fbpx

Treść artykułu

28 maja 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała komunikat „Strefy niespecjalnie ekonomiczne”, krytycznie oceniający funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wnioski z niego płynące mogą być niepokojące także dla podatników, gdyż zalecane są wzmożone kontrole prawidłowości korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Co można sprawdzać

NIK zaleciła „zweryfikowanie prawidłowości obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z korzystaniem z ulgi dotyczącej nakładów na rozwój SSE i złożenie korygującej deklaracji na podstawie art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa”. Nadmiernym optymizmem byłoby jednak oczekiwanie, że organy ściśle będą „trzymać się” tego zakresu.

Ważny fragment

Kontrole (zwłaszcza prowadzone przez organy podatkowe, nie zarządzających SSE) mogą objąć najważniejsze i najbardziej problematyczne obszary rozliczeń zwolnienia z podatku.

Te obszary to:

  1. Zakres dochodów zwolnionych z podatku (gdzie zaklasyfikowanie dochodu do działalności nieobjętej zezwoleniem na działalność w SSE oznacza jego opodatkowanie na zasadach ogólnych).
  2. Wartość tzw. kosztów kwalifikowanych i wyliczanego na ich podstawie „limitu” zwolnienia (kasowe ujmowanie wartości, dyskontowanie, eliminacja wydatków niemieszczących się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych).
  3. Alokacja kosztów do działalności „opodatkowanej” i zwolnionej z opodatkowania (wydatki związane z działalnością zwolnioną z podatku nie mogą obniżać dochodu do opodatkowania na zasadach ogólnych).

Nie są wprost zalecane kontrole dla przedsiębiorców rozliczających się „na nowych zasadach” (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji), które, w ocenie NIK, „pozwalają mieć nadzieję na likwidację części stwierdzonych nieprawidłowości”. To stwierdzenie każe jednak przewidywać, że również korzystający z „nowego” zwolnienia mogą zostać w przyszłości ocenieni przez organy podatkowe.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Działanie w SSE (jak i w Polskiej Strefie Inwestycji) daje wymierną korzyść podatkową– zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości równej znaczącej części ponoszonych nakładów na inwestycje (nawet 70%). Stanowi ono jednak odstępstwo od powszechnego opodatkowania podatkiem dochodowym i organy podatkowe przywiązują do niego szczególną wagę. Kiedy więc pojawiają się sygnały zbliżających się kontroli podatkowych, warto jeszcze raz krytycznie spojrzeć na swoje przeszłe rozliczenia i uniknąć grzywien, kar i (w części) odsetek.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Ćwierć Polski specjalną strefą

Obecnie 92 powiaty w Polsce mają w całości status „specjalnych stref”, czyli firmy mogą tam uzyskać wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji niemal bez wysiłku – wynika z obliczeń Grant Thornton. Na ostatniej aktualizacji parametrów…

Najczęściej czytane