fbpx

Treść artykułu

Z dniem 1 stycznia 2018 roku ma wejść w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe przepisy zastąpią aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Nowy akt prawny w dużej mierze powiela dotychczas obowiązujące przepisy. Utrzymane pozostaje na aktualnym poziomie m.in. kryterium wysokości obrotu uprawniające niektóre podmioty do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej w kwocie 20 000 zł. Utrzymano też zasadę, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych uprawniający do zwolnienia.

Co się zmieni?

Nowe rozporządzenie zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień od obowiązku ewidencjonowania. Rozszerzony został katalog czynności, których wykonanie rodzi konieczność ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bez względu na poziom osiąganych obrotów. Zgodnie z § 4 projektu rozporządzenia obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej objęto:

  • usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • usługi związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Świadczenie wyżej wymienionych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r. Od 1 kwietnia 2018 roku kasy rejestrujące obligatoryjnie trafią do cyrków, wesołych miasteczek, parków rozrywki, dyskotek i sal tanecznych oraz kantorów. Podatnicy świadczący wyżej wymienione usługi mają czas do 1 kwietnia 2018 r. na zaopatrzenie się w kasy rejestrujące i rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży przy ich pomocy.

Wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zapobieganie unikaniu opodatkowania i zaniżaniu obrotów a co za tym idzie ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. W ocenie Ministerstwa ma to przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Jak czytamy w uzasadnieniu do Projektu rozporządzenia z dnia 27.11.2017 r.: „Rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, a tym samym przyczyni się do ograniczenia nieuczciwej konkurencji.”

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Modernizacja systemu kas fiskalnych w Polsce

Rozszerzenie katalogu czynności nie podlegających zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nie jest jedyną zmianą planowaną na rok 2018. Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 2177). Przygotowywany jest również projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, zakładający prowadzenie przez podatników ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem nowego rodzaju kas rejestrujących. Nowe przepisy mają zmodernizować system kas fiskalnych w Polsce.

Nowe kasy rejestrujące mają umożliwić raportowanie transakcji do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Zgodnie z § 44. 7. Projektu z 23 maja 2017 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – kasy mają automatycznie przekazywać dane dotyczące raportów fiskalnych dobowych, paragonów fiskalnych, paragonów fiskalnych anulowanych oraz faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według zadanego harmonogramu przekazu danych.

Mają umożliwić emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Aktualnie możliwy jest jedynie wydruk tych dokumentów. Kasa umożliwi przekazanie paragonu fiskalnego lub faktury w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego oraz za pośrednictwem sieci Internet. Rozporządzenie zniesie uciążliwy obowiązek archiwizacji paragonów w postaci papierowej zastępując ją przechowywaniem dokumentów w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej urządzenia. Wprowadzony zostanie wymóg możliwości współpracy urządzenia fiskalnego z terminalem płatniczym. Nowe rozporządzenie określa standard komunikacji kasy rejestrującej z terminalem płatniczym. Powiązanie transakcji bezgotówkowych ze sprzedażą ma utrudnić ukrywanie realnej wartości sprzedaży. Obrót bezgotówkowy jest znacznie łatwiejszy do monitorowania niż płatności dokonywane gotówką. W przypadku płatności gotówkowych znacznie trudniej jest udowodnić, że podatnik zaniża rzeczywiście osiągane obroty.

Najważniejsze terminy i branże, które jako pierwsze zostaną zobligowane do stosowania kas fiskalnych online

Wymiana kas fiskalnych ma przebiegać stopniowo. Z rynku wycofywane będą najpierw kasy rejestrujące z kopią papierową. Zgodnie z Art.6  Projektu z dnia 18 września 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach: Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych przez:

  1. kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii, zachowują moc przez okres, na który zostały lub będą wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2.  kasy rejestrujące z kopią papierową, zachowują moc przez okres, na który zostały lub będą wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Niektóre branże będą zobowiązane do wcześniejszej wymiany obecnie wykorzystywanych urządzeń rejestrujących na kasy fiskalne online. Wymóg ten ma objąć branże szczególnie narażone na nadużycia podatkowe. Podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych powinni wymienić urządzenia do dnia 01.01.2019 r. Podatnicy świadczących usługi gastronomiczne i budowlane do dnia 01.07.2019 r. Natomiast podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness mają czas do 01.01.2020 r.

Cel planowanych zmian

Modernizacja systemu kas fiskalnych w Polsce ma przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Nowe regulacje mają ograniczyć szarą strefę i zapewnić istotny wzrost wpływów budżetowych. Kasy fiskalne online mają zapewnić możliwość sprawnej kontroli sprzedaży detalicznej i większą efektywność podejmowanych działań kontrolnych administracji podatkowej. Przeprowadzanie kontroli będzie znacznie łatwiejsze. Poza tym możliwy będzie bardziej precyzyjny dobór przedsiębiorców objętych szczegółową kontrolą, przez co ma zmniejszyć się uciążliwość kontroli podatkowych wobec uczciwych podatników. Systemy kas fiskalnych online są z powodzeniem stosowane w wielu krajach europejskich. Doświadczenia takich państw jak na przykład Węgry, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia dobitnie pokazują, że wdrożenie systemu kas rejestrujących online trwale zwiększa dochody podatkowe oraz pozytywnie wpływa na wzrost ujawnianych przez podatników wpływów ze sprzedaży ewidencjonowanej paragonami.

Masz pytania bądź wątpliwości? Skontaktuj się z nami! 

Podstawa prawna:

Projekt z dnia 27.11.2017 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;

Projekt z 23 maja 2017 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące;

Projekt z dnia 18 września 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Księgowe wyrażenie roku 2021

Rok 2021 to rok dalszych zmagań rynku ze zmianami, które przedsiębiorcom przyniosła pandemia. Programy wsparciowe, zmiany w prawie, Tarcze i przede wszystkim ogłoszenie Polskiego Ładu zdominowały dyskusje w Waszych firmach. O których z nich rozmawialiście…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane