W dniu 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów zaproponowała wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jak również minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. W przyszłym roku może dojść do jednokrotnej podwyżki płacy minimalnej. Na podstawie propozycji zostanie wydany konkretny projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Wysokość płacy minimalnej w 2025 r.

Proponuje się, aby:

  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. wynosiła 4626 zł,
  • minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosiła 30,20 zł.

Przypominamy, że od 1 lipca 2024 r. wynagrodzenie minimalne za pracę będzie wynosić 4.300 zł, a minimalna stawka godzinowa 28,10 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku o 7,6%, zaś minimalnej stawki godzinowej – o 7%.

Warte uwagi jest, że wynagrodzenie w przyszłym roku wzrośnie tylko raz – inaczej niż w latach poprzednich (w 2024 i 2023 r.), przez co wzrost płacy nie będzie tak pokaźny jak we wskazanym okresie, o czym pisaliśmy w naszych poprzednich artykułach: Wynagrodzenie minimalne w 2024 r. ponownie wzrośnie dwukrotnie oraz Płaca minimalna w 2023 r. wzrosła po raz drugi

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Co wchodzi w zakres wynagrodzenia minimalnego?

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pełen etat nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Do wysokości wynagrodzenia pracownika wliczają się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, objęte wynagrodzeniem osobowym według Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy;
  • dodatku za szczególne warunki pracy.

Zgodnie z tym, do wynagrodzenia wlicza się m.in. wynagrodzenie zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej; premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe; świadczenia odszkodowawcze itd.

Także w przypadku umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby płaca za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Skorzystaj z naszych usług z zkaresu: Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Sankcje związane z wadliwą wypłatą wynagrodzenia

Przedsiębiorcy niewypłacający w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo bezpodstawnie obniżający wynagrodzenie za pracę lub świadczenie albo dokonujący bezpodstawnych potrąceń, jak również wypłacający przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi kwotę wyliczoną według stawki niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlegają karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł.

Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, pracodawca powinien dokonać wyrównania (tj. uzupełnić wynagrodzenie do wysokości minimalnej).

Kiedy możemy spodziewać się ostatecznej decyzji w sprawie płacy minimalnej w 2025 r.?

Aktualnie propozycją rządu zajmie się Rada Dialogu Społecznego, która będzie miała 30 dni na uzgodnienie i określenie wysokości płacy minimalnej. Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej powinna zostać ogłoszona przez Radę Ministrów w terminie do 15 września 2024 r.

Link do komunikatu: Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

AUTORKI: Jolanta Zarzecka-Sawicka, radca prawny, Partner i Karolina Karpińska, aplikantka adwokacka, Junior Associate, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.