Rok 2016 przyniesie wiele zmian dla podatników. Dobrą informacją jest likwidacja przepisów nakazujących korektę kosztów w przypadku nieopłacenia faktury zakupowej. Korzystną zmianą jest również wprowadzenie zasady korekty kosztów i przychodów na bieżąco.

Nie wszystkie zmiany będą jednak korzystne. Od Nowego Roku zaostrzą się warunki dla stosowania zwolnienia spod opodatkowania dywidend. Na starych zasadach można wypłacać dywidendy tylko do końca 2015 roku (liczy się transfer środków). Należy również zwrócić uwagę na zastąpienie dotychczasowej ulgi na nowe technologie, nową ulgą na innowacje, której celem jest pobudzenie przedsiębiorstw do większej aktywności w obszarze badań i rozwoju.

Przygotujmy się już teraz na zmiany w podatkach dochodowych na 2016 r.

Wszystko wskazuje, że Nowy Rok przyniesie wiele fundamentalnych zmian w podatkach. Rząd planuje zmianę wielu ustaw, w tym opracowanie zupełnie nowej Ustawy VAT. Oczywiście będziemy monitorować dla Państwa wszelkie prace legislacyjne w zakresie nowych przepisów podatkowych. Poniżej prezentujemy subiektywne zestawienie zmian, których wejście w życie od Nowego Roku jest już przesądzone:

Zmiany w ujęciu zdarzeń podatkowych

wraz z początkiem roku 2016 zmieni się sposób ujmowania faktur korygujących. Zarówno przychody jak i koszty podatkowe będą mogły być rozliczane na bieżąco. Obecne przepisy nie precyzują kwestii dotyczącej ujmowania w czasie faktur korygujących zarówno w odniesieniu do kosztów podatkowych jak i przychodów. W rezultacie, organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych, w zdecydowanej większości stoją na stanowisku, iż fakturę korygującą należy ująć do okresu, którego dotyczy pierwotna faktura korygowana. Takie same stanowiska zajmują również sądy w swoich orzeczeniach. Zmiana dotyczyć będzie korekt niezwiązanych z błędem lub pomyłką – np. rabat, negocjacyjne obniżenie ceny, zwrot towaru w wyniku ugody.

Oprócz tego uchylone zostaną przepisy nakazujące korektę kosztów podatkowych w przypadku nieuregulowania zobowiązania w ustawowo wskazanych terminach. Przepisy o korekcie kosztów z niezapłaconych faktur zostały dodane z początkiem 2013 r. przez „ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”. W myśl przyjętych wówczas założeń, mechanizm tzw. korekty kosztów, miał przyczyniać się do likwidacji zatorów płatniczych i poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców. Celu tego nie udało się osiągnąć, a obowiązki nałożone na podatników były bardzo uciążliwe, a czasem ich wykonanie było wręcz niemożliwe. Do zmniejszenia zatorów płatniczych z pewnością przyczyniłoby się usprawnienie pracy sądów i skrócenie trwania procesów sądowych.

Zwolnienie z opodatkowania wypłacanych dywidend

Od 1 stycznia 2016 roku zwolnieniu z opodatkowania dywidendy podlegać będą mogły tylko wypłaty dokonane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, oczywiście przy założeniu, że inne dotychczasowe warunki są spełnione (uprawnionych do dywidendy jest spółka z UE lub EOG, która posiada nie mniej niż 10 proc. udziałów przez co najmniej 2 lata).

Organy podatkowe będą zatem uprawnione do weryfikowania, czy wypłata dywidendy została dokonana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a nie tylko w celu uzyskania zwolnienia z dywidendy. W celu skorzystania zwolnienia z dywidendy podatnik będzie musiał przedłożyć płatnikowi, czyli polskiej spółce wypłacającej dywidendę, dodatkowe pisemne oświadczenie, że wypłata dywidendy nie następuje w związku z czynnością, które głównym celem jest uzyskanie korzyści w postaci zwolnienia dywidendy z opodatkowania. Nowych zasad nie stosuje się do wypłat dywidendy w 2015 roku.

[Czytaj więcej o zwolnieniu z opodatkowania wypłacanych dywidend]

Koniec ulgi na zakup nowej technologii

Od Nowego Roku odliczeniu od podstawy opodatkowania będą podlegać wydatki badawczo-rozwojowe, a nie wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (np. w postaci licencji na używanie systemów finansowo księgowych, ERP oraz innych). Podatnicy, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym zachowają prawo do odliczeń według „starych” zasad do końca swojego roku obrotowego. Prawo to zachowają również podatnicy, którzy do końca roku uzyskają prawo do skorzystania ze „starej” ulgi (tzn. wprowadzą nabyte składniki majątkowe do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych), ale nie dokonają odliczenia (np. z uwagi na brak dochodu, od którego można byłoby dokonać odliczenia). Będą oni mogli dokonać stosownych odliczeń również po 1 stycznia 2016 r., na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.

Od Nowego Roku preferencjami podatkowymi zostaną natomiast objęte wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe (B+R), m.in. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, demonstracje, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów. Zgodnie z nowymi zasadami, możliwe będzie odliczenie od podstawy opodatkowania od 10 do 30% tzw. kosztów kwalifikowanych. Dopuszczalny poziom zmniejszenia podstawy opodatkowania uzależniony będzie od rodzaju wydatku oraz wielkości podmiotu korzystającego z odliczenia.

[Czytaj więcej o uldze na nowe technologie ]

Wątpliwości interpretacyjne

To tylko wybrane zagadnienia, nad którymi warto się pochylić jeszcze przed końcem roku. Choć zmiany, jakie zaczną obowiązywać od stycznia 2016 r. są znane, wątpliwości interpretacyjnych nie da się uniknąć. Będziemy dla Państwa śledzić pojawiające się Komunikaty Ministra Finansów oraz wydawane interpretacje ogólne lub indywidualne i informować o przyjętych rozwiązaniach w mailingach w nowym roku.

Dziękujemy Państwu za cały rok spędzony z nami, za czas i uwagę poświęconą lekturze naszych mailingów. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku nasze publikacje również znajdą Państwa zainteresowanie. Życzymy Państwu zdrowych, wesołych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w nowym, 2016, roku.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w podatkach dochodowych od 2016 r.

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.