Planowana podwyżka minimalnej płacy w roku 2025 odbije się na całym szeregu stawek i wskaźników. Na jakie kwoty powinni się przygotować pracodawcy? Jak zmieni się średni koszt zatrudnienia pracownika w 2025 roku?

13 czerwca 2024 roku poznaliśmy pierwszą propozycję wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia na 2025 rok. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło ją Radzie Ministrów, przyjmując że płaca minimalna na 2025 rok powinna wynieść 4 626,00 zł brutto miesięcznie. Jeśli Rada Ministrów nie będzie miała zastrzeżeń, projekt zostanie skierowany do Rady Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiciele organizacji pracodawców, rządu i związków zawodowych wspólnie skonsultują tę kwestię. Jeśli kwota zaproponowanego wynagrodzenia minimalnego na 2025 rok zostanie zaakceptowana i opublikowana w Dzienniku Ustaw, nowa kwota minimalnego wynagrodzenia zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Odpowiednio wzrośnie również kwota minimalnej stawki godzinowej – do wartości 30,20 zł.

Ważny fragment

Przypominamy, że wysokość proponowanej wartości minimalnego wynagrodzenia powinna uwzględniać prognozowaną na następny rok inflację oraz wzrost o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego (jeżeli średnia krajowa jest wyższa od połowy płacy minimalnej).

Planowana podwyżka wynagrodzenia na rok 2025 – jaka jest różnica w stosunku do lat poprzednich?

W samej propozycji widać już pierwszą różnicę w stosunku do lat poprzednich, gdzie zarówno w roku 2023, jak i 2024, kwota minimalnego wynagrodzenia była dwukrotnie zwiększana – od 1 stycznia i 1 lipca danego roku. W roku 2025 planowany jest tylko jeden wzrost, tj. od 1 stycznia 2025 roku. Ma on wynieść 7,58% czyli z kwoty 4 300.00 zł do kwoty 4 626.00 zł. Warto przy tym zauważyć, że w ostatnich dwóch latach wynagrodzenie wzrastało co roku o ponad 19%.

Czytaj więcej: Płaca minimalna 2025 – rząd proponuje zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Jak zmieni się średni koszt zatrudnienia pracownika w 2025 roku?

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost kosztów dla pracodawców. Dla porównania średni koszt zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy wyniósł w 2024 roku (w okresie lipiec-grudzień) ok 5 181 zł. W sytuacji, gdy w 2025 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4 262 zł, koszt ten wzrośnie do ok. 5 507 zł.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing kadr i płac
Dowiedz się więcej

Jak wzrost minimalnej płacy przełoży się na uzależnione od niej stawki i wskaźniki?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost określonych stawek i wskaźników. Poniżej kolejne wartości, które warto mieć na uwadze.

1. Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek – w tym przypadku składki preferencyjne będą obliczane od kwoty 1 387,80 zł (4 626.00zł *30%).

2. Wysokość minimalnego zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, opiekuńczego, macierzyńskiego i wyrównawczego – nie może być niższe w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy od kwoty 3 991,76 zł (tj. kwoty minimalnego wynagrodzenia 4 626.00zł umniejszonego o 13,71%).

3. Wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy w porze nocnej – w poszczególnych miesiącach będzie się kształtowała na poziomie zaprezentowanym w poniższej tabeli.

4. Wysokość wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (ale tylko w przypadku, gdy składnik stałego miesięcznego lub godzinowego wynagrodzenia nie został ustalony) – w takim przypadku należy wypłacić pracownikowi nie niższe wynagrodzenie, minimalne ustalone na dany rok kalendarzowy.

5. Wysokość odprawy z tytułu tzw. zwolnień grupowych – zgodnie z art. 8 ust. 4 odprawa wypłacana na podstawie ustawy z 12 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników została ograniczona do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli – w przypadku kwoty prognozowanej na rok 2025 – do wysokości 69 390 zł.

6. Wysokość odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu – regulacje kodeksu pracy stanowią, że wynosi ono nie mniej, niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

7. Wysokość kwot wolnych od potrąceń – kodeks pracy chroni wynagrodzenie pracownika i tylko w wyjątkowych sytuacjach można bez zgody pracownika zabrać mu część jego wynagrodzenia. W przypadku wynagrodzenia zajętego przez komornika pracownik musi otrzymać kwotę poniższą kwotę wolną:

Artykuł 13 kodeksu pracy ustanawia, iż pracownik powinien otrzymywać za wykonaną pracę godziwe wynagrodzenie. O ile pracownicy będą zadowoleni z powodu podwyżki, tak niestety przedsiębiorcy muszą zweryfikować politykę płacową i uwzględnić wzrost kosztów w budżetach na 2025 rok.

Należy pamiętać, że karą za wypłacanie zaniżonego wynagrodzenia za pracę i składników pochodnych jest grzywna w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing kadr i płac

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Skontaktuj się

Marta Pypłacz

Senior Menedżer

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów