Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości, jest zbiorem zasad etycznych właściwych dla wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości. Celem kodeksu jest tworzenie wizerunku zawodu w dziedzinie rachunkowości jako zawodu zaufania publicznego. Etyka jest najważniejszym czynnikiem rzetelnego, odpowiedzialnego i profesjonalnego wykonywania zawodu rachunkowości.

Kto jest zobowiązany do przestrzegania Kodeksu?

Do upowszechniania zasad kodeksu są zobowiązani sygnatariusze. Sygnatariusz Kodeksu przyjmuje na siebie zobowiązanie przestrzegania zasad kodeksu oraz stanowi gwarancję uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności w działalności zawodowej. Pierwszym sygnatariuszem zostało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Jeżeli jesteś osobą, która:

 • wykonuje czynności księgowe,
 • wykonuje czynności wspomagające zarządzanie,
 • przygotowuje rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne,
 • jest powiązana z rachunkowością poprzez naukę, dydaktykę lub inne formy działalności zawodowej,

jesteś zobowiązana/y do postępowania według zasad etyki zawodowej.

Sprawdź Doradztwo europejskie Grant Thornton

Co wchodzi w zakres powyższych czynności?

 1. Czynności księgowe:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
 • przeprowadzanie oraz dokumentowanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące jednostkę prawo bilansowe,
 • wykonywanie analizy finansowej w zakresie wynikającym z funkcji informacyjnej systemu rachunkowości jednostki,
 • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe jednostki,

a także administrowanie systemami informatycznymi rachunkowości, przekazywanie objaśnień o stosowaniu zasad rachunkowości w praktyce oraz popularyzowanie wiedzy w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości.

 1. Czynności wspomagające zarządzanie:
 • dostarczanie danych dla tworzenia strategii jednostki,
 • sporządzanie jej planów operacyjnych i doradztwo w zakresie ich realizacji,
 • controlling prowadzonych operacji gospodarczych i związanych
  z nimi kosztów,
 • wieloaspektowa ocena dokonań jednostki,
 • doradztwo lub konsulting gospodarczy w jednostce,
 • projektowanie, wdrażanie i obsługa systemów informacyjnych rachunkowości w jednostce,
 • działania i analizy mające na celu synchronizację działalności operacyjnej ze strategią jednostki, które służą wspomaganiu podejmowania decyzji gospodarczych przez kadrę menedżerską jednostki,
 • prace związane z wewnętrznym systemem raportowania i innymi działaniami z zakresu rachunkowości zarządczej,

a także popularyzowanie wiedzy w zakresie koncepcji rozwiązań
w rachunkowości wspomagających zarządzanie.

 1. Rozliczenia podatkowe i inne rozliczenia publicznoprawne:
 • gromadzenie informacji oraz prowadzenie ewidencji niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych i rozliczeń z innych tytułów publicznoprawnych,
 • wypełnianie dokumentów związanych z podatkami i innymi tytułami publicznoprawnymi,
 • wyjaśnianie problemów podatkowych i innych świadczeń publicznoprawnych,

a także popularyzowanie wiedzy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych.

9 zasad działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Jeśli wykonujesz czynności związane z rachunkowością, Twoja praca może być uznana za zgodną z zasadami etyki zawodowej  wówczas, jeśli spełniasz wszystkie z poniższych dziewięciu zasad:

kompetencji zawodowych – aktualizuj swoją wiedzę fachową, doskonal umiejętności zawodowe i tak je wykorzystuj, żeby Twoja praca była uznana za wykonaną uczciwie, rzetelnie i pozbawioną:

 • stronności,
 • wysokiej jakości pracy – przestrzegaj należytej staranności
  i obiektywizmu, bądź zorganizowany, terminowy i wykazuj fachowość w kontaktach z osobami, które korzystają z wyników Twojej pracy,
 • niezależności zawodowej – zawsze wyrażaj niezależną opinię, niezależnie, obiektywnie i wiarygodnie przedstawiaj swoje zdanie, nie ulegaj wpływom innych osób,
 • odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacji
  z zakresu rachunkowości – przedstawiaj informacje zgodnie
  z prawem, standardami zawodowymi i normami etycznymi,,
 • właściwego postępowania w relacjach z osobami, jednostkami
  i instytucjami powiązanymi z nią zawodowo – miej szacunek, bądź wyrozumiały, bezinteresowny, życzliwy, dziel się doświadczeniami,
 • właściwego postępowania w przypadkach sporu i sprzeczności interesów – opieraj się na dążeniu do obiektywnych i polubownych rozstrzygnięć w takich sytuacjach,
 • właściwego postępowania w szczególnych sytuacjach jednostki prowadzącej rachunkowość – staraj się wypełniać nadrzędne zasady rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasady rzetelnego
  i wiernego obrazu oraz norm etycznych,
 • zachowania tajemnicy zawodowej – nie rozpowszechniaj znanych Tobie informacji, które mają wewnętrzny charakter i których ujawnienie nie jest obowiązkowe w świetle prawa, a które mogą mieć gospodarcze lub inne znaczenie dla jednostki,
 • właściwego oferowania usług z dziedziny rachunkowości – bądź uczciwy w działaniach, które mają na celu pozyskanie odbiorców usług z dziedziny rachunkowości.

Współautor: Joanna Pydyn, Specjalista ds. Księgowości The Center of Excellence, Outsourcing finansowo-księgowy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Nie zapominajmy o profesjonalizmie w księgowości

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Skontaktuj się

Agnieszka Michalak

Senior Menadżer, Leader The Center of Excellence

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów