fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

19 kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” na lata 2022-2027, które wpłyną na tzw. mapę pomocy regionalnej udzielanej po 1 stycznia 2022 r. Zasady te będą miały zastosowanie także do wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), określając jaką część wydatków na inwestycje można odzyskać jako zwolnienie z podatku dochodowego.

Nowa mapa: (już nie) cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

Inwestorów planujących skorzystanie ze wsparcia w ramach PSI i pytających, jakiej wartości zwolnienia z podatku mogą oczekiwać, dziś należy odesłać do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021. Określa ono tzw. maksymalną intensywność pomocy publicznej, czyli (w przypadku PSI) – ile % wydatków ponoszonych na tzw. koszty kwalifikowane inwestor będzie mógł „odzyskać” w formie niezapłaconego podatku dochodowego.

Ważny fragment

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać mają nowe poziomy dostępnego zwolnienia z podatku. 19 kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” na lata 2022-2027, które wpłyną na tzw. mapę pomocy regionalnej udzielanej po 1 stycznia 2022 r.

Wytyczne nie wpływają bezpośrednio na uprawnienia podatników – stanowią tylko „limity”, w ramach których poruszać się może polski ustawodawca tworząc rozporządzenie ws. mapy pomocy publicznej (mające zastąpić to funkcjonujące obecnie). Jednak najważniejsze wnioski z nich płynące są następujące:

 • W Warszawie nie będzie już możliwości korzystania za zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu.
 • Inwestorzy w województwach dolnośląskim i wielkopolskim pozostaną uprawnieni do korzystania z pomocy regionalnej, ograniczonej jednak co do intensywności z 25% do 15%, przy czym dla dużych przedsiębiorstw pojawią się dodatkowe bariery korzystania ze zwolnienia.
 • W województwie pomorskim nastąpi ograniczenie intensywności z poziomu aktualnych 35% na 30%.
 • W przypadku 9 kolejnych województw bazowa intensywność wsparcia może ulec zwiększeniu. Dotyczyć to będzie woj. małopolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, opolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego (potencjalny wzrost z 35 do 40%), świętokrzyskiego (możliwy wzrost z 35 do 50%) oraz mazowieckiego poza Warszawa (zmiana o 5 do nawet 15%na korzyść podatników w zależności od obszaru).
 • W województwach tzw. Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie) sytuacja nie ulegnie zmianie (50% intensywności pomocy).

Podane wyżej % są wartościami „bazowymi”, tj. w praktyce obowiązują one wyłącznie podmioty mające status tzw. dużych przedsiębiorców. Dla podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu unijnych przepisów jako firmy „średnie” intensywność pomocy jest większa o 10 punktów procentowych, zaś dla mikro i małych – o 20%. Potencjalnie można więc odzyskać w formie zwolnienia z podatku nawet 70% wydatków na tzw. koszty kwalifikowane.

Ustawodawca może wprowadzić także zasady mniej korzystne niż wynikające z wytycznych, jeżeli uzna, że wystarczą one jako zachęta do inwestowania. Niekoniecznie więc potencjalny wzrost poziomu zwolnienia z podatku dozwolony w wytycznych przełoży się na polskie przepisy. Za to tam, gdzie sytuacja inwestorów ma stać się mniej korzystna, wytyczne nie pozostawiają wiele pola manewru i można spodziewać się pogorszenia warunków.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Na co jeszcze wpłynie nowa mapa pomocy regionalnej

Zmiana mapy pomocy publicznej determinuje nie tylko intensywność pomocy. Wpływa ona jeszcze także na:

 • Okres ważności decyzji (a więc i uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku). Przepisy stanowią, że decyzję o wsparciu wydaje się na:
  • 10 lat – w przypadku inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 10%, 20% albo 25%,
  • 12 lat – w przypadku takiej zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 35%,
  • 15 lat – w przypadku przedsięwzięć w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50%.
 • kryterium jakościowe (wymóg spełniania przez inwestycję lub przedsiębiorcę wybranych spośród katalogu szczegółowo określonych założeń; potencjalnie możliwe jest zdobycie 10 punktów). Co do zasady konieczne spełnienie 6 takich kryteriów („punktów”). Jednak w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenach, w których maksymalna intensywność pomocy wynosi:
  • 35% – konieczne jest „uzyskanie” 5 punktów,
  • 50% – wystarczy „spełnienie” 4 punktów.

