Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej wzrasta z roku na rok. Warto zatem skorzystać z możliwości ograniczenia tych kosztów jakie daje nam ustawodawca.

Nowe przepisy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany wchodzące w życie 1 listopada 2024 r. będą istotne dla przedsiębiorców, ponieważ zgodnie z dodanym art. 17a oraz 17b niektórzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zwolnieniu nie podlegają więc składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Kto może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS w 2024 roku?

Na wniosek płatnika zwolnieniem może być objęty jeden miesiąc w roku kalendarzowym. Ustawodawca przewiduje 4 warunki, których spełnienie jest niezbędne do skorzystania z powyższego zwolnienia:

  1. w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych;
  2. w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro;
  3. jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
  4. w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zwolnienie z opłacenia składek stanowi pomoc de minimis

W związku z tym dodatkowym warunkiem, zgodnie z ustawą jest:

Zwolniony z opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe może być płatnik składek, który dysponuje limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go we wskazanym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne podlegających zwolnieniu.

 

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Terminy złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki i chcący skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek ZUS powinien złożyć odpowiedni wniosek w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem.

Oznacza to, że w 2024 roku przedsiębiorcy będą mieli tylko jeden miesiąc na złożenie takiego wniosku, ponieważ grudzień będzie jedynym miesiącem, za który będzie można wnioskować zwolnienie. Natomiast wnioski złożone w grudni tego roku, będą oznaczały, że przedsiębiorca wnioskuje o zastosowanie zwolnienia w styczniu 2025 roku. W praktyce więc przedsiębiorcy będą mogli więc skorzystać ze zwolnienia w dwóch następujących po sobie miesiącach.

Wnioski, zgodnie z ustawą, będzie można składać wyłącznie przez portal ZUS PUE. Jednocześnie wszelkie decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, informacje i inne pisma w sprawie zwolnienia z opłacenia składek, o których mowa w art. 17a, ZUS będzie sporządzał i doręczał wnioskodawcy w postaci elektronicznej na profilu ZUS PUE. Dodatkowo, zgodnie z art. 18d, ustawodawca nie ogranicza możliwości skorzystania ze zwolnienia przedsiębiorcom, którzy stosują tzw. mały ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek, o których mowa w art. 17a, stanowi najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek, o której mowa w art. 18 ust. 8 albo art. 18a ust. 1, lub podstawa wymiaru składek ustalona zgodnie z art. 18c ust. 1 i 2.

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dają możliwość niektórym przedsiębiorcom na skorzystanie z jednomiesięcznego zwolnienia z płatności składek ZUS. Zgodnie z ustawą wchodzi ona w życie 1 listopada 2024 roku.

 

Autor: Karolina Nieścior, Senior Konsultant, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.