Niedawno opublikowany został projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Rozwiązania tam zaproponowane mają m.in. wspierać rozwój infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych (w tym energii elektrycznej) w transporcie. Na infrastrukturę tę mają się składać tzw. punkty ładowania, czyli urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiających ładowanie pojazdów elektrycznych energią elektryczną.

Przedmiot i podmiot opodatkowania akcyzą

W kontekście projektowanych przepisów warto poddać analizie to, jakie skutki w świetle ustawy o podatku akcyzowym będzie miało ładowanie pojazdów w takich punktach. Na wstępie należy wyjaśnić jaka konkretnie czynność oraz w jakim momencie będzie podlegała opodatkowaniu akcyzą, w sytuacji, gdy kierowca elektrycznego auta podłączy je do prądu w punkcie ładowania. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest również konieczne aby ustalić, kto w takim przypadku będzie podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej zobowiązanym do jej rozliczenia. Z ustawy o podatku akcyzowym wynika, że akcyzą opodatkowana jest sprzedaż energii elektrycznej na terytorium kraju nabywcy końcowemu. Z kolei nabywca końcowy to podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego. Podatnikiem w takiej sytuacji jest więc podmiot (posiadający stosowną koncesję) sprzedający energię elektryczną nabywcy, który jest konsumentem kupującym tę energię, aby ją zużyć na własne potrzeby. Jednocześnie z przepisów akcyzowych wynika, że w przypadku sprzedaży energii elektrycznej obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Zatem obowiązek podatkowy w akcyzie w przypadku ładowania aut elektrycznych na stacji, będzie powstawał z chwilą przesłania energii elektrycznej do akumulatorów zainstalowanych w pojeździe nabywcy.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

 

Rozliczenie podatku akcyzowego

Obowiązek rozliczania akcyzy, złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku, ciążyć będzie na sprzedawcy energii, czyli podmiocie prowadzącym stację ładowania. Sprzedawca koszt energii załadowanej do auta, w tym podatek akcyzowy, przerzuci oczywiście w cenie na nabywcę. Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20 zł za megawatogodzinę (MWh). Szacuje się, że koszt energii elektrycznej potrzebnej do przejechania 100 km samochodem elektrycznym wynosi ok. 10 zł, przy założeniu że samochód taki będzie zużywał do 20 kWh energii na 100 km. Przejechanie takiej odległości samochodem elektrycznym będzie zatem obciążone akcyzą (zawartą w cenie energii elektrycznej) w wysokości ok. 40 groszy. Dla porównania w przypadku samochodu napędzanego silnikiem spalinowym przy założeniu, że spala on ok. 7 litrów benzyny na 100 km, podatek akcyzowy to już kwota ponad 10 zł. Do tego należy w tym przypadku doliczyć jeszcze prawie 1 zł opłaty paliwowej, której stawka w tym roku wynosi 129,41 zł od 1000 litrów benzyny.

Ewidencjonowanie sprzedaży energii elektrycznej

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu zobowiązany jest prowadzić ewidencję ilościową energii elektrycznej. Ewidencja ta powinna umożliwić pełną identyfikację operacji gospodarczych związanych z obrotem energią elektryczną, bowiem to na podstawie danych w niej zawartych podatnik przygotowuje deklarację podatkową i dokonuje rozliczenia należnego podatku akcyzowego. Ewidencja ta powinna zawierać dane niezbędne do określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości energii elektrycznej sprzedanej nabywcom, przy czym ilość tej energii powinna być, co do zasady, określana na podstawie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Jak wynika z oficjalnego dokumentu Ministerstwa Energii pt. „Plan rozwoju elektromobilności w Polsce”,  rynek elektromobilności jest segmentem bardzo szybko rosnącym. Dziś istotną barierą wprowadzania pojazdów elektrycznych na rynek jest jeszcze ich stosunkowo niewielki zasięg oraz wysoka cena. Niemniej przewiduje się, że wraz z pokonywaniem tych barier napęd elektryczny zacznie się upowszechniać, w konsekwencji rozbudowywać się będzie również infrastruktura punktów ładowania pojazdów energią elektryczną.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Akcyza od energii wykorzystywanej do napędu aut elektrycznych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.