Jeżeli przepisy te nie ulegną zmianie, sytuacja inwestorów na gruncie innym niż wartość zwolnienia z podatku pogorszy się w województwie pomorskim, gdzie nastąpi ograniczenie intensywności z poziomu aktualnych 35% na 30%, a co za tym idzie – konieczne będzie uzyskanie 6 pkt za kryterium „jakościowe” (a nie 5 jak obecnie). Niewiadomą pozostaje, na jaki okres decyzje będą tam wydawane (przepisy nie przewidują intensywności na poziomie 30% i nie ustanawiają dla takowej okresu ważności decyzji). W pozostałych lokalizacjach parametry decyzji takie jak okres ważności i kryterium „jakościowe” nie powinny się pogorszyć.

Czy zmiany obejmą decyzje o wsparciu uzyskane przed 1 stycznia 2022 r.?

Naturalne z uwagi na charakter zmiany jest pytanie, jak wpłynie ona na decyzje o wsparciu uzyskiwane przed 1 stycznia 2022 r. W naszej ocenie zmiana nie powinna wpłynąć na poziomy zwolnienia przysługujące na podstawie już wydanych decyzji. Zezwolenie mające formę decyzji administracyjnej należy traktować jako swoistą „umowę”, na mocy której w zamian za spełnienie określonych warunków przedsiębiorca ma prawo otrzymać pomoc publiczną w konkretnej wysokości. Przyjęcie stanowiska, że zmiana statusu przedsiębiorstwa powinna powodować zmianę wysokości przysługującej mu pomocy publicznej, byłoby niezgodne z zasadą ochrony praw nabytych, niedziałania prawa wstecz oraz (pośrednio) przyjaznej interpretacji przepisów. Powinno być to szczególnie istotne dla inwestorów planujących przedsięwzięcia w województwach pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim (dla nich zdobycie decyzji jeszcze w 2020 r. może pomóc w uniknięciu pogorszenia warunków zwolnienia) oraz w Warszawie (gdzie zwolnienie może być od 2022 r. nie do uzyskania). Przepisy nie zawierają jednak uregulowań stanowiących tak wprost, a co za tym idzie – nie można wykluczyć przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnego stanowiska, zgodnie z którym poziom intensywności pomocy określać należy na moment poniesienia wydatków.

Ważny fragment

Oznaczałoby to, że nawet w razie otrzymania decyzji przed 2022 r. wysokość przysługującej pomocy może być określana zgodnie z „nową” mapą – przynajmniej w odniesieniu do wydatków ponoszonych po 1 stycznia 2022 r.

Można jednak starać się o ochronę prawną uprawnienia do skorzystania z pomocy na dotychczasowych zasadach w formie interpretacji indywidualnej. Organy podatkowe w odniesieniu do przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych (od których, w naszej ocenie, przepisy o Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) nie różnią się w istotnym dla zagadnienia zakresie) wydawały takie rozstrzygnięcia (np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18 października 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.452.2019.1.EC). Możliwe więc (choć nie jest to pewne), że w przypadku decyzji o wsparciu zajmą podobne stanowisko.

Chwila zmiany „mapy pomocy publicznej” to moment przełomu, w którym jedni inwestorzy staną przed ostatnią szansą zapewnienia sobie szerszych uprawnień do zwolnienia z podatku, a inni przed pytaniem, czy nie lepiej „się wstrzymać”. Jedno jest pewne – nowe wytyczne wyznaczają „maksymalne limity” pomocy publicznej, a co za tym idzie polskie przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. nie powinny być od nich korzystniejsze. Inwestorzy planujący przedsięwzięcia w województwach pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim oraz w Warszawie, gdzie zwolnienie ma być mniejsze niż teraz lub w ogóle niedostępne, powinni rozważyć więc przyspieszenie wnioskowania o decyzję – oraz zabezpieczenie prawa do zwolnienia na korzystniejszych, dotychczasowych zasadach, np. interpretacją indywidualną.

Zapraszamy w tym zakresie do kontaktu z ekspertami Grant Thornton.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane