Osoby fizyczne mieszkające poza granicami Unii Europejskiej, które dokonały zakupów w Polsce, mają możliwość przy spełnieniu określonych warunków, odzyskania zapłaconego podatku VAT.

Zasady zwrotu podatku podróżnym zostały uregulowane w Ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 126-130.

Ze zwrotu podatku może skorzystać osoba fizyczna zwana “podróżnym” która:

 • nieposiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
 • wywiozła towar poza terytorium wspólnoty, w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonała zakupu.

Ponadto należy podkreślić, iż zwrot podatku, przysługuje podróżnym jedynie w przypadku zakupu towarów u podatników, którzy:

 • są zarejestrowani jako podatnicy podatku,
 • prowadzą ewidencję obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych,
 • zawarli umowę w sprawie zwrotu podatku z podmiotem uprawnionym do zwrotu bądź sami mają prawo dokonać zwrotu. Warunkiem jest uzyskanie za poprzedni rok podatkowy obrotów powyżej 400.000,00 zł.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Sprzedawcy są obowiązani:

 • poinformować Urząd Skarbowy na piśmie, że są sprzedawcami,
 • zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,
 • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,
 • poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów.

Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT – 0% uzależniona jest od:

 • spełnienia przez sprzedawcę wymaganych formalności,
 • otrzymania dokumentu, potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy),
 • w przypadku gdy zwrot podatku nastąpił w formie czeku rozrachunkowego, karty płatniczej lub polecenia przelewu, posiadania dokumentów potwierdzających dokonanie zwrotu kwoty podatku.

Jeżeli sprzedawca otrzymał niezbędne dokumeny już po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, może on dokonać korekty podatku należnego,  jednak nie później niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Czytaj więcej o usłudze: Outsourcing rachunkowości.

AUTOR: Paulina Dziewulska

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zwrot podatku VAT podróżnym – Tax Free

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.