Nowy plik JPK już za chwilę stanie się faktem, nic nie wskazuje bowiem na jego ponowne odroczenie. Od 1 października br. podatnicy będą zobowiązani do prawidłowego oznaczania kodami GTU oraz innymi symbolami faktur dotyczących sprzedaży wybranych towarów oraz usług. Jak się okazuje teoria to jedno, ale w praktyce kody te oraz symbole mogą nasuwać podatnikom wiele pytań oraz wątpliwości. Stawka jest wysoka bowiem organ podatkowy za każdy błąd w nowym JPK może wymierzyć karę w wysokości 500 zł. W niniejszym artykule przybliżymy rozumienie niektórych kwestii wątpliwych.

Stosowanie kodów GTU – co na to Broszura?

Zaktualizowana broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją z dnia 30 czerwca 2020 r. wskazuje na oznaczanie kodami GTU dostawy wybranych towarów oraz świadczenia usług.

Ważny fragment

Pola w nowym JPK należy wypełnić dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, oraz kwot podatku.

Co istotne oznaczeń tych nie stosujemy do zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem RO), zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem WEW). Nie stosujemy ich również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

Wybrane oznaczenia – częste wątpliwości podatników

Poniżej przedstawiamy częste wątpliwości podatników związane ze stosowaniem wybranych kodów (symboli) w nowym pliku JPK.

1. GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Oznaczenie to stosujemy do sprzedaży szeroko rozumianych napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Napojem alkoholowym w rozumieniu akcyzy jest m.in. alkohol etylowy. Alkoholem etylowym są m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część innego wyrobu. Zatem potencjalnie mogłyby to być także kosmetyki, perfumy oraz środki do dezynfekcji. Ostatecznie jednak w tym zakresie MF wyjaśnił, że nie trzeba będzie oznaczać kodem GTU_01 perfum, kosmetyków ani płynów do dezynfekcji, mimo że zawierają one alkohol etylowy.

A co w sytuacji, gdy świadczona jest usługa gastronomiczna której elementem jest dostawa napoi alkoholowych? W tym zakresie uspakajamy – z uwagi na fakt, że jest to usługa kompleksowa nie wyodrębniamy z niej dostawy napoi alkoholowych; w tym zakresie GTU_01 nie powinien znaleźć zastosowania.

2. GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

W zakresie tego pola zwracamy uwagę, że dotyczy on jedynie dostawy leków oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem wywozu poza terytorium RP, a nie wszystkich transakcji związanych z dostawą leków oraz wyrobów medycznych.

Masz wątpliwości? Zapytaj naszego doradcę podatkowego:

Michał Rodak, tel. +48 661 538 594, michal.rodak@pl.gt.com

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

3. GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Ministerstwo Finansów w zakresie tego pola wyjaśniło, że w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. MF jako pomocne w tym zakresie wskazuje następujące kody PKWiU:

  • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
  • księgowe: 69.20.2
  • prawne: 69.1
  • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
  • marketingowe: 73.11.12
  • firm centralnych: 70.1
  • reklamowych: 73.1
  • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
  • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
  • usług szkoleniowych: 85.

Ministerstwo udzieliło odpowiedzi, ale wątpliwości nadal pozostały. Wskazane kody PKWiU mogą być traktowane jedynie jako wskazówka do stosowania kodu GTU_12, ale z uwagi na szerokie ich rozumienie, należy każdorazowo przeanalizować czy poszczególne usługi niematerialne zawierają się w powyższych kategoriach.

4. GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Podatnicy często pytają nas, czy dokonując sprzedaży towaru wraz w jego dostawą (transportem) należy zastosować kod GTU_13. Odpowiedź brzmi nie, bowiem świadczeniem głównym jest sprzedaż towaru, a transport jest jedynie elementem cenotwórczym zwiększającym podstawę opodatkowania. To jednak dość prosty przypadek. Co natomiast w sytuacji, gdy podatnik refakturuje koszty usług pocztowych lub kurierskich? Skoro pod ten kod podlega jedynie usługa transportu wymieniona w PKWiU 2015 jako ex. 49.4 „Transport drogowy towarów” a usługi pocztowe oraz kurierskie zostały wskazane w PKWiU 2015 w dziale 53 „Usługi pocztowe i kurierskie” takich faktur nie należy oznaczać kodem GTU_13 (znajdują się bowiem w innym niż transport drogowy dziale PKWiU 2015).

Masz wątpliwości? Zapytaj naszego doradcę podatkowego:

Michał Rodak, tel. +48 661 538 594, michal.rodak@pl.gt.com

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

5. TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 Ustawy VAT.

Przepis ten odwołuje się z kolei do przepisów o cenach transferowych (m.in. art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Istotne jest zatem, aby zweryfikować, czy na podstawie tych przepisów transakcja z kontrahentem jest transakcją z podmiotem powiązanym a tym samym należy zastosować oznaczenie „TP”.

6. MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy VAT. W zakresie tego pola należy między innymi pamiętać, że pomimo zastosowania oznaczenia MPP na fakturze sprzedażowej przez sprzedawcę, wprowadzając ją do nowego JPK należy każdorazowo przeanalizować czy towary oraz kwota na fakturze faktycznie powodują obowiązek prowadzenia takiej faktury do nowego JPK z symbolem MPP.

Jak można zauważyć stosowanie oznaczeń w nowym pliku JPK pozostawia coraz więcej wątpliwości oraz pytań, na które MF nie udzieliło odpowiedzi. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że organy podatkowe będą w sposób łagodny podchodzić do popełnianych przez podatników błędów i wyjaśniać im kwestie budzące wątpliwości.

AUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.