Zwolnienie z opodatkowania wypłacanych dywidend – zmiany od 2016 roku12.11.2015

Od 1 stycznia 2016 roku zwolnieniu z opodatkowania podlegać będą mogły tylko wypłaty dokonane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Aktualne brzmienie przepisów

Zgodnie z bieżącym brzmieniem przepisów, zwolnieniu z opodatkowania CIT podlegają, co do zasady, przychody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacane przez spółkę kapitałową będącą rezydentem państwa unijnego lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na rzecz innej spółki będącej rezydentem podatkowym UE lub EOG.

Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że spółka kapitałowa uzyskująca dywidendę musi – nieprzerwanie przez dwa lata – posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki kapitałowej wypłacającej dywidendę oraz nie może korzystać ze zwolnienia z CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Prywatny: Bieżące doradztwo podatkowe

Zapoznaj się z usługą

Na czym polegają zmiany

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w zwolnieniu dywidendy spod opodatkowania. Zmiany mają związek z implementacją Dyrektywy nr 2015/121.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o CIT artykułu 22c, zgodnie z którym jeżeli wypłata dywidendy następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego i czynności te nie mają rzeczywistego charakteru, wypłata dywidendy nie będzie ona korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Organy podatkowe będą zatem uprawnione do weryfikowania, czy wypłata dywidendy została dokonana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a nie tylko w celu uzyskania zwolnienia z dywidendy.

Nowe wymogi

W celu skorzystania ze zwolnienia z dywidendy podatnik będzie musiał przedłożyć płatnikowi, czyli polskiej spółce wypłacającej dywidendę, dodatkowe pisemne oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności nie znajduje zastosowania art. 22c ustawy o CIT, czyli że wypłata dywidendy nie następuje w związku z czynnością, które głównym celem jest uzyskanie korzyści w postaci zwolnienia dywidendy z opodatkowania.

Powyższe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 roku.

Przykłady stosowania nowych przepisów

Jako przykład zastosowania nowych regulacji wskazano, w uzasadnieniu do Nowelizacji, sytuację, w której spółka dominująca przenosi na spółkę zależną określoną wartość niematerialną i prawną, a następnie korzysta z niej w zamian za uiszczanie opłaty licencyjnej. W tej sytuacji, dywidenda wypłacona przez spółkę zależną na rzecz spółki dominującej będzie mogła być uznana za wyłączoną ze zwolnienia podatkowego. Można bowiem uznać, iż jednym z głównych celów tych uzgodnień było osiągnięcie korzyści podatkowej polegającej na zwolnieniu dywidendy z opodatkowania u jej odbiorcy, a zatem należy odmówić im przymiotu uzgodnień rzeczywistych, które bazują na przyczynach ekonomicznych.

Powyższe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 roku. Oznacza to, że w przypadku wypłaty dywidendy jeszcze przed końcem 2015 roku, nie wystąpi obowiązek weryfikowania, czy wypłata dywidendy została dokonana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

W sytuacjach, w których zwolnienie dywidendy z opodatkowania nie będzie miało miejsca, konieczne może okazać się pobranie 19% podatku u źródła.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com
Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Artykuły powiązane:

Od 1 stycznia 2016 r.(...)

Czytaj więcej →

Ryzyko wzmożonych kontroli ZUS w(...)

Czytaj więcej →

Przychody i koszty podatkowe będą(...)

Czytaj więcej →

Brak prawa do odliczenia podatku(...)

Czytaj więcej →

Wróć do najnowszych publikacji

Dalej →
Blog podatkowy

Blog Doradców Podatkowych

Piszemy o podatkach dla przedsiębiorców

Przejdź do Bloga
Blog Księgowych

Blog Księgowość jest sexy

Księgowość jest ciekawa, intrygująca po prostu sexy.

Przejdź do Bloga
Blog Kadr i Płac

Poradnik HR

Piszemy i dyskutujemy
o kadrach, płacach
i "miękkim" HR

Przejdź do Bloga
Skontaktuj się z nami