Od kilku miesięcy z resortu finansów dochodziły informacje o planach, aby opodatkować akcyzą papierosy elektroniczne. Zamiary te zmaterializowały się, opublikowany bowiem został projekt ustawy zmieniający ustawę o podatku akcyzowym, który przewiduje obłożenie podatkiem akcyzowym dwóch kategorii wyrobów: płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.

Aktualny stan prawny

Aktualnie wyroby te nie są obciążone akcyzą na poziomie unijnym, gdyż nie zostały wymienione ani dyrektywie 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, ani w dyrektywie 2011/64/EU w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych. Zagadnienie dotyczące papierosów elektronicznych uregulowane zostało natomiast na poziomie wspólnotowym w dyrektywie 2014/40/UE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. Dyrektywa ta nie ma charakteru podatkowego, lecz ma na celu ochronę zdrowia. Polska jest kolejnym krajem (obok m.in. Włoch, Portugalii, Węgier, Grecji czy Rumunii), która zdecydowała się obciążyć akcyzą e-papierosy.

Planowane zmiany

Projekt przewiduje rozszerzenie wyrobów akcyzowych o płyny do papierosów elektronicznych. Płyn do papierosów elektronicznych (nazywany liquidem) ustawa definiuje jako roztwór wykorzystywany w papierosach elektronicznych, zarówno zawierający nikotynę, jak i jej pozbawiony. O zakwalifikowaniu danej substancji do wspomnianych płynów, jako wyrobów podlegających akcyzie, decydować zatem będzie przeznaczenie. Należy zauważyć, że akcyzie będzie podlegał nie tylko wspomniany roztwór jako produkt gotowy, ale również baza do niego, zawierająca glikol lub glicerynę. Zatem wyrobem akcyzowym będzie również substancja służąca do samodzielnego komponowania gotowych do użycia liquidów. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu akcyzą mają być produkcja wspomnianych wyżej płynów, rozumiana jako ich wytwarzanie, przetwarzanie czy rozlew, a także ich import oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe. Z kolei podstawą opodatkowania będzie ilość płynu wyrażona w mililitrach. Przewidywana stawka akcyzy ma wynosić 70 groszy za 1 mililitr liquidu. Najmniejsze jego opakowanie występujące obecnie w obrocie detalicznym ma pojemność 10 ml, a jego cena wynosi obecnie ok. 8-13 zł.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

 

Dodatkowe obowiązki

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów akcyzowych, do wyrobów akcyzowych innych niż zharmonizowane (tj. innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym) objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, na terytorium kraju stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy. Wyroby te muszą być też produkowane w składzie podatkowym. Zatem producenci płynów do e-papierosów zobowiązani będą do uzyskania w tym zakresie stosownego zezwolenia organów podatkowych, a także złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku tradycyjnych papierosów, jednostkowe opakowania z liqudem będą musiały być przed ich wprowadzeniem do konsumpcji oznaczone banderolami akcyzowymi. Niezależnie od wskazanych wyżej rygorów, działalność w zakresie płynów do e-papierosów będzie podlegała tym wszystkim zasadom, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pozostałych wyrobów akcyzowych. Chodzi tu o kwestie związane z rejestracją podmiotów w urzędzie skarbowym, składaniem deklaracji podatkowych czy terminami płatności akcyzy.

Wyroby nowatorskie

Podobne zasady, jak w przypadku płynów do papierosów elektronicznych, obowiązywać będą w odniesieniu do tzw. wyrobów nowatorskich, czyli mieszanin tytoniu wykorzystywanych w specjalnym urządzeniu (zwanym niekiedy hybrydowym e-papierosem), pozwalającym wdychać nikotynę bez spalania tytoniu. W odniesieniu do powyższego wyrobu przewiduje się stawkę akcyzy na takim samym poziomie, jak w przypadku tradycyjnego tytoniu do palenia.

E-papierosy stanowią alternatywny w stosunku do wyrobów tytoniowych substytut. Nie jest on jednak obciążony podatkiem akcyzowym, mimo że stanowi podobną do tytoniu używkę. Wprowadzenie projektowanych zmian spowoduje, że wyroby te z punktu widzenia podatkowego będą traktowane analogicznie. Konsekwencje zmian polegać będą nie tylko na tym, że cena płynów do e-papierosów zwiększy się o akcyzę, ale wzrosną również koszty działalności gospodarczej w zakresie produkcji i przywozu powyższych substancji. Jeśli chodzi o skutki dla budżetu państwa, to jak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, z tytułu planowanych zmian wpływy z podatku akcyzowego mają wzrosnąć o 100 mln zł rocznie. Nowe regulacje mają obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie E-papierosy z akcyzą

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów