fbpx

Treść artykułu

Z początkiem 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy KSH, które nakładają dodatkowe obowiązki na spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Pierwszym nowym obowiązkiem tych spółek jest posiadanie przez nie stron internetowych z miejscem wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Nowe obowiązki przygotowują spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne na zmiany związane z dematerializacją akcji i wprowadzeniem rejestru akcjonariuszy.

Nowe obowiązki S.A. i S.K.A. jako element dematerializacja akcji

Nowe obowiązki spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych są elementem procesu dematerializacji akcji. Zgodnie z ustawą z dnia 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wszystkie dokumenty akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych utracą moc obowiązującą w dniu 1.1.2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną obowiązkowe wpisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez wybrany podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, np. dom maklerski czy bank powierniczy lub też wpisy w depozycie papierów wartościowych. Do dnia 1.1.2026 r. dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Więcej na ten dematerializacji pisaliśmy tutaj.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Obowiązki S.A. i S.K.A. – kalendarz na 2020 r.

Choć dematerializacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych nastąpi  z mocy prawa 1.1.2021 r., rok 2020 będzie dla spółek czasem na przygotowanie do zmian. Poniżej przedstawiamy kalendarz najważniejszych obowiązków, które S.A. i S.K.A. powinny spełnić w 2020 r.

Od 1.1.2020 r. - obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną strony internetowej;
- obowiązek ujawnienia adresu strony internetowej każdej spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Do 30.6.2020 r. - podjęcie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej albo komandytowo-akcyjnej w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestru akcjonariuszy ;
- podpisanie przez spółkę akcyjną albo komandytowo-akcyjną umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy;
- pierwsze (z pięciu obowiązkowych) wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji.
Do 31.10.2020 r. - ostatnie wezwanie akcjonariuszy do zwrotu posiadanych akcji.

Obowiązek posiadania strony internetowej

Pierwszym obowiązkiem, który powinna spełniać każda spółka akcyjna, jak i komandytowo-akcyjna już od 1.1.2020 r. jest posiadanie strony internetowej. Strona internetowa spółki powinna zawierać co najmniej:

  • firmę spółki, jej siedzibę i adres
  • oznaczenie właściwego sądu rejestrowego
  • numer KRS
  • NIP
  • wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

Ważny fragment

Dodatkowo spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od początku 2020 r. powinny zamieszczać na swoich stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Przykładowo na stronach internetowych od 1.1.2020 r. na bieżąco powinny być publikowane informacje dotyczące planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), projektów uchwał, sprawozdań finansowych czy opinii biegłych rewidentów. W miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami powinny również zostać udostępnione wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Od 1.1.2020 r. spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne będą miały dodatkowy obowiązek ujawnienia adresu swojej strony internetowej w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Ważny fragment

W praktyce oznacza to, że spółki, które nie ujawniły dotychczas adresu swojej strony internetowej, powinny złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS odpowiedni wniosek jeszcze w grudniu 2019 r.

Zmiany, które wejdą niebawem w życie znacznie zmienią zasady funkcjonowania i nałożą nowe obowiązki na S.A. i S.K.A. Warto zaznaczyć, że prowadzenie rejestru akcjonariuszy (lub depozytu) będzie wiązało się z istotnym wzrostem kosztów działalności spółki akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej. Atrakcyjność prowadzenia działalności w tych formach prawnych w wielu przypadkach niewątpliwie zmaleje. Z powyższych względów można się spodziewać, że część spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych będzie rozważała zmianę formy prawnej i przekształcenie np. w spółkę z o.o.

AUTOR: Magdalena Bilicka, Specjalista, Doradztwo Prawne

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Ile trwa przekształcenie spółki?

Od 1 stycznia 2021 r. planowana jest znacząca zmiana przepisów podatkowych, między innymi w zakresie opodatkowania spółek komandytowych CIT-em czy wprowadzenia estońskiego CIT-u. Wobec powyższego wiele spółek jeszcze w tym roku rozważa zmianę formy prawnej.…

Najczęściej czytane