bądź wątpliwości? Skontaktuj się z nami! 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany 2017 – konieczność tworzenia Regulaminów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów