Treść artykułu

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tej ulgi? O czym należy pamiętać? Jakich formalności powinniśmy dopilnować? Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które: w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Wykonywanie wolnego zawodu (np. adwokata, lekarza) stanowi działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoba rozpoczynająca działalność w zakresie wolnego zawodu, może również opłacać składki preferencyjne. Oznacza to, że osoba rozpoczynająca – po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – działalność w zakresie wolnego zawodu, może również opłacać składki od podstawy wymiaru nie niższej niż kwota 30% minimalnego wynagrodzenia

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy i artyści.
Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia przysługuje przez okres 24 miesięcy kalendarzowych.

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, której przysługuje opisana wyżej ulga, obowiązkowo opłaca następujące składki:

  • składka emerytalna
  • składka rentowa
  • składka wypadkowa

Osoba taka zwolniona jest natomiast z opłacania składek na Fundusz Pracy.
Dodatkowo, początkujący przedsiębiorca obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Natomiast ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność jest dobrowolne. Przedsiębiorca podlega temu ubezpieczeniu od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA.

Warto wiedzieć, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W tym czasie nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednakże w tym czasie może uiszczać składki dobrowolnie (na ubezpieczenie społeczne i składkę zdrowotną).

Pamiętajmy, że czas zawieszenia działalności nie wstrzymuje jednak 24 miesięcznego okresu podczas, którego możemy korzystać z preferencyjnego ZUS-u. Jeśli okres ten minie w trakcie zawieszenia działalności, to po jej wznowieniu będziemy opłacać składki takie, jak osoby, które nie korzystają z preferencyjnego ZUS-u.

Minusem opłacania niskiego ZUS-u jest, to  że osoby, które korzystały z preferencji nie otrzymają zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje im, ponieważ w trakcie opłacania niższych składek na ZUS nie opłacały one składki na Fundusz Pracy. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych konieczne jest opłacanie składki na Fundusz Pracy.

 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com

 

Audyt – Podatki – Outsourcing – Konsulting
Member of Grant Thornton International Ltd

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Najczęściej czytane