Treść artykułu

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że w najbliższym czasie można spodziewać się wydania interpretacji ogólnej w zakresie zasad ustalania wysokości kosztów pracowniczych stanowiących tzw. koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Możliwość odliczenia ma dotyczyć również kosztów dotyczących pracowników, którzy faktycznie realizują działalność B+R, pomimo braku takich zapisów np. w umowach o pracę.

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi ulgi B+R, jedną z kategorii kosztów kwalifikowanych są należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, a także składki z tytułu tych należności w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

Niekorzystne interpretacje

W wydawanych w ostatnich miesiącach interpretacjach prezentowane jest niekorzystne stanowisko, zgodnie z którym do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć jedynie tą część kosztów pracowniczych, która dotyczy pracowników zatrudnionych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Organy podatkowe odmawiają jednocześnie podatnikom prawa do zaliczania do kosztów kwalifikowanych kosztów pracowniczych dotyczących pracowników, którzy nie zostali zatrudnieni formalnie w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, pomimo że taką działalność faktycznie wykonują.

Taki pogląd został zaprezentowany m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.995.2016.2.TS) oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 r. (sygn. 1462-IPPB5.4510.977.2016.1.MR).

Przyjęcie tego podejścia za właściwe w sposób nieuzasadniony ogranicza wysokość kosztów pracowniczych możliwych do odliczenia w ramach ulgi B+R i uzależnia istnienie tego prawa od formalnych zapisów zawartych w dokumentach regulujących zakres obowiązków poszczególnych pracowników.

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Grant Thornton

 

Wątpliwości dotyczące treści przepisów w zakresie ulgi B+R

Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że taka interpretacja przepisów ma charakter zbyt rygorystyczny i nie jest prawidłowa. Podatnicy powinni otrzymać wkrótce możliwość powoływania się na interpretację ogólną, a od stycznia 2018 roku należy spodziewać się wprowadzenia stosownych zmian w treści regulacji dotyczących ulgi B+R. Liczymy, że obietnice te zostaną zrealizowane.

Niestety nie są to jedyne wątpliwości dotyczące treści przepisów w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej. Podatnicy często pytają organy podatkowe także m.in. o możliwość zaliczania do kosztów kwalifikowanych wydatków na nabycie usług doradczych, ekspertyz, opinii oraz wyników badań naukowych. W interpretacjach indywidualnych organy podatkowe wskazują jednak dosyć jednolicie, że we wszystkich przypadkach musi to być nabycie od jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Konstrukcja przepisu regulującego tę kwestię może jednak sugerować, że to wyłącznie wyniki badań naukowych muszą zostać nabyte od jednostki naukowej, a usługi doradcze, opinie czy ekspertyzy mogą zostać zakupione od dowolnego podmiotu. Należy mieć nadzieję, że wobec zapowiadanej nowelizacji, również ta kwestia zostanie jednoznacznie uregulowana. Oby była to zmiana na korzyść podatników.

AUTOR: Jakub Makarewicz, Doradca podatkowy, Doradztwo podatkowe 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Czy wynajem samochodu za granicą podlega akcyzie?

Ostatni wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego w Warszawie z 20 lutego br. musiał zaniepokoić tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują w kraju samochody osobowe wynajęte w innym kraju członkowskim. Okazuje się bowiem, że powinni oni zapłacić z tego…

Najczęściej czytane