fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

1 stycznia 2018 roku nastąpiła rewolucja dla spółek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Tego dnia w życie wszedł nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 Przychody z umów z klientami, którego skutki mogą istotnie wpłynąć na wysokość wykazywanych przychodów i zysków.

Nowy standard wprowadził jeden spójny model ujmowania przychodów. Stosowane do tej pory zasady, nie do końca spójne, były uregulowane kilkoma standardami i interpretacjami, które teraz zostaną zastąpione:

 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 11 Umowy o usługę budowlaną
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 18 Przychody
 • Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalnościowe
 • Interpretacja KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości
 • Interpretacja KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów
 • Interpretacja SKI 31 Przychody – transakcje barterowe dotyczące usług reklamowych

Przygotowując nowe regulacje Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości współpracowała z amerykańską FASB. Dzięki temu zwiększy się porównywalność sprawozdań finansowych sporządzanych według dwóch najbardziej rozpoznawalnych zestawów zasad rachunkowości: MSSF oraz US GAAP.

5-stopniowy model ujmowania przychodów

Nowy model uzależnia ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta kontroli nad dobrem lub usługą. Kroki, przez które należy przejść to:

 1. identyfikacja umowy z klientem
 2. identyfikacja obowiązków wynikających z umowy
 3. określenie ceny
 4. przepisanie ceny do obowiązków
 5. ujęcie przychodu po wypełnieniu lub podczas wypełniania obowiązku

Ponadto standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania danych w informacji dodatkowej oraz wskazówki dotyczące kilku szczegółowych kwestii, które do tej pory były nieuregulowane lub uregulowane mniej szczegółowo:

 • łączenie kilku umów
 • zmiany umowy
 • metody pomiaru wypełnienia obowiązku
 • cena zmienna
 • zwrot wynagrodzenia
 • prawa zwrotu
 • gwarancje
 • relacja zleceniodawca – pośrednik
 • opcje nabycia kolejnych dóbr lub usług
 • bezzwrotne opłaty płatne z góry
 • licencje i tantiemy
 • umowy odkupu
 • umowy komisu
 • sprzedaż ze wstrzymaną dostawą
 • komponenty finansowe wbudowane w umowy z klientami (płatność odroczona lub płatność z góry)
 • wynagrodzenia niepieniężne
 • umowy wieloelementowe
 • koszty umowy, w tym koszty pozyskania umowy
Zobacz prezentację

MSSF 15 – jak ocenić skalę wpływu?

Największy wpływ na sprawozdania spółek może mieć zmiana kryteriów decydujących o tym, czy przychód ma być ujmowany jednorazowo, czy w okresie.

Ważne

Skala wpływu zmian na najważniejszą pozycję sprawozdania finansowego zależy od charakterystyki umów z klientami. Dla niektórych spółek jest to rewolucja, wymagająca również wprowadzenia zmian systemowych. Przychody innych podmiotów mogą nie zmienić się w ogóle.

Specjaliści Grant Thornton szacują, że zmiany zasad ujmowania przychodów dotkną lub dotknęły najbardziej sprawozdania finansowe spółek działających w następujących branżach:

 • telekomunikacja
 • technologie informacyjne
 • nieruchomości
 • zarządzanie aktywami (asset management)
 • usługi prawne i inne usługi profesjonalne
 • sprzedaż detaliczna (w niektórych aspektach)

Aby ocenić faktyczny wpływ, jaki nowe regulacje mają na sprawozdania finansowe, zarząd każdej z jednostek stosujących MSSF, musi przeprowadzić niełatwą analizę zapisów nowego standardu i warunków umów zawieranych z klientami.

Przychody ze sprzedaży są przez wielu uważane za jedną z najważniejszych pozycji sprawozdania finansowego. Sposób ujmowania przychodów, w tym moment ujęcia, kwota, a także związane z przychodami koszty, w największym stopniu wpływają na postrzeganie spółki przez właścicieli, kredytodawców i potencjalnych inwestorów. Sprawna analiza skutków wprowadzenia nowych regulacji jest zatem kluczowa. Dzięki temu firma będzie mogła odpowiednio na nie zareagować. W niektórych branżach reakcją na MSSF 15 może być zmiana warunków umów z klientami, a w innych przebudowanie systemów informatycznych bądź zmiana zasad wynagradzania pracowników sprzedaży. Tak istotnych modyfikacji nie sposób zostawić na ostatnią chwilę.

Wsparcie Grant Thornton w procesie wdrożenia MSSF 15

Model ujmowania przychodów zaproponowany w nowym standardzie oznacza znaczącą zmianę filozofii myślenia o przychodach. Analiza skutków jej wdrożenia jest zadaniem złożonym i zarządy niektórych spółek, zwłaszcza prowadzących bardziej skomplikowaną działalność, dla zapewnienia wysokiej jakości, mogą szukać wsparcia z zewnątrz.

Specjaliści Grant Thornton, zarówno w Polsce, jak i w Grant Thornton International, z uwagą śledzą zmiany wprowadzane w sprawozdawczości finansowej – począwszy od etapu, gdy pojawiają się wstępne projekty standardów. W konsekwencji dobrze znają i rozumieją MSSF 15. Ponadto doświadczenie audytorskie zebrane w setkach firm działających w wielu branżach pozwala na kreatywne podejście do problemu wdrożenia nowej regulacji.

Zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami i audytorami!

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną…

Najczęściej czytane