Połączenie spółek przeprowadzane jest zwykle w celu uporządkowania struktury właścicielskiej, wdrożenia nowego modelu opodatkowania, wprowadzenia nowego ładu korporacyjnego, czy też budowania wartości przedsiębiorstwa.

Połączenie spółek to proces, który może zająć kilka miesięcy, w związku z czym należy go dobrze zaplanować i ocenić pod kątem skutków prawno-podatkowych. Połączenie spółek wiąże się z wydatkami, na które składają się stałe koszty oraz koszty dodatkowe, które w określonych przypadkach można zminimalizować.

Dlaczego i jak spółki się łączą?

Ważny fragment

Połączenie spółek przeprowadzane jest zwykle w celu uporządkowania struktury właścicielskiej, wdrożenia nowego modelu opodatkowania, wprowadzenia nowego ładu korporacyjnego, czy też budowania wartości przedsiębiorstwa.

Niezależnie od przyczyny, zarówno spółki osobowe jak i kapitałowe mogą się ze sobą łączyć na dwa sposoby:

  • przez przejęcie – polega ono na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę (zwaną spółką przejmującą) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej,
  • przez zawiązanie nowej spółki – ten sposób polega z kolei na zawiązaniu spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek w zamian za udziały lub akcje nowej spółki.

Zobacz wideo: Przekształcenie spółki | Jak wygląda procedura?

Jak długo trwa połączenie spółek?

Gdy zapadnie decyzja o połączeniu, członkowie zarządów spółek uczestniczących w połączeniu powinni rzetelnie zaplanować i przygotować ten proces.

Ważny fragment

W praktyce oznacza to, że doradcy opracowują koncepcję i harmonogram połączenia, które wymagają wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Proces połączenia trwa zwykle kilka miesięcy, na który wpływa wiele czynników, takich jak m.in.: model połączenia, badanie planu połączenia przez biegłego, struktury łączonych spółek, sprawne działanie doradcy.

Przed połączeniem warto również zweryfikować obowiązki prawne, podatkowe i administracyjne, które będą ciążyły na łączących się spółkach w związku z prowadzonym procesem. W szczególności, na etapie planowania procesu warto przeanalizować umowy zawarte przez łączące się spółki czy też decyzje administracyjne, których spółki są beneficjentami, w celu ustalenia skutków połączenia dla tych umów i decyzji.

Zobacz wideo: Przekształcenie spółki | Ile trwa?

Jakie dokumenty są potrzebne do połączenia spółek?

Przygotowanie dokumentów prawnych i księgowych, to obok harmonogramu druga kluczowa kwestia w procesie połączenia spółek. Od strony prawnej, dokumentem, który stanowi swoisty kręgosłup połączenia spółek jest plan połączenia. Plan zawiera wszelkie istotne informacje na temat połączenia, w tym jego skutków, ustaleń wspólników, czy stosunku wymiany udziałów. Plan połączenia powinien zostać ogłoszony, przy czym ogłoszenie może nastąpić albo poprzez opublikowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (co generuje dodatkowy koszt, o którym poniżej), albo poprzez udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek.

Ważny fragment

Załącznikami do planu połączenia są w szczególności projekty uchwał o połączeniu oraz o zmianie umowy spółki przejmowanej (albo projekt umowy spółki nowo zawiązanej), a także bilanse sporządzane dla celów połączenia dla każdej z łączących się spółek.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Połączenia i podziały spółek
Dowiedz się więcej

Ile kosztuje połączenie spółek?

Do stałych kosztów procesu połączenia należy zaliczyć zwłaszcza koszty notarialne, opłaty sądowe, a w niektórych przypadkach również wynagrodzenie biegłego za sporządzenie opinii na temat planu połączenia. Na koszty notarialne składają się m.in. pobierana przez notariusza taksa za czynności notarialne związane z podjęciem uchwały o połączeniu, która oscyluje od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Na koszty procesu połączenia składają się również opłaty sądowe, za czynności takie jak:

  • złożenie wniosku o przyjęcie planu połączenia do akt rejestrowych spółki – 40 zł,
  • złożenie do sądu wniosku o wyznaczenie przez sąd biegłego do zbadania planu połączenia – 300 zł (o ile konieczne jest badanie przez niego planu połączenia), złożenie do sądu wniosku o wpis połączenia do rejestru
  • przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – 350 zł albo 600 zł (w zależności czy łączymy się przez przejęcie czy przez zawiązanie nowej spółki),
  • publikacja planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – koszt publikacji jednego znaku to 0,70 zł, w związku z czym łączny koszt wyniesienie nawet ok. kilku tysięcy złotych (alternatywą jest udostępnienie planu na stronach internetowych łączących się spółek, z czym nie wiążą się dodatkowe koszty).

Ponadto jeżeli wniosek do sądu będzie składany przez pełnomocnika, wówczas należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Wśród wydatków związanych z połączeniem spółek należy uwzględnić dodatkowe koszty, związane ze wsparciem doradcy, obsługą księgową, zmianami w rejestrach, urzędach, czy księgach wieczystych.

Zobacz wideo: Przekształcenie spółki | Koszty

Kiedy następuje połączenie spółek?

Połączenie jest skuteczne z dniem wpisu połączenia przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS (dzień wpisu określany jest jako dzień połączenia). W dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców spółki przejmowane tracą byt prawny i zostają rozwiązane z mocy prawa.

Połączenie spółek to złożony proces, który należy dobrze zaplanować. Poza procedurą wynikającą ściśle z przepisów Kodeksu spółek handlowych, dobrze przemyślany proces połączenia powinien objąć również odpowiednie analizy podatkowe, a także uwzględniać specyfikę działalności łączących się spółek (analiza takich obowiązków jak: aktualizacja wpisów w rejestrach, przenoszenie umów, decyzji administracyjnych, inne obowiązki informacyjne).

Czytaj więcej:

AUTOR: Emilia Drzazgowska-Bzdok, Senior Associate, Radca Prawny, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.